Góra Kalwaria: Montaż lamp oraz elementów oświetlenia ulicznego w 2014 r.


Numer ogłoszenia: 87610 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Montaż lamp oraz elementów oświetlenia ulicznego w 2014 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest montaż lamp oraz elementów oświetlenia ulicznego wg poniższego wykazu: montaż 1 mb kabla oświetleniowego YKXS 5x16 mm, montaż 1 mb kabla oświetleniowego YAKXS 4x25 mm, montaż 1 mb przewodu oświetleniowego AL 25 mm2, montaż 1 mb przewodu oświetleniowego ASXSn 2x25 mm2, montaż oprawy oświetleniowej z materiałów powierzonych, montaż oprawy oświetleniowej 70 W z wysięgnikiem i zabezpieczeniem, montaż oprawy oświetleniowej 100 W z wysięgnikiem i zabezpieczeniem, montaż oprawy oświetleniowej 150 W z wysięgnikiem i zabezpieczeniem, demontaż słupa oświetleniowego ŻN-10, montaż słupa oświetleniowego ŻN-10, demontaż słupa oświetleniowego BP-10, montaż słupa oświetleniowego BP-10, demontaż słupa oświetleniowego OŻ-9, montaż słupa oświetleniowego OŻ-9, demontaż słupa oświetleniowego E-10,5/6, montaż słupa oświetleniowego E-10,5/6, demontaż słupa oświetleniowego aluminiowego SO-85, montaż słupa oświetleniowego aluminiowego SO-85, demontaż słupa oświetleniowego staromiejskiego ART-METAL ST 3/244, montaż słupa oświetleniowego staromiejskiego ART-METAL ST 3/244, konserwacja słupa staromiejskiego (malowanie, pionowanie), montaż skrzynki SON z osprzętem, montaż fundamentu słupa żeliwnego, demontaż słupa żeliwnego wzór staromiejski (wys. ok.5,5 m), montaż słupa żeliwnego wzór staromiejski (wys. ok.5,5 m), wymiana klosza antywandalowego przyciemnionego. Przewidywana maxymalna wartość usługi to 120.000 zł brutto..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • montaż 1 mb kabla oświetleniowego YKXS 5x16 mm, montaż 1 mb kabla oświetleniowego YAKXS 4x25 mm, montaż 1 mb przewodu oświetleniowego AL 25 mm2, montaż 1 mb przewodu oświetleniowego ASXSn 2x25 mm2, montaż oprawy oświetleniowej z materiałów powierzonych, montaż oprawy oświetleniowej 70 W z wysięgnikiem i zabezpieczeniem, montaż oprawy oświetleniowej 100 W z wysięgnikiem i zabezpieczeniem, montaż oprawy oświetleniowej 150 W z wysięgnikiem i zabezpieczeniem, demontaż słupa oświetleniowego ŻN-10, montaż słupa oświetleniowego ŻN-10, demontaż słupa oświetleniowego BP-10, montaż słupa oświetleniowego BP-10, demontaż słupa oświetleniowego OŻ-9, montaż słupa oświetleniowego OŻ-9, demontaż słupa oświetleniowego E-10,5/6, montaż słupa oświetleniowego E-10,5/6, demontaż słupa oświetleniowego aluminiowego SO-85, montaż słupa oświetleniowego aluminiowego SO-85, demontaż słupa oświetleniowego staromiejskiego ART-METAL ST 3/244, montaż słupa oświetleniowego staromiejskiego ART-METAL ST 3/244, konserwacja słupa staromiejskiego (malowanie, pionowanie), montaż skrzynki SON z osprzętem, montaż fundamentu słupa żeliwnego, demontaż słupa żeliwnego wzór staromiejski (wys. ok.5,5 m), montaż słupa żeliwnego wzór staromiejski (wys. ok.5,5 m), wymiana klosza antywandalowego przyciemnionego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.23.20.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1)   przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 2)   zmniejszenia zakresu realizacji robót, 3)   terminów realizacji; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a)   jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, b)   wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, f)     skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego. 4)   zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji usługi, 5)   wydłużenia terminu gwarancji, 6)   zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, 7)   wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 8) wszelkich zmian, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 9) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-03-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8761020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-03-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 281 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50232000-0 Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów