Łódź: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji projektowej i pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu rozbudowy północnego skrzydła budynku głównego Szpitala na pięciu kondygnacjach wraz z budową wewnętrznego szybu windowego łączącego wszystkiego kondygnacje - znak sprawy 5/ZP/Z/2011


Numer ogłoszenia: 87988 - 2011; data zamieszczenia: 21.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji projektowej i pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu rozbudowy północnego skrzydła budynku głównego Szpitala na pięciu kondygnacjach wraz z budową wewnętrznego szybu windowego łączącego wszystkiego kondygnacje - znak sprawy 5/ZP/Z/2011.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji projektowej i pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu rozbudowy północnego skrzydła budynku głównego Szpitala na pięciu kondygnacjach wraz z budową wewnętrznego szybu windowego łączącego wszystkiego kondygnacje.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 71.21.00.00-3, 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
5000,00 zł


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia ten warunek na podstawie złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy i na podstawie złożonych dokumentów żądanych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnienie tych warunków, metodą spełnia lub nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie wiedzy i doświadczenia tj. wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum pięć wielobranżowych dokumentacji projektowych wykonanych na czynnych obiektach służby zdrowia w tym co najmniej 3 w szpitalach o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto (w tym jednej z nich o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto), z podaniem wartości, przedmiotu usługi, daty i miejsca wykonania, nazwy odbiorcy oraz załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie np. referencje Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia ten warunek na podstawie złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy i na podstawie złożonych dokumentów żądanych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnienie tych warunków, metodą spełnia lub nie spełnia. Za każdą dodatkowo wykonaną ponad minimum określone przez Zamawiającego, dokumentację projektową o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto, Zamawiający przyzna wykonawcy 5 punktów


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują i wskażą do wykonania niniejszego zamówienia jedną osobę, Kierownika Projektu, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej oraz co najmniej 10 lat doświadczenie zawodowe w projektowaniu, a także posiadającą doświadczenie w projektowaniu co najmniej trzech obiektów służby zdrowia (w tym szpitale) Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia ten warunek na podstawie złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy i na podstawie złożonych dokumentów żądanych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnienie tych warunków, metodą spełnia lub nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują i wskażą do wykonania niniejszego zamówienia jedną osobę, Kierownika Projektu, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej oraz co najmniej 10 lat doświadczenie zawodowe w projektowaniu, a także posiadającą doświadczenie w projektowaniu co najmniej trzech obiektów służby zdrowia (w tym szpitale) Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia ten warunek na podstawie złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy i na podstawie złożonych dokumentów żądanych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnienie tych warunków, metodą spełnia lub nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • sytuacja ekonomiczna i finansowa, tj. przedstawić opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 zł Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia ten warunek na podstawie złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy i na podstawie złożonych dokumentów żądanych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnienie tych warunków, metodą spełnia lub nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
negocjacje z ogłoszeniem.


IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
3.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: a) wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególne warunki obligatoryjne wskazane w rozdziale 8 ust. 1.1-1.4; b) za każdą dodatkowo wykonaną ponad minimum określone przez Zamawiającego, dokumentację projektową o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto, o których mowa w rozdz. 8 ust. 1.2, Zamawiający przyzna wykonawcy 5 punktów. Warunek dotyczący wykonania, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności w tym okresie: a) minimum 5 wielobranżowych dokumentacji projektowych wykonanych na czynnych obiektach służby zdrowia w tym co najmniej 3 w szpitalach o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto (w tym jednej z nich o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto), a za każdą dodatkowo wykonaną ponad minimum określone przez Zamawiającego, dokumentację projektową o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto - Wykonawca / Wykonawcy, otrzymają - 5 punktów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej wykonawców jednakowej ilości punktów w wyniku oceny spełnienia warunków decydować będzie w kolejności wysokość wykazanych kwot wartości dokumentacji projektowych. W tym przypadku zostaną zaproszeni ci wykonawcy, którzy wykażą się największą wysokością wykazanych kwot wartości dokumentacji projektowych.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

doprecyzowanie przedmiotu zamówienia nastąpi w trakcie negocjacji z wykonawcamii w sposób ostateczny - określony w opisie przedmiotu zamówienia, który otrzymają wykonawcy po negocjacjach jako załącznik do zaproszenia do składania ofert ostatecznych


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II p. bud. adm..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.05.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo-Techniczny Dyrekcji SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 201 II p. bud. adm..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 124980 - 2011; data zamieszczenia: 23.05.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
87988 - 2011 data 21.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, fax. 042 6789952.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.2.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Cena 30%, Jakość 70%.
Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-05-03
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 8798820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [NO]: Negocjacje z ogłoszeniem
Czas na realizację: 5 miesięcy
Wadium: 5000 ZŁ
Szacowana wartość* 166 666 PLN  -  250 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II p. bud. adm.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych