Bydgoszcz: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kalkulatorów, wraz z ich utylizacją, dla Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i prokuratur rejonowych okręgu bydgoskiego.


Numer ogłoszenia: 88303 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy , ul. Stefana Okrzei 10, 85-317 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 32 33 130, faks 52 32 33 130.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bydgoszcz.po.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kalkulatorów, wraz z ich utylizacją, dla Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i prokuratur rejonowych okręgu bydgoskiego..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
2.1 Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, nie pochodzących z regeneracji, nie używanych, oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kalkulatorów, wraz z ich utylizacją, dla Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i prokuratur rejonowych okręgu bydgoskiego 2.2 Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający typ sprzętu, jakim dysponuje Zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta określa załącznik nr 1 do formularza ofertowo-cenowego 2.3 Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia i użytkowania, nie regenerowane ani nie prefabrykowane, oryginalnie fabrycznie zamknięte w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo producenta, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 2.4 Pod pojęciem materiałów oryginalnych Zamawiający rozumie materiały pochodzące od producenta urządzenia np. drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego. 2.5. Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne równoważne. Pod pojęciem materiału równoważnego Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony tj. że równoważne kasety z tonerem nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu, pełną kompatybilność sprzętu z oprogramowaniem danego urządzenia, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera. Materiały muszą posiadać parametry takie same lub też lepsze - pojemność proszku, tuszu, tonera, wydajność i jakość wydruku - w stosunku do produktu oryginalnego, pochodzącego od producenta urządzenia. Ponadto stosowanie materiału eksploatacyjnego równoważnego nie może powodować utraty gwarancji sprzętu, który wykorzystuje ten materiał eksploatacyjny. Produkt równoważny nie może być regenerowany, nie może być poddanym procesowi ponownego napełniania. Wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów eksploatacyjnych muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie prefabrykowane, nie wchodzące wcześniej w całości lub też w części w skład innych materiałów. Używanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych nie może powodować utraty gwarancji sprzętu drukującego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiału równoważnego, Wykonawca ma obowiązek wykazania, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych (z wyjątkiem materiałów oznaczonych znakiem *, gdzie istnieje możliwość złożenia przez Wykonawcę dowolnie wybranego materiału), w celu potwierdzenia, iż zaoferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do każdego materiału równoważnego, zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym przypadku odpowiednio normom: - ISO IEC 19752 - dla tonerów do laserowych urządzeń monochromatycznych, - ISO IEC 19798 - dla tonerów do laserowych urządzeń kolorowych, - ISO IEC 24711 - dla tuszy czarnych, - ISO IEC 24712 - dla tuszy kolorowych. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa powyżej, złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 2.6 Zamawiający zastrzega, że: a) termin przydatności przedmiotu zamówienia nie powinien być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego; b) dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, opis zawartości, termin przydatności do użycia oraz wskazanie typów urządzeń, z którymi są kompatybilne - bez konieczności ich otwierania; c) materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. d) wielkość każdej partii dostawy materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego i będzie realizowana na podstawie jednostkowych zapotrzebowań Zamawiającego; e) Wykonawca dostarczy zamówione materiały eksploatacyjne swoim transportem lub za pośrednictwem firm kurierskich w ciągu 3 dni od złożenia przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego zamówienia, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30; f) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedzib Zamawiającego z zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezpieczną i bezusterkową dostawę; g) Wykonawca zobowiązany jest, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w okresie trwania umowy, do nieodpłatnego odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych, będących przedmiotem niniejszego postępowania oraz ich utylizacji z każdej z jednostek wymienionych w pkt. 2.7 SIWZ. Po każdorazowym odbiorze Wykonawca sporządzi wykaz odebranych materiałów (ilość i model/nazwa każdego z nich) z podziałem na jednostki. Wykaz w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu na wskazany w pkt. 1.6 SIWZ adres e-mail, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu. h) cena podana w formularzu ofertowo-cenowym powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i składniki związane z wykonaniem danego zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; i) cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen; j) ceny jednostkowe za dostawę poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia nie mogą ulec zmianie przez okres ważności umowy z wyjątkiem sytuacji określonych w dalszej części SIWZ. k) W związku z nałożonym limitem ilościowym na dany asortyment Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu na wskazany w pkt. 1.6 SIWZ adres e-mail zestawienie zrealizowanych w danym miesiącu dostaw z wyszczególnieniem ilości i modeli (nazw) materiałów eksploatacyjnych dostarczonych do danej jednostki ,w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu. l) Zamawiający zastrzega, iż ilość zamawianych materiałów wynikać będzie z faktycznych potrzeb jednostek Prokuratury..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.23.40-6, 30.12.51.00-2, 30.14.51.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełaniania tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia z art.22 ust 1.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełaniania tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia z art.22 ust 1.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełaniania tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia z art.22 ust 1 oraz na podstawie przedstawienia opłaconej polisy lub innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 4 do SIWZ

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty: - Formularz ofertowo-cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ. - Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1-4 Ustawy Pzp; - załącznik nr 2 do SIWZ. -Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp; - załącznik nr 3 do SIWZ; Pozostałe załączniki do SIWZ oraz załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

w przypadku zmiany podatku VAT na materiały eksploatacyjne będące przedmiotem niniejszej umowy - bez zmian pozostaje stawka netto za dany materiał eksploatacyjny, natomiast od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, stosuje się stawkę nową.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bydgoszcz.po.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, ul. Okrzei 10; 85-317 Bydgoszcz, Wydział VII Budżetowo-Administracyjny, pokój nr 103.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, ul. Okrzei 10; 85-317 Bydgoszcz, Wydział VII Budżetowo-Administracyjny, pokój nr 103.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Bydgoszcz: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kalkulatorów, wraz z ich utylizacją, dla Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i prokuratur rejonowych okręgu bydgoskiego..


Numer ogłoszenia: 115959 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 88303 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, ul. Stefana Okrzei 10, 85-317 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 32 33 130, faks 52 32 33 130.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kalkulatorów, wraz z ich utylizacją, dla Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i prokuratur rejonowych okręgu bydgoskiego...


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
2.1 Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, nie pochodzących z regeneracji, nie używanych, oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kalkulatorów, wraz z ich utylizacją, dla Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i prokuratur rejonowych okręgu bydgoskiego 2.2 Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający typ sprzętu, jakim dysponuje Zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta określa załącznik nr 1 do formularza ofertowo-cenowego 2.3 Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia i użytkowania, nie regenerowane ani nie prefabrykowane, oryginalnie fabrycznie zamknięte w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo producenta, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 2.4 Pod pojęciem materiałów oryginalnych Zamawiający rozumie materiały pochodzące od producenta urządzenia np. drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego. 2.5. Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne równoważne. Pod pojęciem materiału równoważnego Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony tj. że równoważne kasety z tonerem nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu, pełną kompatybilność sprzętu z oprogramowaniem danego urządzenia, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera. Materiały muszą posiadać parametry takie same lub też lepsze - pojemność proszku, tuszu, tonera, wydajność i jakość wydruku - w stosunku do produktu oryginalnego, pochodzącego od producenta urządzenia. Ponadto stosowanie materiału eksploatacyjnego równoważnego nie może powodować utraty gwarancji sprzętu, który wykorzystuje ten materiał eksploatacyjny. Produkt równoważny nie może być regenerowany, nie może być poddanym procesowi ponownego napełniania. Wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów eksploatacyjnych muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie prefabrykowane, nie wchodzące wcześniej w całości lub też w części w skład innych materiałów. Używanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych nie może powodować utraty gwarancji sprzętu drukującego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiału równoważnego, Wykonawca ma obowiązek wykazania, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych (z wyjątkiem materiałów oznaczonych znakiem *, gdzie istnieje możliwość złożenia przez Wykonawcę dowolnie wybranego materiału), w celu potwierdzenia, iż zaoferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do każdego materiału równoważnego, zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym przypadku odpowiednio normom: - ISO IEC 19752 - dla tonerów do laserowych urządzeń monochromatycznych, - ISO IEC 19798 - dla tonerów do laserowych urządzeń kolorowych, - ISO IEC 24711 - dla tuszy czarnych, - ISO IEC 24712 - dla tuszy kolorowych. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa powyżej, złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 2.6 Zamawiający zastrzega, że: a) termin przydatności przedmiotu zamówienia nie powinien być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego; b) dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, opis zawartości, termin przydatności do użycia oraz wskazanie typów urządzeń, z którymi są kompatybilne - bez konieczności ich otwierania; c) materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. d) wielkość każdej partii dostawy materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego i będzie realizowana na podstawie jednostkowych zapotrzebowań Zamawiającego; e) Wykonawca dostarczy zamówione materiały eksploatacyjne swoim transportem lub za pośrednictwem firm kurierskich w ciągu 3 dni od złożenia przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego zamówienia, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30; f) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedzib Zamawiającego z zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezpieczną i bezusterkową dostawę; g) Wykonawca zobowiązany jest, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w okresie trwania umowy, do nieodpłatnego odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych, będących przedmiotem niniejszego postępowania oraz ich utylizacji z każdej z jednostek wymienionych w pkt. 2.7 SIWZ. Po każdorazowym odbiorze Wykonawca sporządzi wykaz odebranych materiałów (ilość i model/nazwa każdego z nich) z podziałem na jednostki. Wykaz w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu na wskazany w pkt. 1.6 SIWZ adres e-mail, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu. h) cena podana w formularzu ofertowo-cenowym powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i składniki związane z wykonaniem danego zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; i) cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen; j) ceny jednostkowe za dostawę poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia nie mogą ulec zmianie przez okres ważności umowy z wyjątkiem sytuacji określonych w dalszej części SIWZ. k) W związku z nałożonym limitem ilościowym na dany asortyment Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu na wskazany w pkt. 1.6 SIWZ adres e-mail zestawienie zrealizowanych w danym miesiącu dostaw z wyszczególnieniem ilości i modeli (nazw) materiałów eksploatacyjnych dostarczonych do danej jednostki ,w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu. l) Zamawiający zastrzega, iż ilość zamawianych materiałów wynikać będzie z faktycznych potrzeb jednostek Prokuratury..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.23.40-6, 30.12.51.00-2, 30.14.51.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 205469,06 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  219190,31


 • Oferta z najniższą ceną:
  107903,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  255472,52


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Stefana Okrzei 10, 85-317 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@bydgoszcz.po.gov.pl
tel: 52 32 33 130
fax: 52 32 33 130
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8830320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-04-17
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bydgoszcz.po.gov.pl
Informacja dostępna pod: Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, ul. Okrzei 10; 85-317 Bydgoszcz, Wydział VII Budżetowo-Administracyjny, pokój nr 103
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30145100-8 Rolki do kalkulatorów
30192340-6 Taśmy do faksów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kalkulatorów, wraz z ich utylizacją, dla Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i prokuratur rejonowych okręgu bydgoskiego.. JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2012-05-24 219 190,00