Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 25 zadań - nr postępowania 066/16


Numer ogłoszenia: 88412 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 25 zadań - nr postępowania 066/16.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 25 zadań..


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 25.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 75.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
7. Wadium. 7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Część 1: 3790 zł słownie: trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy Część 2: 6630 zł słownie: sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych i zero groszy Część 3: 7214 zł słownie: siedem tysięcy dwieście czternaście złotych i zero groszy Część 4: 3491 zł słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i zero groszy Część 5: 2076 zł słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt sześć złotych i zero groszy Część 6: 4197 zł słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i zero groszy Część 7: 1440 zł słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych i zero groszy Część 8: 3350 zł słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych i zero groszy Część 9: 2700 zł słownie: dwa tysiące siedemset złotych i zero groszy Część 10: 2550 zł słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych i zero groszy Część 11: 11203 zł słownie: jedenaście tysięcy dwieście trzy złote i zero groszy Część 12: 6804 zł słownie: sześć tysięcy osiemset cztery złote i zero groszy Cześć 13: 2986 zł słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i zero groszy Część 14: 5800 zł słownie: pięć tysięcy osiemset złotych i zero groszy Część 15: 5628 zł słownie: pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i zero groszy Część 16: 3139 zł słownie: trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych i zero groszy Część 17: 3313 zł słownie: trzy tysiące trzysta trzynaście złotych i zero groszy Część 18: 4258 zł słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i zero groszy Część 19: 2477 zł słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i zero groszy Część 20: 5269 zł słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i zero groszy Część 21: 5870 zł słownie: pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i zero groszy Część 22: 1741 zł słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden złotych i zero groszy Część 23: 2212 zł słownie: dwa tysiące dwieście dwanaście złotych i zero groszy Część 24: 6044 zł słownie: sześć tysięcy czterdzieści cztery złote i zero groszy Część 25: 3318 zł słownie: trzy tysiące trzysta osiemnaście złotych i zero groszy 7.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056, ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania). -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 7.3.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 7.4.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 7.5.Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które, w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 7.6.Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 7.7.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ i ustawie Pzp zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlane polegającą na remoncie, budowie, przebudowie, rozbudowie drogi lub robotę budowlaną polegającą na ścince, uzupełnieniu poboczy i/lub odmulaniu, profilowaniu, pogłębianiu rowów o wartości nie mniejszej niż: Zadanie 1: 115 000,00 zł brutto Zadanie 2: 205 000,00 zł brutto Zadanie 3: 220 000,00 zł brutto Zadanie 4: 107 000,00 zł brutto Zadanie 5: 64 000,00 zł brutto Zadanie 6: 129 000,00 zł brutto Zadanie 7: 44 000,00 zł brutto Zadanie 8: 100 000,00 zł brutto Zadanie 9: 82 000,00 zł brutto Zadanie 10: 78 000,00 zł brutto Zadanie 11: 344 000,00 zł brutto Zadanie 12: 210 000,00 zł brutto Zadanie 13: 90 000,00 zł brutto Zadanie 14: 178 000,00 zł brutto Zadanie 15: 173 000,00 zł brutto Zadanie 16: 96 000,00 zł brutto Zadanie 17: 100 000,00 zł brutto Zadanie 18: 130 000,00 zł brutto Zadanie 19: 76 000,00 zł brutto Zadanie 20: 162 000,00 zł brutto Zadanie 21: 180 000,00 zł brutto Zadanie 22: 54 000,00 zł brutto Zadanie 23: 68 000,00 zł brutto Zadanie 24: 185 000,00 zł brutto Zadanie 25: 102 000,00 zł brutto


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min: - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4 ( aktualny odpis z właściwego rejestru ...) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 12.1.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty 12.2.Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa w pkt 11.8 ( Wykonawca może polegać .....) powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 12.3.Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.4.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają łącznie zaś oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i dokumenty wymienione w pkt. 11 ppkt. 3 ( lista podmiotów ...) i ppkt. 4 (aktualny odpis z rejestru ...) składa każdy z Wykonawców. Pozostałe dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt. 5 (wykaz robót budowlanych ...), ppkt. 6 (wykaz osób ...), ppkt. 7 (oświadczenia ....) i ppkt. 8 (wykonawca może polegać ...) mogą być złożone przez Wykonawców łącznie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres rękojmi - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zadanie 1: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Gostyninie, Rejon Drogowy Gostynin..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Gostyninie, Rejon Drogowy Gostynin..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zadanie 2: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Sannikach, Rejon Drogowy Gostynin..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Sannikach, Rejon Drogowy Gostynin..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zadanie 3: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Bielsku, Rejon Drogowy Gostynin..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Bielsku, Rejon Drogowy Gostynin..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Zadanie 4: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku, Rejon Drogowy Ciechanów..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku, Rejon Drogowy Ciechanów..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Zadanie 5: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Żurominie, Rejon Drogowy Ciechanów..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Żurominie, Rejon Drogowy Ciechanów..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Zadanie 6: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Ciechanowie, Rejon Drogowy Ciechanów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Ciechanowie, Rejon Drogowy Ciechanów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Zadanie 7: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Zadanie 8: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Łazach, Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Łazach, Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Zadanie 9: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Myszyńcu, Rejon Drogowy Ostrołęka..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Myszyńcu, Rejon Drogowy Ostrołęka..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Zadanie 10: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Czerwinie, Rejon Drogowy Ostrołęka..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Czerwinie, Rejon Drogowy Ostrołęka..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Zadanie 11: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Zadanie 12: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nasielsku, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nasielsku, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Zadanie 13: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 3, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 3, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Zadanie 14: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 4, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 4, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Zadanie 15: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Zadanie 16: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Zadanie 17: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Węgrowie, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Węgrowie, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Zadanie 18: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Radomiu, Rejon Drogowy Radom..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Radomiu, Rejon Drogowy Radom..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Zadanie 19: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Mieście, Rejon Drogowy Radom..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Mieście, Rejon Drogowy Radom..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Zadanie 20: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Potworowie, Rejon Drogowy Radom..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Potworowie, Rejon Drogowy Radom..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Zadanie 21: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siczkach, Rejon Drogowy Radom..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siczkach, Rejon Drogowy Radom..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Zadanie 22: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Otwocku, Rejon Drogowy Otwock..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Otwocku, Rejon Drogowy Otwock..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
23
NAZWA:
Zadanie 23: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Maciejowicach, Rejon Drogowy Otwock..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Maciejowicach, Rejon Drogowy Otwock..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
24
NAZWA:
Zadanie 24: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Piasecznie, Rejon Drogowy Otwock..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Piasecznie, Rejon Drogowy Otwock..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
25
NAZWA:
Zadanie 25: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Warce, Rejon Drogowy Otwock..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Warce, Rejon Drogowy Otwock..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


Warszawa: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 25 zadań - nr postępowania 066/16


Numer ogłoszenia: 180921 - 2016; data zamieszczenia: 12.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 88412 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 25 zadań - nr postępowania 066/16.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 25 zadań..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zadanie 1: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Gostyninie, Rejon Drogowy Gostynin.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm, Lider: Firma Robót Budowlanych i Drogowych - Usługi Transportowe Marek Smyczyński, ul. Wojska Polskiego 28c/25, 09-500 Gostynin, kraj/woj. Polska.
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych S.A. , ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 284320,94 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  244155,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  131576,18
  / Oferta z najwyższą ceną:
  244155,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Zadanie 2: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Sannikach, Rejon Drogowy Gostynin.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bartłomiej Kalisiak, Brzozów Stary 104, 96-521 Brzozów, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 497267,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  276759,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  276759,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  383420,52


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Zadanie 3: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Bielsku, Rejon Drogowy Gostynin.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Budowlane i Transportowe Miklewska Katarzyna, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 541120,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  194153,04


 • Oferta z najniższą ceną:
  194153,04
  / Oferta z najwyższą ceną:
  413599,80


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
Zadanie 4: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku, Rejon Drogowy Ciechanów.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Produkcyjno - Handlowo - Rolnicza, ul. Parkowa 3, 06-425 Karniewo, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 261855,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  136352,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  135520,79
  / Oferta z najwyższą ceną:
  232802,10


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
5   


Nazwa:
Zadanie 5: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Żurominie, Rejon Drogowy Ciechanów.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mechanika Pojazdowa Zbigniew Jarzynka Blue - Trans, Wiadrowo, ul. W. Witosa 98, 09-300 Żuromin, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 155751,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  72570,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  72570,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  169255,38


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
6   


Nazwa:
Zadanie 6: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Ciechanowie, Rejon Drogowy Ciechanów.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bartłomiej Kalisiak, Brzozów Stary 104, 96-521 Brzozów, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 314814,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  175439,82


 • Oferta z najniższą ceną:
  175439,82
  / Oferta z najwyższą ceną:
  317094,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
7   


Nazwa:
Zadanie 7: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ELBET Szymański Andrzej, Marynin, ul. Cienista 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 108060,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  84178,74


 • Oferta z najniższą ceną:
  84178,74
  / Oferta z najwyższą ceną:
  88609,20


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
8   


Nazwa:
Zadanie 8: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Łazach, Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROG - REM Sp. z o.o., ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 251287,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  125324,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  125324,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  156480,60


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
9   


Nazwa:
Zadanie 9: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Myszyńcu, Rejon Drogowy Ostrołęka.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych OSTRADA Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 202500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  199260,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  199260,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  199260,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
10   


Nazwa:
Zadanie 10: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Czerwinie, Rejon Drogowy Ostrołęka.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 191250,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  122323,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  122323,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  177212,25


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
11   


Nazwa:
Zadanie 11: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ESTYP S.C. Kamila Kowalik, Ewa Stypik - Skiba, ul. Segmentowa 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 840240,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  302481,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  302481,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  467842,80


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
12   


Nazwa:
Zadanie 12: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nasielsku, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Szulc Władysław TIP - TOP, ul. Mickiewicza 29A, 09-200 Sierpc, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 510318,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  170215,89


 • Oferta z najniższą ceną:
  170215,89
  / Oferta z najwyższą ceną:
  285599,85


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
13   


Nazwa:
Zadanie 13: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 3, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 223991,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  131235,34


 • Oferta z najniższą ceną:
  131235,34
  / Oferta z najwyższą ceną:
  131235,34


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
14   


Nazwa:
Zadanie 14: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 4, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 435003,65 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  275646,32


 • Oferta z najniższą ceną:
  275646,32
  / Oferta z najwyższą ceną:
  275646,32


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
15   


Nazwa:
Zadanie 15: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo - Usługowa Waldemar Salamon, ul. Piaski 4, 05-332 Siennica, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 422166,09 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  217568,18


 • Oferta z najniższą ceną:
  217568,18
  / Oferta z najwyższą ceną:
  375229,95


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
16   


Nazwa:
Zadanie 16: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo - Usługowa Waldemar Salamon, ul. Piaski 4, 05-332 Siennica, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 235455,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  147194,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  147194,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  208398,90


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
17   


Nazwa:
Zadanie 17: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Węgrowie, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Drogowych DROG - INWEST Daniel Kosmalski, ul. Słowackiego 19, 08-110 Siedlce, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 248538,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  163270,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  163270,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  236037,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
18   


Nazwa:
Zadanie 18: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Radomiu, Rejon Drogowy Radom.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski, ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 319372,95 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  112179,57


 • Oferta z najniższą ceną:
  112179,57
  / Oferta z najwyższą ceną:
  226320,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
19   


Nazwa:
Zadanie 19: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Mieście, Rejon Drogowy Radom.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Usługowo - Handlowa MARK - MAT Marek Osuchowski, ul. Krakowska 92, 26-400 Przysucha, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 185793,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  67711,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  67711,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  135423,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
20   


Nazwa:
Zadanie 20: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Potworowie, Rejon Drogowy Radom.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.U.H. MANEX - BIS Usługi Budowlane i Transportowe Dominik Maniara, ul. Kielecka 27, 26-010 Bodzentyn, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 395186,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  176000,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  176000,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  259265,55


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
21   


Nazwa:
Zadanie 21: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siczkach, Rejon Drogowy Radom.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Usługowo - Handlowa MARK - MAT Marek Osuchowski, ul. Krakowska 92, 26-400 Przysucha, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 440268,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  186212,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  186212,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  346997,76


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
22   


Nazwa:
Zadanie 22: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Otwocku, Rejon Drogowy Otwock.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe, Asenizacyjne, Roboty Ziemne i Drogowe Henryk Zadrożny, Kąty, ul. Królewska 54, 05-340 Kołbiel, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 130627,82 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  62582,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  62582,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  104550,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
23   


Nazwa:
Zadanie 23: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Maciejowicach, Rejon Drogowy Otwock.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe, Asenizacyjne, Roboty Ziemne i Drogowe Henryk Zadrożny, Kąty, ul. Królewska 54, 05-340 Kołbiel, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 165929,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  67650,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  67650,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  115620,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
24   


Nazwa:
Zadanie 24: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Piasecznie, Rejon Drogowy Otwock.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ELBET Szymański Andrzej, Marynin, ul. Cienista 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 453351,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  221400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  221400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  337493,86


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
25   


Nazwa:
Zadanie 25: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Warce, Rejon Drogowy Otwock.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bartłomiej Kalisiak, Brzozów Stary 104, 96-521 Brzozów, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 248875,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  138719,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  138719,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  257070,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-05-05
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 8841220160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-04-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 75 dni
Wadium: 7 ZŁ
Szacowana wartość* 233 PLN  -  350 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 25
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie 1: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Gostyninie, Rejon Drogowy Gostynin. Konsorcjum firm, Lider: Firma Robót Budowlanych i Drogowych - Usługi Transportowe Marek Smyczyński
ul. Wojska Polskiego 28c/25, 09-500 Gostynin, woj. Polska
2016-08-12 122 077,00
Zadanie 1: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Gostyninie, Rejon Drogowy Gostynin. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych S.A.
ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, woj. Polska
2016-08-12 122 077,00
Zadanie 2: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Sannikach, Rejon Drogowy Gostynin. Bartłomiej Kalisiak
Brzozów Stary 104, 96-521 Brzozów, woj. Polska
2016-08-12 276 759,00
Zadanie 3: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Bielsku, Rejon Drogowy Gostynin. Usługi Budowlane i Transportowe Miklewska Katarzyna
Kossobudy 7, 09-140 Raciąż, woj. Polska
2016-08-12 194 153,00
Zadanie 4: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku, Rejon Drogowy Ciechanów. Spółdzielnia Produkcyjno - Handlowo - Rolnicza
ul. Parkowa 3, 06-425 Karniewo, woj. Polska
2016-08-12 136 352,00
Zadanie 5: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Żurominie, Rejon Drogowy Ciechanów. Mechanika Pojazdowa Zbigniew Jarzynka Blue - Trans
Wiadrowo, ul. W. Witosa 98, 09-300 Żuromin, woj. Polska
2016-08-12 72 570,00
Zadanie 6: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Ciechanowie, Rejon Drogowy Ciechanów. Bartłomiej Kalisiak
Brzozów Stary 104, 96-521 Brzozów, woj. Polska
2016-08-12 175 439,00
Zadanie 7: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki. ELBET Szymański Andrzej
Marynin, ul. Cienista 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. Polska
2016-08-12 84 178,00
Zadanie 8: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Łazach, Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki. DROG - REM Sp. z o.o.
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, woj. Polska
2016-08-12 125 324,00
Zadanie 9: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Myszyńcu, Rejon Drogowy Ostrołęka. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych OSTRADA Sp. z o.o.
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, woj. Polska
2016-08-12 199 260,00
Zadanie 10: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Czerwinie, Rejon Drogowy Ostrołęka. Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel
ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, woj. Polska
2016-08-12 122 323,00
Zadanie 11: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. ESTYP S.C. Kamila Kowalik, Ewa Stypik - Skiba
ul. Segmentowa 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. Polska
2016-08-12 302 481,00
Zadanie 12: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nasielsku, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Szulc Władysław TIP - TOP
ul. Mickiewicza 29A, 09-200 Sierpc, woj. Polska
2016-08-12 170 215,00
Zadanie 13: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 3, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel
ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, woj. Polska
2016-08-12 131 235,00
Zadanie 14: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 4, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel
ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, woj. Polska
2016-08-12 275 646,00
Zadanie 15: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce. Firma Handlowo - Usługowa Waldemar Salamon
ul. Piaski 4, 05-332 Siennica, woj. Polska
2016-08-12 217 568,00
Zadanie 16: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce. Firma Handlowo - Usługowa Waldemar Salamon
ul. Piaski 4, 05-332 Siennica, woj. Polska
2016-08-12 147 194,00
Zadanie 17: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Węgrowie, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Drogowych DROG - INWEST Daniel Kosmalski
ul. Słowackiego 19, 08-110 Siedlce, woj. Polska
2016-08-12 163 270,00
Zadanie 18: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Radomiu, Rejon Drogowy Radom. Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski
ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, woj. Polska
2016-08-12 112 179,00
Zadanie 19: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Mieście, Rejon Drogowy Radom. Firma Usługowo - Handlowa MARK - MAT Marek Osuchowski
ul. Krakowska 92, 26-400 Przysucha, woj. Polska
2016-08-12 67 711,00
Zadanie 20: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Potworowie, Rejon Drogowy Radom. P.U.H. MANEX - BIS Usługi Budowlane i Transportowe Dominik Maniara
ul. Kielecka 27, 26-010 Bodzentyn, woj. Polska
2016-08-12 176 000,00
Zadanie 21: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siczkach, Rejon Drogowy Radom. Firma Usługowo - Handlowa MARK - MAT Marek Osuchowski
ul. Krakowska 92, 26-400 Przysucha, woj. Polska
2016-08-12 186 212,00
Zadanie 22: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Otwocku, Rejon Drogowy Otwock. Usługi Transportowe, Asenizacyjne, Roboty Ziemne i Drogowe Henryk Zadrożny
Kąty, ul. Królewska 54, 05-340 Kołbiel, woj. Polska
2016-08-12 62 582,00
Zadanie 23: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Maciejowicach, Rejon Drogowy Otwock. Usługi Transportowe, Asenizacyjne, Roboty Ziemne i Drogowe Henryk Zadrożny
Kąty, ul. Królewska 54, 05-340 Kołbiel, woj. Polska
2016-08-12 67 650,00
Zadanie 24: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Piasecznie, Rejon Drogowy Otwock. ELBET Szymański Andrzej
Marynin, ul. Cienista 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. Polska
2016-08-12 221 400,00
Zadanie 25: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Warce, Rejon Drogowy Otwock. Bartłomiej Kalisiak
Brzozów Stary 104, 96-521 Brzozów, woj. Polska
2016-08-12 138 719,00