Piekary Śląskie: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Numer ogłoszenia: 88567 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. , ul. Szpitalna 11, 41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie, tel. 32 39 38 100, faks 32 39 38 127.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital.piekary.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej. Dostawa energii obejmuje sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji/przesyłu energii elektrycznej do obiektów podległych Zamawiającemu tj; a) Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich p.w. Św. Łukasza zlokalizowanego w Piekarach Śląskich, ul. Szpitalna 11 ( nie dotyczy nowego budynku szpitala) b) Przychodni Rejonowej nr 1 zlokalizowanej w Piekarach Śląskich, ul. Piłsudskiego 5. 2.Sprzedaż energii, przesył/dystrybucja odbywać się będzie do obiektów Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości obsługi odbiorców określonych w aktualnie obowiązujących przepisach w szczególności na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U z 2006 nr 89 poz. 625 ze zm. ) Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. 3.Prognozowane zużycie energii elektrycznej oraz proporcje zużycia w strefach mają charakter orientacyjny i służą jedynie do kalkulacji oferowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych energii i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanych ilościach. Wykonawcy nie będzie przysługiwało ze strony Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
65.31.00.00-9, 09.00.00.00-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek powyższy , będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się łącznie: - posiadaniem koncesji na sprzedaż energii elektrycznej, - posiadaniem zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, lub - posiadaniem aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę w odniesieniu do przedmiotu zamówienia obowiązujących norm i przepisów ( Załącznika nr 1 pkt 4 do specyfikacji ).


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pozostałe wymagane dokumenty: 1. wypełnioną i podpisaną ofertę na formularzu Oferta ( załącznik nr 1 do SIWZ), 2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w dokumencie określającym status prawny wykonawcy ( oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia ), 3. wypełniony i podpisany formularz cenowy ( załącznik Nr 3a, 3b do SIWZ) . 4. dowód wniesienia wadium - jeżeli dotyczy 5. pisemne uzasadnienie/wykazanie, że zastrzeżone przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy. 6. pisemna informacja o powstaniu po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego, w sytuacji o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp - jeżeli dotyczy. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Nie złożenie przedmiotowej informacji oznaczać będzie, iż wybór Wykonawcy nie prowadzi do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Dopuszczenie możliwości zmiany ceny w przypadku zmian: stawek podatku VAT, innych opłat niezależnych od Wykonawcy. 2.Dopuszczenie zmiany podmiotu umowy oraz przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z umowy na nowy podmiot w przypadku przekształceń. 3.Dopuszczenie zmiany ceny za rozliczenie usługi dystrybucji energii stosownie do aktualnie obowiązujących Taryf wprowadzonych w trybie określonym przez ustawę Prawo Energetyczne


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital.piekary.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
41-940 Piekary Śląskie, ul. Szpitalna 11. Specyfikacja w wersji papierowej udostępniana odpłatnie na wniosek Wykonawcy. Cena 20 PLN za zaliczeniem pocztowym..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zamawiającego pod adresem 41-940 Piekary Śląskie, ul. Szpitalna 11..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Piekary Śląskie: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Numer ogłoszenia: 125761 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 88567 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Szpitalna 11, 41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie, tel. 32 39 38 100, faks 32 39 38 127.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej. Dostawa energii obejmuje sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji/przesyłu energii elektrycznej do obiektów podległych Zamawiającemu tj; a) Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich p.w. Św. Łukasza zlokalizowanego w Piekarach Śląskich, ul. Szpitalna 11 ( nie dotyczy nowego budynku szpitala) b) Przychodni Rejonowej nr 1 zlokalizowanej w Piekarach Śląskich, ul. Piłsudskiego 5. 2.Sprzedaż energii, przesył/dystrybucja odbywać się będzie do obiektów Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości obsługi odbiorców określonych w aktualnie obowiązujących przepisach w szczególności na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U z 2006 nr 89 poz. 625 ze zm. ) Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. 3.Prognozowane zużycie energii elektrycznej oraz proporcje zużycia w strefach mają charakter orientacyjny i służą jedynie do kalkulacji oferowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych energii i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanych ilościach. Wykonawcy nie będzie przysługiwało ze strony Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
65.31.00.00-9, 09.00.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 175562,91 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  197587,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  197587,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  197587,24


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Szpitalna 11, 41-940 Piekary Śląskie
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@szpital.piekary.pl
tel: 32 39 38 100
fax: 32 39 38 127
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-06-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8856720160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-06-15
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szpital.piekary.pl
Informacja dostępna pod: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Szpitalna 11. Specyfikacja w wersji papierowej udostępniana odpłatnie na wniosek Wykonawcy. Cena 20 PLN za zaliczeniem pocztowym.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o. o.
Gliwice
2016-07-08 197 587,00