Gryfice: Dostawa instrumentów muzycznych oraz urządzeń i sprzętu komputerowego dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Gryficach


Numer ogłoszenia: 88635 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara , ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 384 27 33, faks 91 384 27 33.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.szkola-muzyczna.neth.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  nie dotyczy


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Szkoła Muzyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa instrumentów muzycznych oraz urządzeń i sprzętu komputerowego dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Gryficach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawę instrumentów muzycznych oraz urządzeń i sprzętu komputerowego wg opisu przedmiotu zamówienia: Część I: 1.Akordeon guzikowy z konwertorem Pigini Peter Pan z pokrowcem lub równoważny 1 szt. 2.Akordeon guzikowy z konwertorem Pigini Genesis lub równoważny 1 szt. 3.Akordeon guzikowy z konwertorem Pigini Genesis Maxima lub równoważny 1 szt. 4.Akordeon guzikowy z konwertorem Pigini Caracter lub równoważny 1 szt. Część II: 1.Flet poprzeczny Trevor James lub równoważny 2 sztuki 2.Klarnet C dla dzieci Nuvo Clarineo lub równoważny 2 sztuki 3.Skrzypce Start I rozmiar 1/4 lub równoważne 3 sztuki 4.Skrzypce Start I rozmiar 1/2 lub równoważne 3 sztuki 5.Pianino cyfrowe przenośne YAMAHA CP 300 lub równoważne 1 sztuka 6.Zestaw instrumentów perkusyjnych: 1)Dzwonki chromatyczne PRESTO lub równoważne 11 sztuk 2)Bębenek z błony 10 sztuk 3)Tulipan akustyczny w zestawie z pałeczką, długość 25 cm 6 sztuk 4)Talerze perkusyjne 3 sztuki 5)Kastaniety kołatka z rączką, plastikowe 4 sztuki 6)Kastaniety kołatka z rączką, drewniane, środkowa część wystrugana razem z rączką 4 sztuki 7)Marakasy grzechotki średnica 10 cm, długość 27 cm 8 sztuk 8)Janczary 5 dzwonków na rączce 6 sztuk 9)Janczary 21 dzwonków na kijku 4 sztuki 10)Profesjonalny Tamburyn MEINL CTA2S BK dzwonki z mosiądzu lub równoważny 4 sztuki 11)Trójkąty z pałeczką 15 cm skórzany uchwyt 10 sztuk 12)Bongosy CLUB SALSA Bongo lub równoważny 2 sztuki 13)Zestaw Deco Gong 7 PAISTE lub równoważny 1 sztuka Część III. 1.Komputer ASUS VivoBook S400 Ultrabook lub równoważny 1 sztuka 2.Drukarka HP LaserJet P1102W Printer lub równoważna 1 sztuka 3.Profesjonalny edytor tekstu nutowego FINALE 2012 lub równoważny 1 sztuka Załącznik Nr 4 do SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.30.00.00-1, 30.20.00.00-1, 30.23.00.00-0, 48.70.00.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez zamawiającego i podanych w SIWZ dołączonych do oferty.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez zamawiającego i podanych w SIWZ dołączonych do oferty.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez zamawiającego i podanych w SIWZ dołączonych do oferty.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez zamawiającego i podanych w SIWZ dołączonych do oferty.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.szkola-muzyczna.neth.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara ul. J. Piłsudskiego 3 72-300 Gryfice.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.06.2013 godzina 12:15, miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara ul. J. Piłsudskiego 3 72-300 Gryfice.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
NINIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa akordeonów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 4 sztuk akordeonów o parametrach określonych w Załączniku Nr 4 część I do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.30.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa instrumentów muzycznych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa instrumentów muzycznych Flet poprzeczny Trevor James lub równoważny - 2 sztuki Klarnet C dla dzieci Nuvo Clarineo lub równoważny - 2 sztuki Skrzypce Start I rozmiar 1/4 lub równoważne - 3 sztuki Skrzypce Start I rozmiar 1/2 lub równoważne - 3 sztuki Pianino cyfrowe przenośne YAMAHA CP-300 lub równoważne - 1 sztuka Zestaw instrumentów perkusyjnych Zgodnie z załącznikiem Nr 4 część II do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.30.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 40
  • 2. Jakość - 60


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa urządzeń i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa urządzeń i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Komputer ASUS VivoBook S400 Ultrabook lub równoważny 1 sztuka Drukarka HP LaserJet P1102W Printer lub równoważna 1 sztuka Profesjonalny edytor tekstu nutowego FINALE 2012 lub równoważny 1 sztuka zgodnie z Załącznikiem Nr 4 część III do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.20.00.00-1, 30.23.00.00-0, 48.70.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Gryfice: Dostawa instrumentów muzycznych oraz urządzeń i sprzętu komputerowego dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Gryficach


Numer ogłoszenia: 106233 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 88635 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 384 27 33, faks 91 384 27 33.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Szkoła Muzyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa instrumentów muzycznych oraz urządzeń i sprzętu komputerowego dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Gryficach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawę instrumentów muzycznych oraz urządzeń i sprzętu komputerowego wg opisu przedmiotu zamówienia: Część I: 1.Akordeon guzikowy z konwertorem Pigini Peter Pan z pokrowcem lub równoważny 1 szt. 2.Akordeon guzikowy z konwertorem Pigini Genesis lub równoważny 1 szt. 3.Akordeon guzikowy z konwertorem Pigini Genesis Maxima lub równoważny 1 szt. 4.Akordeon guzikowy z konwertorem Pigini Caracter lub równoważny 1 szt. Część II: 1.Flet poprzeczny- 2 sztuki, Klarnet C dla dzieci- 2 sztuki, Skrzypce Start I rozmiar 1/4 - 3 sztuki, Skrzypce Start I rozmiar 1/2 - 3 sztuki, .Pianino cyfrowe przenośne - 1 sztuka, Zestaw instrumentów perkusyjnych: 1)Dzwonki chromatyczne- 11 sztuk 2)Bębenek z błony- 10 sztuk 3)Tulipan akustyczny w zestawie z pałeczką -6 sztuk 4)Talerze perkusyjne- 3 sztuki 5)Kastaniety kołatka z rączką, plastikowe - 4 sztuki 6)Kastaniety kołatka z rączką, drewniane - 4 sztuki 7)Marakasy grzechotki - 8 sztuk 8)Janczary 5 dzwonków na rączce- 6 sztuk 9)Janczary 21 dzwonków na kijku - 4 sztuki 10)Profesjonalny Tamburyn - 4 sztuki 11)Trójkąty z pałeczką - 10 sztuk 12)Bongosy - 2 sztuki 13)Zestaw Deco Gong - 1 sztuka Część III. Nie udzielono zamówienia z powodu braku ofert w tej części..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.30.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa akordeonów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ANDERSKI Roman Anderski, {Dane ukryte}, 44-207 Rybnik, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 41910,57 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  41817,07


 • Oferta z najniższą ceną:
  41817,07
  / Oferta z najwyższą ceną:
  41817,07


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa instrumentów muzycznych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Salon Muzyczny FAN, {Dane ukryte}, 70-410 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18687,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19098,37


 • Oferta z najniższą ceną:
  19098,37
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19098,37


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 72-300 Gryfice
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: szm@xl.wp.pl
tel: 91 384 27 33
fax: 91 384 27 33
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-06-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8863520130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-05-23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 13%
WWW ogłoszenia: http://www.szkola-muzyczna.neth.pl
Informacja dostępna pod: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara ul. J. Piłsudskiego 3 72-300 Gryfice
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
37300000-1 Instrumenty muzyczne i ich części
48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa akordeonów ANDERSKI Roman Anderski
Rybnik
2013-06-10 41 817,00
Dostawa instrumentów muzycznych Salon Muzyczny FAN
Szczecin
2013-06-10 19 098,00