Bydgoszcz: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek fabrycznie nowych i nierefabrykowanych o najwyższej pojemności lub równoważnych w oryginalnych opakowaniach zamkniętych hermetycznie przez producenta dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz komórek i jednostek organizacyjnych MOPS w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 89343 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy , ul. Ogrodowa 9, 85-043 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 325-44-10, faks 52 3215535.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mopsbydgoszcz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Pomoc społeczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek fabrycznie nowych i nierefabrykowanych o najwyższej pojemności lub równoważnych w oryginalnych opakowaniach zamkniętych hermetycznie przez producenta dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz komórek i jednostek organizacyjnych MOPS w Bydgoszczy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek fabrycznie nowych i nierefabrykowanych o najwyższej pojemności lub równoważnych w oryginalnych opakowaniach zamkniętych hermetycznie przez producenta dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz komórek i jednostek organizacyjnych MOPS w Bydgoszczy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ-załącznik nr 2 do części nr 1; załącznik nr 3 do części nr 2.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku dokonana będzie przez Zamawiającego wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku dokonana będzie przez Zamawiającego wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Certyfikatu ISO 9001:2000 na system wytwarzania produktów (jeśli zdecyduje się na rozwiązanie równoważne); Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Certyfikatu ISO 14001 na system zarządzania producenta towaru (jeśli zdecyduje się na rozwiązanie równoważne); Kserokopię wyników testów wydajnościowych przeprowadzonych według standardów międzynarodowych STM lub ISO 19752 - dotyczy laserów monochromatycznych na produkt przedstawiony w ofercie (z wyłączeniem sytuacji, gdy oferowany towar wytwarzany jest przez firmę produkującą wskazane urządzenie);


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mopsbydgoszcz.pl (ikonka BIP)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 85-043 Bydgoszcz ul.Ogrodowa 9 II piętro p.43.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 85-043 Bydgoszcz ul.Ogrodowa 9 II piętro p.43.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
do 26.05.2012.


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt systemowy Krok do przodu dot. tylko części nr 2.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zakup i dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla MOPS i komórek, jednostek organizacyjnych MOPS w okresie od dnia 10.05.2012 r. do 30.04.2013 r..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zakup i dostawa jednorazowa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Biura Projektu MOPS i ROPS-ów..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 5.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Bydgoszcz: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek fabrycznie nowych i nierefabrykowanych o najwyższej pojemności, lub równoważnych w oryginalnych opakowaniach zamkniętych hermetycznie przez producenta


Numer ogłoszenia: 127411 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 89343 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Ogrodowa 9, 85-043 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 325-44-10, faks 52 3215535.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: POMOC SPOŁECZNA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek fabrycznie nowych i nierefabrykowanych o najwyższej pojemności, lub równoważnych w oryginalnych opakowaniach zamkniętych hermetycznie przez producenta.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek fabrycznie nowych i nierefabrykowanych o najwyższej pojemności, lub równoważnych w oryginalnych opakowaniach zamkniętych hermetycznie przez producenta.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Część nr 2 - zakup i dostawa jednorazowa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Biura Projektu MOPS i ROPS-ów w ramach projektu systemowego Krok do przodu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zakup i dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla MOPS i komórek, jednostek organizacyjnych MOPS w okresie od dnia 10.05.2012 r. do 30.04.2013 r.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 143191,06 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  106252,32


 • Oferta z najniższą ceną:
  81125,57
  / Oferta z najwyższą ceną:
  183912,06


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zakup i dostawa jednorazowa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Biura Projektu MOPS i ROPS-ów.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Praxis Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 90-516 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24589,43 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13969,11


 • Oferta z najniższą ceną:
  13969,11
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33240,77


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@mopsbydgoszcz.pl
tel: 52 325-44-10
fax: 523 215 535
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8934320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-04-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mopsbydgoszcz.pl
Informacja dostępna pod: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 85-043 Bydgoszcz ul.Ogrodowa 9 II piętro p.43
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup i dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla MOPS i komórek, jednostek organizacyjnych MOPS w okresie od dnia 10.05.2012 r. do 30.04.2013 r. JM Data Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2012-06-11 106 252,00
Zakup i dostawa jednorazowa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Biura Projektu MOPS i ROPS-ów. Praxis Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna
Łódź
2012-06-11 13 969,00