Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi. DOA-ZP-III.271.33.2014


Numer ogłoszenia: 89647 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi. DOA-ZP-III.271.33.2014.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi. Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (notes VIP 200 sztuk, parasol biznesowy 100 sztuk, notes EKO 500 sztuk, przywieszka do bagażu 200 sztuk, zestaw konferencyjny VIP 100 sztuk, długopis automatyczny 5000 sztuk, pen drive 1000 sztuk). Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (torba papierowa w 3 rozmiarach 800 sztuk, teczka tekturowa 1000 sztuk ). Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 46.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt III.4.3.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy zostały określone w par. 6 wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.05.2014 godzina 11:30, miejsce: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi. 2. Zamawiający nie żąda wniesienia zabespieczenia należytego wykonania umowy. 3. Zamawiający nie przewiduje: - zawarcia umowy ramowej, - składania ofert wariantowych, - rozliczania w walutach obcych, - aukcji elektronicznej, - dynamicznego systemu zakupów, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, - udzielenie zamówień uzupełniających - prawa opcji. 4. Termin wykonania zamówienia - dla wszystkich części - 30 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów materiałów promocyjnych. Szczegółowo rozpisane terminy realizacji zamówienia znajdują się w Załączniku nr 6 - wzór umowy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi. DOA-ZP-III.271.33.2014.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (notes VIP 200 sztuk, parasol biznesowy 100 sztuk, notes EKO 500 sztuk, przywieszka do bagażu 200 sztuk, zestaw konferencyjny VIP 100 sztuk, długopis automatyczny 5000 sztuk, pen drive 1000 sztuk). Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.46.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 46.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi. DOA-ZP-III.271.33.2014.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (torba papierowa w 3 rozmiarach 800 sztuk, teczka tekturowa 1000 sztuk ). Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.46.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 46.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi


Numer ogłoszenia: 130587 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 89647 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi. Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (notes VIP 200 sztuk, parasol biznesowy 100 sztuk, notes EKO 500 sztuk, przywieszka do bagażu 200 sztuk, zestaw konferencyjny VIP 100 sztuk, długopis automatyczny 5000 sztuk, pen drive 1000 sztuk). Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (torba papierowa w 3 rozmiarach 800 sztuk, teczka tekturowa 1000 sztuk ). Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi DOA-ZP-III.271.33.2014


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GOMA AGENCJA REKLAMY Mariusz Markut, ul. Ofiar Katynia 37, Stalowa Wola, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 54001,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  46564,11


 • Oferta z najniższą ceną:
  44585,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54053,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi


Numer ogłoszenia: 134497 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 89647 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi. Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (notes VIP 200 sztuk, parasol biznesowy 100 sztuk, notes EKO 500 sztuk, przywieszka do bagażu 200 sztuk, zestaw konferencyjny VIP 100 sztuk, długopis automatyczny 5000 sztuk, pen drive 1000 sztuk). Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (torba papierowa w 3 rozmiarach 800 sztuk, teczka tekturowa 1000 sztuk). Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi. DOA-ZP-III.271.33.2014


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AUH ELWIRA Dariusz Płaczkiewicz, ul. Szara 14, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,06 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5761,32


 • Oferta z najniższą ceną:
  5761,32
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7367,70


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-05-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8964720140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-04-24
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 46 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
22462000-6 Materiały reklamowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi DOA-ZP-III.271. GOMA AGENCJA REKLAMY Mariusz Markut
ul. Ofiar Katynia 37, Stalowa Wola, woj. Polska
2014-06-17 46 564,00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi. DOA-ZP-III.271. AUH ELWIRA Dariusz Płaczkiewicz
ul. Szara 14, Warszawa, woj. Polska
2014-06-24 5 761,00