Opole: Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz dostawa oprogramowania dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego


Numer ogłoszenia: 8968 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Opolski , Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, woj. opolskie, tel. 077 5 415977, faks 077 5415930.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uni.opole.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz dostawa oprogramowania dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz dostawa oprogramowania dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego z podziałem na 8 zadań: Zadanie nr 1 Dostawa i uruchomienie notebooka dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego Zadanie nr 2 Dostawa i uruchomienie notebooka dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego Zadanie nr 3 Dostawa i uruchomienie notebooka dla Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Zadanie nr 4 Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Zadanie nr 5 Dostawa i uruchomienie wideoprojektora dla Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Zadanie nr 6 Dostawa oprogramowania Adobe CS5 Design Standard v.5 PL Win AOO CLP-E 5.0 L1 (liczba licencji - 16) oraz Adobe Photoshop Ext CS5 v.12 PL Win AOO CLP-E 5.0 L1 (liczba licencji - 7) dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego Zadanie nr 7 Dostawa oprogramowania Autodesk Education Master Suite 2011 PL Win NLM (liczba licencji 35) dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego Zadanie nr 8 Dostawa oprogramowania Corel DRAW Graphics Suite X5 PL Win licencja edukacyjna (liczba licencji - 32) oraz Nośnik DVD z programem Corel DRAW Graphics Suite X5 PL Win dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.31.00-6, 38.65.21.20-7, 30.12.13.00-6, 48.00.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
NIE DOTYCZY


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 1. wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru -zał. nr 1 ) 2. wypełnione specyfikacje techniczne (wg dołączonych wzorów -zał. nr 1A-1H) 3. opisów tj.: dane techniczne proponowanego sprzętu (specyfikacje techniczne producenta). Wymagane opisy dostarcza wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego w załącznikach od 1A - 1H (zgodnie z art. 30 ust. 5. ustawy Pzp). 4. pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy) 5. oświadczenie o warunkach gwarancji i serwisu (zał. nr 4 do SIWZ) 6. oświadczenie o spełnieniu warunków technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SIWZ)


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.zamowienia.uni.opole.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Opolski Dział Zamówień Publicznych Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Opolski Dział Zamówień Publicznych Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole pokój nr 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zadanie nr 3, nr 4, nr 5: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007 - 2013, Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pt. Innowacje w kształceniu zawodowym nauczycieli Zadanie nr 6, nr 7, nr 8: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007 - 2013, Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pt. Z dyplomem po sukces. Zwiększenie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego w zakresie kluczowych dla gospodarki nauk matematycznych i technicznych.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa i uruchomienie notebooka dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i uruchomienie notebooka dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.21.31.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa i uruchomienie notebooka dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i uruchomienie notebooka dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.21.31.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa i uruchomienie notebooka dla Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i uruchomienie notebooka dla Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.21.31.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.13.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Dostawa i uruchomienie wideoprojektora dla Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i uruchomienie wideoprojektora dla Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  38.65.21.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Dostawa oprogramowania Adobe CS5 Design Standard v.5 PL Win AOO CLP-E 5.0 L1 (liczba licencji - 16) oraz Adobe Photoshop Ext CS5 v.12 PL Win AOO CLP-E 5.0 L1 (liczba licencji - 7) dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oprogramowania Adobe CS5 Design Standard v.5 PL Win AOO CLP-E 5.0 L1 (liczba licencji - 16) oraz Adobe Photoshop Ext CS5 v.12 PL Win AOO CLP-E 5.0 L1 (liczba licencji - 7) dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  48.00.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Dostawa oprogramowania Autodesk Education Master Suite 2011 PL Win NLM (liczba licencji 35) dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oprogramowania Autodesk Education Master Suite 2011 PL Win NLM (liczba licencji 35) dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  48.00.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Dostawa oprogramowania Corel DRAW Graphics Suite X5 PL Win licencja edukacyjna (liczba licencji - 32) oraz Nośnik DVD z programem Corel DRAW Graphics Suite X5 PL Win dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oprogramowania Corel DRAW Graphics Suite X5 PL Win licencja edukacyjna (liczba licencji - 32) oraz Nośnik DVD z programem Corel DRAW Graphics Suite X5 PL Win dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  48.00.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 13540 - 2011; data zamieszczenia: 27.01.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
8968 - 2011 data 19.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, woj. opolskie, tel. 077 5 415977, fax. 077 5415930.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Opolski Dział Zamówień Publicznych Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole pokój nr 2..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Opolski Dział Zamówień Publicznych Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole pokój nr 2..


Opole: Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz dostawa oprogramowania dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego.


Numer ogłoszenia: 80640 - 2011; data zamieszczenia: 15.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 8968 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, woj. opolskie, tel. 077 5 415977, faks 077 5415930.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz dostawa oprogramowania dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz dostawa oprogramowania dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego z podziałem na 8 zadań: Zadanie nr 1 Dostawa i uruchomienie notebooka dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego Zadanie nr 2 Dostawa i uruchomienie notebooka dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego Zadanie nr 3 Dostawa i uruchomienie notebooka dla Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Zadanie nr 4 Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Zadanie nr 5 Dostawa i uruchomienie wideoprojektora dla Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Zadanie nr 6 Dostawa oprogramowania Adobe CS5 Design Standard v.5 PL Win AOO CLP-E 5.0 L1 (liczba licencji - 16) oraz Adobe Photoshop Ext CS5 v.12 PL Win AOO CLP-E 5.0 L1 (liczba licencji - 7) dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego Zadanie nr 7 Dostawa oprogramowania Autodesk Education Master Suite 2011 PL Win NLM (liczba licencji 35) dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego Zadanie nr 8 Dostawa oprogramowania Corel DRAW Graphics Suite X5 PL Win licencja edukacyjna (liczba licencji - 32) oraz Nośnik DVD z programem Corel DRAW Graphics Suite X5 PL Win dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.31.00-6, 38.65.21.20-7, 30.12.13.00-6, 48.00.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zadanie nr3,nr4,nr5: Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach POKL na lata 2007 - 2013, Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pt. Innowacje w kształceniu zawodowym nauczycieli.Zadanie nr 6,nr7,nr8: Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach PO KL na lata 2007 - 2013, Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pt. Z dyplomem po sukces. Zwiększenie potencjału dydaktycznego UOw zakresie kluczowych dla gospodarki nauk matematycznych i technicznych..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa i uruchomienie notebooka dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz S.J., {Dane ukryte}, 45-372 Opole, kraj/woj. opolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3939,13 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4766,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  4611,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4943,37


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa i uruchomienie notebooka dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Informatyczne PERFECT - Mariusz Moś, {Dane ukryte}, 45-061 Opole,, kraj/woj. opolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3939,13 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4563,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  4563,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4795,77


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa i uruchomienie notebooka dla Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz S.J., {Dane ukryte},, 45-372 Opole, kraj/woj. opolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5691,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3012,27


 • Oferta z najniższą ceną:
  3012,27
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3368,97


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz S.J., {Dane ukryte}, 45-372 Opole, kraj/woj. opolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2032,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1991,37


 • Oferta z najniższą ceną:
  1991,37
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2006,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Dostawa i uruchomienie wideoprojektora dla Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Informatyczne PERFECT - Mariusz Moś, {Dane ukryte},, 45-061 Opole, kraj/woj. opolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1626,01 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1744,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  1694,94
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1955,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Dostawa oprogramowania Adobe CS5 Design Standard v.5 PL Win AOO CLP-E 5.0 L1 (liczba licencji - 16) oraz Adobe Photoshop Ext CS5 v.12 PL Win AOO CLP-E 5.0 L1 (liczba licencji - 7) dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
12.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VENTI, {Dane ukryte}, 93-192 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20272,76 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25308,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  7991,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  27822,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Dostawa oprogramowania Autodesk Education Master Suite 2011 PL Win NLM (liczba licencji 35) dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PCC POLSKA, {Dane ukryte}, 50-411 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11215,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14818,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  14818,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15067,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Dostawa oprogramowania Corel DRAW Graphics Suite X5 PL Win licencja edukacyjna (liczba licencji - 32) oraz Nośnik DVD z programem Corel DRAW Graphics Suite X5 PL Win dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
12.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VENTI M. Rytych, R. Wierzbicki Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 93-192 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6666,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7452,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  7452,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9591,44


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole
woj. opolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@uni.opole.pl
tel: 077 5 415977
fax: 775 415 930
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-01-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 896820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-01-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 7 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uni.opole.pl
Informacja dostępna pod: Uniwersytet Opolski Dział Zamówień Publicznych Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30121300-6 Urządzenia do powielania
30213100-6 Komputery przenośne
38652120-7 Projektory wideo
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa i uruchomienie notebooka dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz S.J.
Opole
2011-04-15 4 766,00
Dostawa i uruchomienie notebooka dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego Przedsiębiorstwo Informatyczne PERFECT - Mariusz Moś
Opole,
2011-04-15 4 563,00
Dostawa i uruchomienie notebooka dla Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz S.J.
Opole
2011-04-15 3 012,00
Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz S.J.
Opole
2011-04-15 1 991,00
Dostawa i uruchomienie wideoprojektora dla Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Przedsiębiorstwo Informatyczne PERFECT - Mariusz Moś
Opole
2011-04-15 1 744,00
Dostawa oprogramowania Adobe CS5 Design Standard v.5 PL Win AOO CLP-E 5.0 L1 (liczba licencji - 16) oraz Adobe Photoshop Ext CS5 v.12 PL Win AOO CLP-E 5.0 L1 (liczba licencji - 7) dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego VENTI
Łódź
2011-04-15 25 308,00
Dostawa oprogramowania Autodesk Education Master Suite 2011 PL Win NLM (liczba licencji 35) dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego PCC POLSKA
Wrocław
2011-04-15 14 818,00
Dostawa oprogramowania Corel DRAW Graphics Suite X5 PL Win licencja edukacyjna (liczba licencji - 32) oraz Nośnik DVD z programem Corel DRAW Graphics Suite X5 PL Win dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego VENTI M. Rytych, R. Wierzbicki Sp. Jawna
Łódź
2011-04-15 7 452,00