Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ZAMÓWIENIA DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NA PRZEWIĄZKACH ORAZ PRZESUNIĘCIU SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH.


Numer ogłoszenia: 89799 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIA DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NA PRZEWIĄZKACH ORAZ PRZESUNIĘCIU SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ZAMÓWIENIA DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NA PRZEWIĄZKACH ORAZ PRZESUNIĘCIU SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH. Roboty będą polegać na wykonaniu konstrukcji nawierzchni na przewiązkach oraz na przesunięciu słupów oświetleniowych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.31.22-0.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  W trakcie przystąpienia do wykonywania prac związanych z wprowadzaniem organizacji ruchu na czas budowy, stwierdzono konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny w celu spełnienia wymagań administratora drogi, które podyktowane są w szczególności bezpieczeństwem ruchu. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 lit. B ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity, ze zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie dla zadania: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z droga wojewódzka nr 935 robót polegających na: 1. Zmianie konstrukcji nawierzchni na przejazdach tymczasowych w istniejącym pasie rozdziału dla organizacji ruchu na czas robót, na konstrukcję KR4 dla przejazdów awaryjnych o charakterze stałym, poszerzenie przejazdów do 5 0m. 2. Wynikającej z pkt. 1 przebudowy oświetlenia drogi. Roboty dodatkowe obejmować będą wykonanie przejazdów awaryjnych o długości 50m. Celem zapewnienia prawidłowego oświetlenia ulegną przesunięciu istniejące słupy oświetleniowe i zostaną zamontowane odpowiednie oprawy. Dla wykorzystywania wykonanych przejazdów jako awaryjnych konstrukcja nawierzchni będzie spełniać wymagania dla kategorii ruchu KR4. Wykonanie ww. przejazdów nie było brane pod uwagę podczas wykonywania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Powyższe roboty budowlane zostały zażądane przez GDDKiA Katowicach na spotkaniu w dniu 13.03.2012 r. i wynikają z zarządzenia nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2010 r. Stanowisko GDDKiA jako administratora drogi krajowej Nr 1 w sprawie wykonania przejazdów awaryjnych zostało jednoznacznie przedstawione przez przedstawiciela. Zmiana funkcji przejazdów tymczasowych na przejazdy awaryjne uwarunkowana jest tym, że w przyszłości będą one służyć do obsługi budowanego węzła drogowego w sytuacjach awaryjnych. Przejazdy awaryjne po zakończeniu inwestycji będą wykorzystane m. in. w przypadku wypadków drogowych, prac remontowych itp. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo ruchu i funkcję jaką miałyby pełnić przedmiotowe przejazdy oraz stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako zarządzającego DK1 po analizie zasadności wniosku stwierdza konieczność wykonania powyższych prac. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 140 942,12 zł netto, co stanowi około 0,33 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 42 267 335,54 netto).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


Katowice: ZAMÓWIENIA DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NA PRZEWIĄZKACH ORAZ PRZESUNIĘCIU SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH.


Numer ogłoszenia: 142946 - 2012; data zamieszczenia: 07.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 89799 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIA DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NA PRZEWIĄZKACH ORAZ PRZESUNIĘCIU SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ZAMÓWIENIA DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NA PRZEWIĄZKACH ORAZ PRZESUNIĘCIU SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH. Roboty będą polegać na wykonaniu konstrukcji nawierzchni na przewiązkach oraz na przesunięciu słupów oświetleniowych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.31.22-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 140942,12 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  166050,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  166050,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  166050,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. W trakcie przystąpienia do wykonywania prac związanych z wprowadzaniem organizacji ruchu na czas budowy, stwierdzono konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny w celu spełnienia wymagań administratora drogi, które podyktowane są w szczególności bezpieczeństwem ruchu. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 lit. B ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity, ze zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie dla zadania: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z droga wojewódzka nr 935 robót polegających na: 1. Zmianie konstrukcji nawierzchni na przejazdach tymczasowych w istniejącym pasie rozdziału dla organizacji ruchu na czas robót, na konstrukcję KR4 dla przejazdów awaryjnych o charakterze stałym, poszerzenie przejazdów do 5 0m. 2. Wynikającej z pkt. 1 przebudowy oświetlenia drogi. Roboty dodatkowe obejmować będą wykonanie przejazdów awaryjnych o długości 50m. Celem zapewnienia prawidłowego oświetlenia ulegną przesunięciu istniejące słupy oświetleniowe i zostaną zamontowane odpowiednie oprawy. Dla wykorzystywania wykonanych przejazdów jako awaryjnych konstrukcja nawierzchni będzie spełniać wymagania dla kategorii ruchu KR4. Wykonanie ww. przejazdów nie było brane pod uwagę podczas wykonywania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Powyższe roboty budowlane zostały zażądane przez GDDKiA Katowicach na spotkaniu w dniu 13.03.2012 r. i wynikają z zarządzenia nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2010 r. Stanowisko GDDKiA jako administratora drogi krajowej Nr 1 w sprawie wykonania przejazdów awaryjnych zostało jednoznacznie przedstawione przez przedstawiciela. Zmiana funkcji przejazdów tymczasowych na przejazdy awaryjne uwarunkowana jest tym, że w przyszłości będą one służyć do obsługi budowanego węzła drogowego w sytuacjach awaryjnych. Przejazdy awaryjne po zakończeniu inwestycji będą wykorzystane m. in. w przypadku wypadków drogowych, prac remontowych itp. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo ruchu i funkcję jaką miałyby pełnić przedmiotowe przejazdy oraz stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako zarządzającego DK1 po analizie zasadności wniosku stwierdza konieczność wykonania powyższych prac. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50 procent wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 140 942,12 zł netto, co stanowi około 0,33 procent wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 42 267 335,54 netto).

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8979920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-04-19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45233122-0 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZAMÓWIENIA DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU KONSTRUK MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, woj. śląskie
2012-05-07 166 050,00