Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Sieradz: Usługi w zakresie przeprowadzenia kursu Dekarz


Numer ogłoszenia: 89927 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Karny , ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 043 8270600, faks 043 8270621.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  zk_sieradz@sw.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi w zakresie przeprowadzenia kursu Dekarz.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu Dekarz (CPV 80.53.00.00-8). Kurs Dekarz: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Dekarz dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Sieradzu w związku z realizacją projektu Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Szkolenie odbywać się będzie na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu. 3. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób pozbawionych wolności do pracy w zawodzie dekarza. 4. Program szkolenia winien obejmować m.in.: Ogólne wiadomości o obiektach i materiałach budowlanych, Przestrzeganie przepisów BHP, ochrony ppoż. - szkolenie wstępne i stanowiskowe, Dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu, przygotowanie prac dekarskich, Obróbki blacharskie Krycie dachów: blachą, papą, dachówką, płytami dachowymi, folią i materiałami powłokowymi. 5. Zakres zamówienia: a) Liczba osób objętych szkoleniem - 7 osób b) Liczba zajęć dydaktycznych: nie mniej niż 130 godz. lekcyjnych na jednego uczestnika (co najmniej 20 godz. zajęć teoretycznych i co najmniej 110 godz. zajęć praktycznych), c) Szkolenie odbywać się będzie w dni powszednie w godz. 9.00 - 16.00 z przerwą na obiad, d) Wykonawca zapewnia w ramach zajęć teoretycznych uprawnionych wykładowców, a w ramach zajęć praktycznych uprawnionych instruktorów praktycznej nauki zawodu. 6. Przed rozpoczęciem kursów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji program szkolenia, który powinien spełniać warunki określone w § 32 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. nr. 47, poz. 315). 7. Kurs zakończy się egzaminem sprawdzającym wiadomości i umiejętności z zakresu kursu. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 31 poz. 216). Wykonawca pokryje koszty egzaminu końcowego. Czas trwania egzaminu nie wlicza się do czasu trwania kursu. 8. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić miejsca do nauki teoretycznej i zajęć praktycznych oraz sprzęt tj. giętarkę do blach. 9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt: a) zorganizowanie wszystkich niezbędnych do przeprowadzenia kursu badań lekarskich przed rozpoczęciem szkolenia 7 uczestników kursu i dodatkowo 3 osób z listy rezerwowej, b) ubezpieczenie w niezbędnym zakresie (OC, NNW) uczestników kursu, a przed rozpoczęciem zajęć kopię polisy przekaże Zamawiającemu (na kwotę min. 5000,00 zł/osobę), c) w ramach zajęć teoretycznych podręczniki, skrypty, materiały papiernicze, przybory do pisania, środki dydaktyczne niezbędne do realizacji szkoleń, d) w ramach zajęć praktycznych odzież ochronną zgodnie z bhp (rękawice, kombinezon, obuwie, kask itp.), dostosowaną do pory roku oraz warunków atmosferycznych, e) w ramach zajęć praktycznych materiały budowlane niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zajęć w wysokości od 35% do 40% kosztu ogólnego usługi szkoleniowej, f) w ramach zajęć praktycznych niezbędny sprzęt do zrealizowania zajęć.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.53.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca potwierdzi spełnienie warunku składając oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złoży aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy. Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca potwierdzi spełnienie warunku składając oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca potwierdzi spełnienie warunku składając oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca potwierdzi spełnienie warunku składając oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca potwierdzi spełnienie warunku składając oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.sw.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zakład Karny w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.05.2010 godzina 09:30, miejsce: Zakład Karny w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Sieradz: Usługi w zakresie przeprowadzenia kursu Dekarz


Numer ogłoszenia: 122383 - 2010; data zamieszczenia: 13.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 89927 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Karny, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 043 8270600, faks 043 8270621.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi w zakresie przeprowadzenia kursu Dekarz.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu Dekarz (CPV 80.53.00.00-8). Kurs Dekarz: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Dekarz dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Sieradzu w związku z realizacją projektu Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Szkolenie odbywać się będzie na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu. 3. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób pozbawionych wolności do pracy w zawodzie dekarza. 4. Program szkolenia winien obejmować m.in.: Ogólne wiadomości o obiektach i materiałach budowlanych, Przestrzeganie przepisów BHP, ochrony ppoż. - szkolenie wstępne i stanowiskowe, Dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu, przygotowanie prac dekarskich, Obróbki blacharskie Krycie dachów: blachą, papą, dachówką, płytami dachowymi, folią i materiałami powłokowymi. 5. Zakres zamówienia: a) Liczba osób objętych szkoleniem - 7 osób b) Liczba zajęć dydaktycznych: nie mniej niż 130 godz. lekcyjnych na jednego uczestnika (co najmniej 20 godz. zajęć teoretycznych i co najmniej 110 godz. zajęć praktycznych), c) Szkolenie odbywać się będzie w dni powszednie w godz. 9.00 - 16.00 z przerwą na obiad, d) Wykonawca zapewnia w ramach zajęć teoretycznych uprawnionych wykładowców, a w ramach zajęć praktycznych uprawnionych instruktorów praktycznej nauki zawodu. 6. Przed rozpoczęciem kursów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji program szkolenia, który powinien spełniać warunki określone w § 32 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. nr. 47, poz. 315). 7. Kurs zakończy się egzaminem sprawdzającym wiadomości i umiejętności z zakresu kursu. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 31 poz. 216). Wykonawca pokryje koszty egzaminu końcowego. Czas trwania egzaminu nie wlicza się do czasu trwania kursu. 8. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić miejsca do nauki teoretycznej i zajęć praktycznych oraz sprzęt tj. giętarkę do blach. 9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt: a) zorganizowanie wszystkich niezbędnych do przeprowadzenia kursu badań lekarskich przed rozpoczęciem szkolenia 7 uczestników kursu i dodatkowo 3 osób z listy rezerwowej, b) ubezpieczenie w niezbędnym zakresie (OC, NNW) uczestników kursu, a przed rozpoczęciem zajęć kopię polisy przekaże Zamawiającemu (na kwotę min. 5000,00 zł/osobę), c) w ramach zajęć teoretycznych podręczniki, skrypty, materiały papiernicze, przybory do pisania, środki dydaktyczne niezbędne do realizacji szkoleń, d) w ramach zajęć praktycznych odzież ochronną zgodnie z bhp (rękawice, kombinezon, obuwie, kask itp.), dostosowaną do pory roku oraz warunków atmosferycznych, e) w ramach zajęć praktycznych materiały budowlane niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zajęć w wysokości od 35% do 40% kosztu ogólnego usługi szkoleniowej, f) w ramach zajęć praktycznych niezbędny sprzęt do zrealizowania zajęć.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 135/412, 92-318 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15471,12 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15750,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  15750,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15750,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dkw_sieradz@sw.gov.pl
tel: 438 270 600
fax: 438 270 621
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-05-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8992720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-04-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 55 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: zk_sieradz@sw.gov.pl
Informacja dostępna pod: Zakład Karny w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi w zakresie przeprowadzenia kursu Dekarz CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 135/412, 92-318 Łódź, woj. łódzkie
2010-05-13 15 750,00