Warszawa: Zakup wraz z dostawą instrumentów perkusyjnych oraz stołków fortepianowych na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie z podziałem na zadania


Numer ogłoszenia: 90708 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina , ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8278309, faks 22 8278309.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.chopin.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wraz z dostawą instrumentów perkusyjnych oraz stołków fortepianowych na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie z podziałem na zadania.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą instrumentów perkusyjnych oraz stołków fortepianowych na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie z podziałem na zadania. Zadanie 1 - obejmuje dostawę 8 szt tom tomów ze statywami oraz oprzyrządowaniem Zadanie 2 - obejmuje dostawę 10 szt stołków fortepianowych.


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na rozszerzeniu dostawy o takie same instrumenty stołki fortepianowe.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.31.60.00-6, 37.32.10.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym do SIWZ).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku zamawiający żąda od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wykazania się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. polegających na dostawie instrumentów perkusyjnych dla zadania 1 oraz stołków fortepianowych dla zadania 2


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym do SIWZ).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym do SIWZ).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym do SIWZ).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 40
 • 2 - termin dostawy - 60


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.chopin.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ul. Okólnik 2 00-368 Warszawa pok 217 w godz. 7:30-15:00.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ul. Okólnik 2 00-368 Warszawa Kancelaria Główna pok. 213 A (parter) godz. 8:00-16:00.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa 8 szt tom tomów ze statywami i oprzyrządowaniem.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 szt tom tomów ze statywami i oprzyrządowaniem.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.00.00-4, 37.31.60.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 40
  • 2. termin dostawy - 60


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa 10 szt stołków fortepianowych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szt. stołków fortepianowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.32.10.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 40
  • 2. termin dostawy - 60


Warszawa: Zakup wraz z dostawą instrumentów perkusyjnych oraz stołków fortepianowych na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie z podziałem na zadania


Numer ogłoszenia: 125602 - 2016; data zamieszczenia: 18.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 90708 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8278309, faks 22 8278309.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wraz z dostawą instrumentów perkusyjnych oraz stołków fortepianowych na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie z podziałem na zadania.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą instrumentów perkusyjnych oraz stołków fortepianowych na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie z podziałem na zadania..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.31.60.00-6, 37.32.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa 8 szt tom tomów ze statywami i oprzyrządowaniem.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GAMUZ J.P. Gacka Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 40-133 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20774,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  20774,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20774,70


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@chopin.edu.pl
tel: 228 278 309
fax: 228 278 309
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-04-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9070820160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-04-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 21 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 40%
WWW ogłoszenia: www.chopin.edu.pl
Informacja dostępna pod: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ul. Okólnik 2 00-368 Warszawa pok 217 w godz. 7:30-15:00
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37310000-4 Instrumenty muzyczne
37316000-6 Instrumenty perkusyjne
37321000-4 Akcesoria do instrumentów muzycznych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa 8 szt tom tomów ze statywami i oprzyrządowaniem. GAMUZ J.P. Gacka Spółka Jawna
Katowice
2016-05-18 20 774,00