Hajnówka: Zakup i dostawa odzieży, rękawic, serwet i zestawów do obłożenia pola operacyjnego jednorazowego użytku ( 8 części).


Numer ogłoszenia: 90879 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Lipowa 190, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 684 26 79, faks 085 684 26 79.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.spzoz.hajnowka.pl e-mail : marekmariusz@poczta.onet.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa odzieży, rękawic, serwet i zestawów do obłożenia pola operacyjnego jednorazowego użytku ( 8 części)..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa odzieży, rękawic, serwet i zestawów do obłożenia pola operacyjnego jednorazowego użytku ( 8 części) w okresie 12 miesięcy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.00.00-3, 33.42.43.00-0, 33.14.14.20-0, 33.14.12.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia obejmuje stwierdzenie, czy dana oferta zawiera właściwe dokumenty bądź oświadczenia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia obejmuje stwierdzenie, czy dana oferta zawiera właściwe dokumenty bądź oświadczenia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia obejmuje stwierdzenie, czy dana oferta zawiera właściwe dokumenty bądź oświadczenia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia obejmuje stwierdzenie, czy dana oferta zawiera właściwe dokumenty bądź oświadczenia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia obejmuje stwierdzenie, czy dana oferta zawiera właściwe dokumenty bądź oświadczenia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, Nr 107, poz. 679)


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji przewidzianej w pkt 1-3. 1) ceny jednostkowe mogą ulec zmianie zgodnie z warunkami SIWZ wyłącznie na skutek: a) zaistnienia możliwości obniżenia cen (zmiany korzystne dla Zamawiającego- promocje, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy). b) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, od dnia wejścia jej w życie, przy czym zmianie uległyby wyłącznie kwoty jednostkowe brutto, w takim przypadku kwoty netto produktu będącego przedmiotem umowy nie uległyby zmianie. 2) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu dopuszcza się zmianę na inny produkt tej samej grupy lub synonimowy o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie lub niższej. 3) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: zmiany dotyczące danych obydwu stron umowy, w tym zmiana osoby reprezentującej, zmiany teleadresowe, zmiany w nazwie firmy, zmiany rachunku bankowego, itp., przy czym zmiany te nie mogą prowadzić do zmian podmiotowych. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do złożenia na piśmie wniosku o zmianę postanowień zawartej umowy wraz z przedstawieniem zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.spzoz.hajnowka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych SPZOZ w Hajnówce ul. Lipowa 190 17-200 Hajnówka.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat SPZOZ ul. Lipowa 190 17-200 Hajnówka.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 135120 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
90879 - 2012 data 20.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lipowa 190, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 684 26 79, fax. 085 684 26 79.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.6..

 • W ogłoszeniu jest:
  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11..


Hajnówka: Dostawa i zakup odzieży, rękawic, serwet i zestawów do obłożenia pola operacyjnego jednorazowego użytku (8 części).


Numer ogłoszenia: 213046 - 2012; data zamieszczenia: 21.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 90879 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lipowa 190, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 684 26 79, faks 085 684 26 79.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i zakup odzieży, rękawic, serwet i zestawów do obłożenia pola operacyjnego jednorazowego użytku (8 części)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa odzieży, rękawic, serwet i zestawów do obłożenia pola operacyjnego jednorazowego użytku ( 8 części) w okresie 12 miesięcy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.00.00-3, 33.42.43.00-0, 33.14.14.20-0, 33.14.12.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bialmed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3456,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3456,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5761,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 1A


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bialmed Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7128,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6912,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7128,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 2.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT- Wytwórnia Artykułów Higienicznych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 60000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  57720,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  57720,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  57720,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 3.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartman Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17874,54


 • Oferta z najniższą ceną:
  17874,54
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17874,54


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet 4.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna, {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 53000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39075,26


 • Oferta z najniższą ceną:
  39075,26
  / Oferta z najwyższą ceną:
  39075,26


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 5A


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3024,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3024,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3132,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna, {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11761,15


 • Oferta z najniższą ceną:
  11761,15
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11761,15


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet 7.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SORIMEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 90400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  65295,13


 • Oferta z najniższą ceną:
  65295,13
  / Oferta z najwyższą ceną:
  74121,28


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pakiet 7A


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SORIMEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 75600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  70521,95


 • Oferta z najniższą ceną:
  70521,95
  / Oferta z najwyższą ceną:
  81687,31


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet 8.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MERCATOR MEDICAL Spółka Akcyjna, ul. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 64000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  45535,02


 • Oferta z najniższą ceną:
  45535,02
  / Oferta z najwyższą ceną:
  49943,09


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17200 Hajnówka
woj. podlaskie
Dane kontaktowe: email: spzoz@onet.eu
tel: 85 684 26 79
fax: 85 684 26 79
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9087920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-04-19
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.spzoz.hajnowka.pl e-mail : marekmariusz@poczta.onet.pl
Informacja dostępna pod: Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych SPZOZ w Hajnówce ul. Lipowa 190 17-200 Hajnówka
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
33141200-2 Cewniki
33141420-0 Rękawice chirurgiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1. Bialmed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Biała Piska
2012-06-21 3 456,00
Pakiet 1A Bialmed Sp. z o.o.
Biała Piska
2012-06-21 7 128,00
Pakiet 2. JKT- Wytwórnia Artykułów Higienicznych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Białystok
2012-06-21 57 720,00
Pakiet 3. Paul Hartman Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Pabianice
2012-06-21 17 874,00
Pakiet 4. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna
Toruń
2012-06-21 39 075,00
Pakiet 5A RMD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Milanówek
2012-06-21 3 024,00
Pakiet 6 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna
Toruń
2012-06-21 11 761,00
Pakiet 7. SORIMEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Toruń
2012-06-21 65 295,00
Pakiet 7A SORIMEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Toruń
2012-06-21 70 521,00