Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Dołhobyczów: Modernizacja hydroforni w Dołhobyczowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sulimów i Horodyszcze


Numer ogłoszenia: 90928 - 2010; data zamieszczenia: 31.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów , ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.dolhobyczow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja hydroforni w Dołhobyczowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sulimów i Horodyszcze.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Modernizacja hydroforni w Dołhobyczowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sulimów i Horodyszcze 1.Zakres robót do wykonania: I ETAP: A. Modernizacja hydroforni w Dołhobyczowie, w tym: a) roboty sanitarne i obiekty towarzyszące: - modernizacja studni S3- 1 szt.; - modernizacja studni S4- 1 szt.; - modernizacja zbiorników wyrównawczych- 2 szt.; - odstojnik popłuczyn- 1 szt.; - rurociągi kanalizacyjne zewnętrzne- 94,6 m; - rurociągi technologiczne wodociągowe zewnętrzne- 755m; - technologia stacji uzdatniania wody- 1 kpl.; - instalacja kanalizacji wewnętrznej- 38m; - instalacja wodociągowa- 32,7 m; - ogrzewanie- 7 szt.; - instalacja wentylacji- 1 kpl.; - drogi, place, chodniki- 333m2; - ogrodzenie- 232m; - zieleń terenu- 377szt. b) branża budowlano- konstrukcyjna: - prace rozbiórkowo- wyburzeniowe- 1kpl.; - prace rozbiórkowe i przebudowa- 1 kpl.; - stolarka okienna i drzwiowa- 1 kpl.; - podłoża i posadzki- 1 kpl.; - tynki, okładziny i malowanie ścian- 1 kpl.; - strop nad częścią pomieszczeń- 26,14 m2; - dach- 1 kpl.; - izolacja ścian zewnętrznych budynku- cokołu i części poniżej terenu- 1 kpl.; - docieplenie ścian zewnętrznych- 1 kpl.; - odwodnienie wokół budynku- 41,54 m2. c) branża elektryczna: - rozdział energii- 1 kpl.; - montaż instalacji oświetleniowej- 1 kpl.; - instalacja siły i technologii- 1 kpl.; - instalacja grzewcza- 204 m; - instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych- 1 kpl.; - próby i pomiary elektryczne- 1 kpl.; - linie kablowe zalicznikowe sterownicze- 184 m; - linie kablowe zalicznikowe zasilanie pomp głębinowych- 572 m; -dostawa agregatu prądotwórczego- 1 szt. B. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sulimów i Horodyszcze, w tym: - włączenie sieci PE DN160 do istniejącej sieci PVC DN 160- 1 kpl.; - sieć wodociągowa DN 160-3,546 km; - rury ochronne - 77m. II ETAP: A. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sulimów i Horodyszcze, w tym: - sieć wodociągowa DN 160 -0,141km; - sieć wodociągowa DN 125- 4,142 km; - sieć wodociągowa DN 50- 0,267 km; - sieć wodociągowa DN 40- 0,113 km..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.24.30-5, 45.25.21.26-7, 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.22.32.00-8, 45.26.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
VIII.Wymagania dotyczące wadium 1.Wykonawca przystępujący do udziału w przetargu zobowiązany jest wnieść wadium. 2.Wadium wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4.Za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 5.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 6.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dołhobyczowie Nr 50 9603 0006 2001 0000 0433 0001 w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie. 7.Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną przez Wykonawcę. 8.Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy załączyć w oryginale do oferty. 9.Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących p jego stronie. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego do wykonania roboty; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy składa następujące dokumenty: a)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy. b)oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)- według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, c)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, d)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. e)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, f)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Wykonawca składa:wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, złożony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Sporządzony wykaz musi zawierać co najmniej 4 roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2000.000,00 zł brutto każda. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym Wykonawca składa: wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, złożony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Sporządzony wykaz musi zawierać co najmniej 4 roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2000.000,00 zł brutto każda. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca składa:a)wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności złożony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ. Przedłożony wykaz powinien zawierać osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek, b)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 5a wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, c)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- załącznik nr 7 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca składa: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą obejmować: - przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli wynika to ze znaczących błędów w dokumentacji technicznej, - przedłużenie terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych,


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dolhobyczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.04.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 93348 - 2010; data zamieszczenia: 02.04.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
90928 - 2010 data 31.03.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, fax. 084 6532524.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.3.

 • W ogłoszeniu jest:
  Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym Wykonawca składa: wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, złożony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Sporządzony wykaz musi zawierać co najmniej 4 roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto każda. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym Wykonawca składa: wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, złożony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Sporządzony wykaz musi zawierać co najmniej 4 roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każda. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia..


Dołhobyczów: Modernizacja hydroforni w Dołhobyczowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sulimów i Horodyszcze


Numer ogłoszenia: 120720 - 2010; data zamieszczenia: 30.04.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 90928 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja hydroforni w Dołhobyczowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sulimów i Horodyszcze.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Modernizacja hydroforni w Dołhobyczowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sulimów i Horodyszcze 1.Zakres robót do wykonania: I ETAP: A. Modernizacja hydroforni w Dołhobyczowie, w tym: a) roboty sanitarne i obiekty towarzyszące: - modernizacja studni S3- 1 szt.; - modernizacja studni S4- 1 szt.; - modernizacja zbiorników wyrównawczych- 2 szt.; - odstojnik popłuczyn- 1 szt.; - rurociągi kanalizacyjne zewnętrzne- 94,6 m; - rurociągi technologiczne wodociągowe zewnętrzne- 755m; - technologia stacji uzdatniania wody- 1 kpl.; - instalacja kanalizacji wewnętrznej- 38m; - instalacja wodociągowa- 32,7 m; - ogrzewanie- 7 szt.; - instalacja wentylacji- 1 kpl.; - drogi, place, chodniki- 333m2; - ogrodzenie- 232m; - zieleń terenu- 377szt. b) branża budowlano- konstrukcyjna: - prace rozbiórkowo- wyburzeniowe- 1kpl.; - prace rozbiórkowe i przebudowa- 1 kpl.; - stolarka okienna i drzwiowa- 1 kpl.; - podłoża i posadzki- 1 kpl.; - tynki, okładziny i malowanie ścian- 1 kpl.; - strop nad częścią pomieszczeń- 26,14 m2; - dach- 1 kpl.; - izolacja ścian zewnętrznych budynku- cokołu i części poniżej terenu- 1 kpl.; - docieplenie ścian zewnętrznych- 1 kpl.; - odwodnienie wokół budynku- 41,54 m2. c) branża elektryczna: - rozdział energii- 1 kpl.; - montaż instalacji oświetleniowej- 1 kpl.; - instalacja siły i technologii- 1 kpl.; - instalacja grzewcza- 204 m; - instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych- 1 kpl.; - próby i pomiary elektryczne- 1 kpl.; - linie kablowe zalicznikowe sterownicze- 184 m; - linie kablowe zalicznikowe zasilanie pomp głębinowych- 572 m; -dostawa agregatu prądotwórczego- 1 szt. B. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sulimów i Horodyszcze, w tym: - włączenie sieci PE DN160 do istniejącej sieci PVC DN 160- 1 kpl.; - sieć wodociągowa DN 160-3,546 km; - rury ochronne - 77m. II ETAP: A. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sulimów i Horodyszcze, w tym: - sieć wodociągowa DN 160 -0,141km; - sieć wodociągowa DN 125- 4,142 km; - sieć wodociągowa DN 50- 0,267 km; - sieć wodociągowa DN 40- 0,113 km..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.24.30-5, 45.25.21.26-7, 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.22.32.00-8, 45.26.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM CARPOL-WOD-GAZ, Kalinowice 89, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3186011,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2844935,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  2844935,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2844935,40


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Spółdzielcza , 22-540 Dołhobyczów
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: rozwoj@vp.pl
tel: 846 532 524
fax: 846 532 524
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-04-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9092820100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-03-31
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 411 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.dolhobyczow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Modernizacja hydroforni w Dołhobyczowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sulimów i Horodyszcze KONSORCJUM CARPOL-WOD-GAZ
Kalinowice 89, 22-400 Zamość, woj. lubelskie
2010-04-30 2 844 935,00