Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Lublin: Remont mostu przez rów bez nazwy w km 263+353 drogi krajowej nr 74 w m. Zawada


Numer ogłoszenia: 91430 - 2013; data zamieszczenia: 06.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie , ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 534 92 39, faks 81 5349239, 5324467.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gddkia.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont mostu przez rów bez nazwy w km 263+353 drogi krajowej nr 74 w m. Zawada.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem mostu przez rów bez nazwy w km 263+353 drogi krajowej nr 74 w m. Zawada. Zakres zamówienia obejmuje prace rozbiórkowe, prace remontowe na obiekcie i przyobiektowe. Prace remontowe na obiekcie obejmują: wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na istniejącej płycie ustroju, wykonanie nowej płyty pomostu wraz z belkami podporęczowymi z zastosowaniem prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu, wykonanie iniekcji rys w istn ustroju niosącym, przyczółkach i skrzydełkach, wykonanie napraw powierzchniowych elementów mostu, nadbudowa rozebranych części skrzydełek, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, wykonanie nowej izolacji z papy zgrzewalnej, ustawienie krawężników kamiennych na obiekcie, wykonanie kamiennych ścieków przykrawężnikowych, wykonanie nawierzchni jezdni oraz górnej powierzchni belek podporęczowych, wykonanie dylatacji bitumicznych. Prace remontowe przyobiektowe: reprofilacja stożków przyczółków wraz z regulacją rowu w niezbędnym zakresie, ustawienie kamiennych krawężników zanikających na dojazdach, wykonanie umocnienia stożków przyczółków oraz pobocza za i przed mostem betonową kostką brukową, wykonanie kamiennych ścieków przykrawężnikowych, wykonanie nawierzchni na dojazdach, wykonanie ścieków skarpowych z prefabrykowanych elementów korytkowych, ustawienie barier ochronnych na dojazdach, uzupełnienie poboczy w niezbędnym zakresie, obsianie trawą skarp rowu oraz poboczy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia pod-stawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.00.00-1, 45.22.00.00-5, 45.23.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składający ofertę musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego zamówienia, polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie przepustów, mostów, wiaduktów lub kładek o wartości robót co najmniej 350 000 zł (brutto) lub innych robót, które swym zakresem obejmowały budowę, przebudowę lub remont przepustów, mo-stów, wiaduktów lub kładek o wartości robót (samych ww. obiektów) nie mniejszej niż 350 000 zł (brutto). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach in-nych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonego pkt. III.3.2) ogłoszenia należy do oferty załączyć następujące dokumenty: 1.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt III.3.2) Ogłoszenia. Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będzie również oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w zdaniu wyżej. W razie konieczności szczególnie, gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Wykonawca w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - złożyć następujące dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn, o których mowa w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 5. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innych podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w IDW, Wykonawcy wykazują łącznie. 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 9. Kopie gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Kopia gwarancji lub poręczenia powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz trwale połączona z ofertą. Oryginał gwarancji lub poręczenia należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający jego odłączenie oraz zwrócenie Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.6).2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 12. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych w pkt. III.6).11, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 13. Dokumenty, o których mowa w pkt. III.6).11 lub zastępujący je dokument, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na poniższych warunkach: a)w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; b)w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożli-wiających wykonanie zamówienia w terminie umownym, rozumianych jako ciągłe opady deszczu trwające dłużej niż 3 dni, opady śniegu trwające dłużej niż 3 dni, występowanie niskich lub wysokich temperatur uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią powyżej 3 dni, zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy. c)przedłużających się postępowań administracyjnych lub cywilnych niezamierzonych przez Strony, w zakresie realizacji terminu umowy d)Działań osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy-w zakresie koniecznym w szczególności terminem realizacji umowy. e)w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót w sferze przekazywanego Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót, f)w przypadku wystąpienia robót wymienionych w § 7 ust. 1 a) i b) umowy i innych niewymienionych robót, w przypadku ich wystąpienia, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmianą wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 umowy, g)w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót, h)w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyspieszą ukończenie robót, zmniejszają koszty, poprawią sprawność lub wartość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku,


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.gddkia.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, p. II, pok. 58..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.03.2013 godzina 11:00, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, p. II, pok. 58.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Przez wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć wykonanie robót oraz ich odbiór ostateczny.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Lublin: Remont mostu przez rów bez nazwy w km 263+353 drogi krajowej nr 74 w m. Zawada


Numer ogłoszenia: 144220 - 2013; data zamieszczenia: 12.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 91430 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 534 92 39, faks 81 5349239, 5324467.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont mostu przez rów bez nazwy w km 263+353 drogi krajowej nr 74 w m. Zawada.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem mostu przez rów bez nazwy w km 263+353 drogi krajowej nr 74 w m. Zawada. Zakres zamówienia obejmuje prace rozbiórkowe, prace remontowe na obiekcie i przyobiektowe. Prace remontowe na obiekcie obejmują: wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na istniejącej płycie ustroju, wykonanie nowej płyty pomostu wraz z belkami podporęczowymi z zastosowaniem prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu, wykonanie iniekcji rys w istn ustroju niosącym, przyczółkach i skrzydełkach, wykonanie napraw powierzchniowych elementów mostu, nadbudowa rozebranych części skrzydełek, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, wykonanie nowej izolacji z papy zgrzewalnej, ustawienie krawężników kamiennych na obiekcie, wykonanie kamiennych ścieków przykrawężnikowych, wykonanie nawierzchni jezdni oraz górnej powierzchni belek podporęczowych, wykonanie dylatacji bitumicznych. Prace remontowe przyobiektowe: reprofilacja stożków przyczółków wraz z regulacją rowu w niezbędnym zakresie, ustawienie kamiennych krawężników zanikających na dojazdach, wykonanie umocnienia stożków przyczółków oraz pobocza za i przed mostem betonową kostką brukową, wykonanie kamiennych ścieków przykrawężnikowych, wykonanie nawierzchni na dojazdach, wykonanie ścieków skarpowych z prefabrykowanych elementów korytkowych, ustawienie barier ochronnych na dojazdach, uzupełnienie poboczy w niezbędnym zakresie, obsianie trawą skarp rowu oraz poboczy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.00.00-1, 45.22.00.00-5, 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Eugeniusz Czyż- Zakład Budowy i Remontu Mostów, Sitaniec 123 b, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 441764,79 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  255281,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  255281,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  468350,18


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zam_publ@lublin.gddkia.gov.pl
tel: 81 534 92 39
fax: 81 5349239, 5324467
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-03-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9143020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-03-06
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 161 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gddkia.gov.pl
Informacja dostępna pod: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, p. II, pok. 58.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont mostu przez rów bez nazwy w km 263+353 drogi krajowej nr 74 w m. Zawada Eugeniusz Czyż- Zakład Budowy i Remontu Mostów
Sitaniec 123 b, 22-400 Zamość, woj. lubelskie
2013-04-12 255 281,00