Wielowieś: Zakup energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Gminie Wielowieś, zasilania pomieszczeń Urzędu Gminy Wielowieś, oczyszczalni ścieków, oświetlenia polany krzyża, OSP w Gminie Wielowieś, biur ZOPO, boiska ORLIK w Wielowsi, gminnych jednostek oświatowych, obiektów będących w administrowaniu ZBGKiM budynku GOK w Wielowsi oraz świetlic wiejskich


Numer ogłoszenia: 9167 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wielowieś , ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś, woj. śląskie, tel. 32 2378500, faks 32 2378509.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wielowies.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Gminie Wielowieś, zasilania pomieszczeń Urzędu Gminy Wielowieś, oczyszczalni ścieków, oświetlenia polany krzyża, OSP w Gminie Wielowieś, biur ZOPO, boiska ORLIK w Wielowsi, gminnych jednostek oświatowych, obiektów będących w administrowaniu ZBGKiM budynku GOK w Wielowsi oraz świetlic wiejskich.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczanie energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Gminie Wielowieś, zasilania pomieszczeń Urzędu Gminy Wielowieś, oczyszczalni ścieków, oświetlenia polany krzyża, OSP w Gminie Wielowieś, biur ZOPO, boiska ORLIK w Wielowsi, gminnych jednostek oświatowych, obiektów będących w administrowaniu ZBGKiM, budynku GOK w Wielowsi oraz świetlic wiejskich, do punktów poboru podanych w części II SIWZ. Opis potrzeb zamawiającego, dotyczących dostawy energii elektrycznej: a) Oświetlenie ulic i placów. Wykaz punktów odbioru energii elektrycznej w dotychczas stosowanej taryfie C12b został określony w części II SIWZ. Moc umowna punktów odbioru energii elektrycznej wynosi 74 kW, przewidywane zużycie energii elektrycznej wynosi 350 000 kWh w tym: w dzień 110 000 kWh i w nocy 218 178 kWh. Godziny pracy oświetlenia ulic i placów są zgodne z ustawieniami zegara astronomicznego. Zamawiający zaliczany jest do V grupy przyłączeniowej b) Dodatkowe oświetlenie ulic z trzech opraw zlokalizowanych w Borowianach na ul. Wiejskiej (1 szt.) i Radonii na ul. Brzozowej (2szt.), dla których nie jest możliwe zainstalowanie liczników i które będą rozliczne ryczałtowo. Obliczone na podstawie mocy i ilości godzin świecenia, roczne zużycie energii wynosi 1000 kWh c) Budynek administracyjno-biurowy Urzędu Gminy Wielowieś. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Głównej 1 w Wielowsi. Budynek posiada 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11 dla mocy umownej 17,3 kW, planowane zużycie energii wynosi 20000 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. d) Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych, 8 punktów pomiarowych. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi 5080 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. e) Boisko sportowe ORLIK, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi 3000 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. f) Budynki szkół i przedszkoli, 7 punktów pomiarowych. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi 129177 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. g) Oczyszczalnia ścieków w Wielowsi, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C21, planowane zużycie energii wynosi 259000 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. h) Przepompownie ścieków, 5 punktów pomiarowych. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi 6800 kWh. Obiekty należą do V grupy przyłączeniowej. i) Oświetlenie polany w Dąbrówce, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi 20 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. j) Pomieszczenia biurowe Zespołu Obsługi Placówek oświatowych, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi 3000 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. k) Stacja Uzdatniania Wody Dąbrówka, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C22a, planowane zużycie energii wynosi: energia czynna szczytowa - 7200, energia czynna pozaszczytowa - 10 800. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. l) Stacja Uzdatniania Wody Wiśnicze, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C22a, planowane zużycie energii wynosi: energia czynna szczytowa - 14000, energia czynna pozaszczytowa - 21500. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. m) Stacja Uzdatniania Wody Wielowieś - wodociąg, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C21, planowane zużycie energii wynosi: energia czynna całodobowa - 75600. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. n) Stacja Uzdatniania Wody Wielowieś - hydrofornia, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C21, planowane zużycie energii wynosi: energia czynna całodobowa - 20000 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. o) Stacja Uzdatniania Wody Świbie, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi: energia czynna całodobowa - 70000 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. p) Przepompownia ścieków w Świbiu, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi: energia czynna całodobowa - 1200 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. q) Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi: energia czynna całodobowa - 7200 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. r) Pałac w Wielowsi lewe skrzydło, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi: energia czynna całodobowa - 12000 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. Sprzedaż odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do OSD na obszarze, którego znajdują się miejsca do dostarczania energii elektrycznej. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy, lecz nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2013 r..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien posiadać koncesję na obrót energią elektryczną zgodnie z 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 89 z 2006 r. poz. 625 z późniejszymi zmianami). Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki wykonawca spełnił.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku, jedynie wymagać będzie złożenia oświadczenia na podstawie art. 22.1 i art. 44 ustawy Pzp.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku, jedynie wymagać będzie złożenia oświadczenia na podstawie art. 22.1 i art. 44 ustawy Pzp.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku, jedynie wymagać będzie złożenia oświadczenia na podstawie art. 22.1 i art. 44 ustawy Pzp.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku, jedynie wymagać będzie złożenia oświadczenia na podstawie art. 22.1 i art. 44 ustawy Pzp.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). W innym przypadku do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 2. Warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22.1 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą spełniać łącznie. 3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych na podstawie art. 24.1 Pzp, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ma obowiązek je wypełnić i udokumentować spełnienie tych warunków udziału w postępowaniu.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- W przypadku powstania nowych punktów poboru, nieobjętych niniejszym zamówieniem, których eksploatacja rozpocznie się w trakcie realizacji umowy, możliwe będzie dokonanie zmiany umowy rozszerzającej zamówienie o nowe punkty odbioru energii z zachowaniem cen energii elektrycznej przedstawionych w ofercie, w przypadku, gdy nowy punkt odbioru będzie kwalifikował się do taryfy nieujętej w ofercie wykonawcy, będzie on traktowany, jako odrębne zamówienie. - W przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzy lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej Ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.e-bip.pl/4dmethod/wwwShowPrzetargiNew2/25/%23%231445363120.0

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś (pokój nr 16, I piętro).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.01.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Wielowieś (Sekretariat, pokój nr 1, parter), ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Wielowieś: Zakup energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Gminie Wielowieś, zasilania pomieszczeń Urzędu Gminy Wielowieś, oczyszczalni ścieków, oświetlenia polany krzyża, OSP w Gminie Wielowieś, biur ZOPO, boiska ORLIK w Wielowsi, gminnych jednostek oświatowych, obiektów będących w administrowaniu ZBGKiM budynku GOK w Wielowsi oraz świetlic wiejskich


Numer ogłoszenia: 34537 - 2013; data zamieszczenia: 06.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 9167 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś, woj. śląskie, tel. 32 2378500, faks 32 2378509.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Gminie Wielowieś, zasilania pomieszczeń Urzędu Gminy Wielowieś, oczyszczalni ścieków, oświetlenia polany krzyża, OSP w Gminie Wielowieś, biur ZOPO, boiska ORLIK w Wielowsi, gminnych jednostek oświatowych, obiektów będących w administrowaniu ZBGKiM budynku GOK w Wielowsi oraz świetlic wiejskich.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczanie energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Gminie Wielowieś, zasilania pomieszczeń Urzędu Gminy Wielowieś, oczyszczalni ścieków, oświetlenia polany krzyża, OSP w Gminie Wielowieś, biur ZOPO, boiska ORLIK w Wielowsi, gminnych jednostek oświatowych, obiektów będących w administrowaniu ZBGKiM, budynku GOK w Wielowsi oraz świetlic wiejskich, do punktów poboru podanych w części II SIWZ. Opis potrzeb zamawiającego, dotyczących dostawy energii elektrycznej: a) Oświetlenie ulic i placów. Wykaz punktów odbioru energii elektrycznej w dotychczas stosowanej taryfie C12b został określony w części II SIWZ. Moc umowna punktów odbioru energii elektrycznej wynosi 74 kW, przewidywane zużycie energii elektrycznej wynosi 350 000 kWh w tym: w dzień 110 000 kWh i w nocy 218 178 kWh. Godziny pracy oświetlenia ulic i placów są zgodne z ustawieniami zegara astronomicznego. Zamawiający zaliczany jest do V grupy przyłączeniowej b) Dodatkowe oświetlenie ulic z trzech opraw zlokalizowanych w Borowianach na ul. Wiejskiej (1 szt.) i Radonii na ul. Brzozowej (2szt.), dla których nie jest możliwe zainstalowanie liczników i które będą rozliczne ryczałtowo. Obliczone na podstawie mocy i ilości godzin świecenia, roczne zużycie energii wynosi 1000 kWh c) Budynek administracyjno-biurowy Urzędu Gminy Wielowieś. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Głównej 1 w Wielowsi. Budynek posiada 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11 dla mocy umownej 17,3 kW, planowane zużycie energii wynosi 20000 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. d) Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych, 8 punktów pomiarowych. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi 5080 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. e) Boisko sportowe ORLIK, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi 3000 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. f) Budynki szkół i przedszkoli, 7 punktów pomiarowych. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi 129177 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. g) Oczyszczalnia ścieków w Wielowsi, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C21, planowane zużycie energii wynosi 259000 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. h) Przepompownie ścieków, 5 punktów pomiarowych. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi 6800 kWh. Obiekty należą do V grupy przyłączeniowej. i) Oświetlenie polany w Dąbrówce, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi 20 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. j) Pomieszczenia biurowe Zespołu Obsługi Placówek oświatowych, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi 3000 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. k) Stacja Uzdatniania Wody Dąbrówka, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C22a, planowane zużycie energii wynosi: energia czynna szczytowa - 7200, energia czynna pozaszczytowa - 10 800. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. l) Stacja Uzdatniania Wody Wiśnicze, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C22a, planowane zużycie energii wynosi: energia czynna szczytowa - 14000, energia czynna pozaszczytowa - 21500. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. m) Stacja Uzdatniania Wody Wielowieś - wodociąg, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C21, planowane zużycie energii wynosi: energia czynna całodobowa - 75600. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. n) Stacja Uzdatniania Wody Wielowieś - hydrofornia, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C21, planowane zużycie energii wynosi: energia czynna całodobowa - 20000 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. o) Stacja Uzdatniania Wody Świbie, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi: energia czynna całodobowa - 70000 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. p) Przepompownia ścieków w Świbiu, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi: energia czynna całodobowa - 1200 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. q) Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi: energia czynna całodobowa - 7200 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. r) Pałac w Wielowsi lewe skrzydło, 1 punkt pomiarowy. Dostawa energii elektrycznej odbywała się w taryfie C11, planowane zużycie energii wynosi: energia czynna całodobowa - 12000 kWh. Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. Sprzedaż odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do OSD na obszarze, którego znajdują się miejsca do dostarczania energii elektrycznej. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy, lecz nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2013 r.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 279431,37 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  265400,13


 • Oferta z najniższą ceną:
  265400,13
  / Oferta z najwyższą ceną:
  296330,67


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: ekologia@wielowies.pl
tel: 322 378 500
fax: 32 233 51 14
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-01-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 916720130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-01-15
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.wielowies.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś (pokój nr 16, I piętro)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Gminie Wielowieś, zasilania pomieszczeń Urzędu Gminy Wielowieś, oczyszczalni ścieków, oświetlenia polany krzyża, OSP w Gminie Wielowieś, biur ZOPO, boiska ORLIK w Wielowsi, gminnyc TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
Gliwice
2013-03-06 265 400,00