Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej programu Młodzi w Łodzi na nośnikach reklamy zewnętrznej w okresie od 15 maja do 15 czerwca 2010 r.


Numer ogłoszenia: 91672 - 2010; data zamieszczenia: 31.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy , ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6384700, 6384520, faks 0-42 6384485.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.uml.lodz.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  http://bip.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej programu Młodzi w Łodzi na nośnikach reklamy zewnętrznej w okresie od 15 maja do 15 czerwca 2010 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje: a) wynajem 120 nośników reklamowych, typu billboard o powierzchni 12 m2 (+/- 0,5m2) na terenie następujących miast: Łódź (50 sztuk), Częstochowa (6 sztuk), Bełchatów (5 sztuk), Kalisz (5 sztuk), Kielce (5 sztuk), Płock (5 sztuk), Radom (5 sztuk), Lublin (4 sztuki), Łowicz (4 sztuki), Piotrków Trybunalski (4 sztuki), Poznań (4 sztuki), Rawa Mazowiecka (4 sztuki), Kraków (4 sztuki), Warszawa (4 sztuki), Wrocław (4 sztuki), Kutno (3 sztuki), Pabianice (2 sztuki), Sieradz (2 sztuki); b) przygotowanie do druku na podstawie projektu billboardu dostarczonego przez Zamawiającego nie później niż 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia kampanii (ekspozycji reklamy); c) druk 130 plakatów w pełnym kolorze, na papierze billboardowym typu Blue Back Side 120 g/ m2; d) wyklejenie reklamy na terenie następujących miast: Łódź (50 sztuk), Częstochowa (6 sztuk), Bełchatów (5 sztuk), Kalisz (5 sztuk), Kielce (5 sztuk), Płock (5 sztuk), Radom (5 sztuk), Lublin (4 sztuki), Łowicz (4 sztuki), Piotrków Trybunalski (4 sztuki), Poznań (4 sztuki), Rawa Mazowiecka (4 sztuki), Kraków (4 sztuki), Warszawa (4 sztuki), Wrocław (4 sztuki), Kutno (3 sztuki), Pabianice (2 sztuki), Sieradz (2 sztuki); e) ekspozycja reklamy w terminie od dnia 15.05.2010 roku do dnia 15.06.2010 roku; f) kontrola jakości umieszczania plakatów na billboardach, konserwacja ekspozycji, polegająca na wymianie zniszczonych plakatów na nowe oraz wszelkie czynności niezbędne do utrzymania jej wysokiego poziomu w trakcie trwania kampanii promocyjnej..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) osiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; oraz 5) nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone ww. przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), Stosownie do treści § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: 6) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt. 5) lit. a) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zachowaniem wskazanego powyżej terminu. 2. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć, oprócz wymienionych dokumentów, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 u.p.z.p., zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź, [sekretariat].


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.04.2010 godzina 13:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź, [sekretariat, 3 piętro].


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-04-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9167220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-03-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 67 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź, [sekretariat]
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79342200-5 Usługi w zakresie promocji