Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i bitumicznej na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty


Numer ogłoszenia: 92246 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łodź-Bałuty , ul. Zachodnia 47, 91-065 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6385107, faks 042 6385106.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i bitumicznej na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i bitumicznej na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający odstępuje od żądania wadium od Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty polegające na budowie, przebudowie, remoncie dróg bitumicznych o łącznej wartości min. 80.000 zł brutto - dotyczy części I, co najmniej trzy roboty polegające na remoncie, naprawach dróg gruntowych o łącznej wartości min. 200.000 zł brutto - dotyczy części II, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ponadto, w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz ważny dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Ponadto, w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Delegatura Łódź-Bałuty ul. Zachodnia 47 pok. 317.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.04.2010 godzina 09:30, miejsce: Delegatura Łódź-Bałuty ul. Zachodnia 47 pok. 318.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie dopuszcza: - zawarcia umowy ramowej, - dynamicznego systemu zakupów, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy robót dla części I zamówienia określony został w druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Utrzymanie i konserwacja dróg o nawierzchniach nieulepszonych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy robót dla części II zamówienia określony został w druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Wadowice: Zadanie I - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej Lanckorona w obrębach: Izdebnik, Jastrzębia, Lanckorona, Podchybie i Skawinki. Zadanie II - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej Wieprz w obrębach: Frydrychowice, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Nidek, Przybradz i Wieprz.


Numer ogłoszenia: 105320 - 2010; data zamieszczenia: 14.04.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 61097 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Wadowicki, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie, tel. 033 8734200, faks 033 8232433.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zadanie I - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej Lanckorona w obrębach: Izdebnik, Jastrzębia, Lanckorona, Podchybie i Skawinki. Zadanie II - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej Wieprz w obrębach: Frydrychowice, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Nidek, Przybradz i Wieprz..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zadanie I - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków mające za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia w obrębach: Izdebnik, Jastrzębia, Lanckorona, Podchybie i Skawinki w gm. Lanckorona. Zakres prac obejmuje: - pobranie danych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wadowicach oraz analiza możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych; - uzupełnienie i aktualizacja istniejącej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków założonej w 2006r. w ramach projektu Phare PL2003/005-710.01.08 pt.: Wektoryzacja map katastralnych w Polsce, prowadzonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii; - założenie ewidencji budynków i lokali z wykorzystaniem danych powstałych w wyniku realizacji projektu Phare PL2003/005-710.01.08 pt.: Wektoryzacja map katastralnych w Polsce; - wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadanie II - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prace geodezyjno- kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków mające za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia w obrębach: Frydrychowice, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Nidek, Przybradz i Wieprz w gm. Wieprz. Zakres prac obejmuje: - pobranie danych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wadowicach oraz analiza możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych; - uzupełnienie i aktualizacja istniejącej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków założonej w 2006r. w ramach projektu Phare PL2003/005-710.01.08 pt.: Wektoryzacja map katastralnych w Polsce, prowadzonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii; - założenie ewidencji budynków i lokali z wykorzystaniem danych powstałych w wyniku realizacji projektu Phare PL2003/005-710.01.08 pt.: Wektoryzacja map katastralnych w Polsce; - wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń UOPWE..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.35.40.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej Lanckorona w obrębach: Izdebnik, Jastrzębia, Lanckorona, Podchybie i Skawinki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 295082,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  330010,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  330010,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  463600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej Wieprz w obrębach: Frydrychowice, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Nidek, Przybradz i Wieprz.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 409836,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  396500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  396500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  567300,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i bitumicznej na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty


Numer ogłoszenia: 141922 - 2010; data zamieszczenia: 24.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 92246 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łodź-Bałuty, ul. Zachodnia 47, 91-065 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6385107, faks 042 6385106.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i bitumicznej na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i bitumicznej na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DRO-BUD Piasecki, Wiórkiewicz Sp.j., ul. Pryncypalna 173, 93-373 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 88500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  89670,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  89670,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  128100,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Utrzymanie i konserwacja dróg o nawierzchniach nieulepszonych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACON s.c. Z. Ciabiada, P. Ciebiada, pl. Dąbrowskiego 8, Zelów, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 218300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  218946,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  218946,08
  / Oferta z najwyższą ceną:
  263495,60


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-04-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9224620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-04-01
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 259 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Delegatura Łódź-Bałuty ul. Zachodnia 47 pok. 317
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych DRO-BUD Piasecki, Wiórkiewicz Sp.j.
ul. Pryncypalna 173, 93-373 Łódź, woj. łódzkie
2010-05-24 89 670,00
Utrzymanie i konserwacja dróg o nawierzchniach nieulepszonych FARMACON s.c. Z. Ciabiada, P. Ciebiada
pl. Dąbrowskiego 8, Zelów, woj. Polska
2010-05-24 218 946,00