Warszawa: Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy na odcinku od ulicy Sarmackiej do Alei Rzeczypospolitej


Numer ogłoszenia: 92592 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów , ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 443 50 00, faks 22 443 50 04.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wilanow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy na odcinku od ulicy Sarmackiej do Alei Rzeczypospolitej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na odcinku od ulicy Sarmackiej do Alei Rzeczypospolitej. Zamówienie należy wykonać zgodnie z: opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych w wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6, 45.31.61.10-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr (Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów) nr 73 1030 1508 0000 0005 5001 6109 Bank Handlowy S.A. w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa z podaniem w tytule przelewu: Postępowanie nr 21/WIR/2015 - Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na odcinku od ulicy Sarmackiej do Alei Rzeczypospolitej oraz dokładnej nazwy i adresu Wykonawcy. Kserokopię dowodu wpłaty Wykonawca powinien dołączyć do oferty. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w innej dopuszczonej formie niż pieniężna, dokument wadium należy zdeponować w kasie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców, ul. F. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, a kserokopię potwierdzenia złożenia wadium wraz z kserokopią dokumentu wadium potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem Wykonawca powinien dołączyć do oferty. Kasa urzędu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. Dokument wadium winien zawierać niżej wymienione elementy: a. wskazanie Beneficjenta - Beneficjentem musi być Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, b. nazwę dającego zlecenie i jego siedzibę (adres), c. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, d. zobowiązanie banku/instytucji ubezpieczeniowej do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia całości kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego wraz z oświadczeniem, że: -zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. -zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, e. zapisy odnośnie czasu jej trwania, f. zapisy odnośnie zasad wygaśnięcia, g. okres ważności, obejmujący przynajmniej cały okres związania ofertą.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie drogi wraz z budową oświetlenia o wartości min. 5 000 000,00 zł brutto każda z tych trzech robót (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej - równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą , iż dysponują lub podczas realizacji zamówienia będą dysponować przynajmniej dwiema osobami, w tym: a. jedną osobą, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, b. jedną osobą, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją robót w zakresie prac elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Stosownie do dyspozycji zawartej w § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r., poz. 231) Zamawiający wymaga uwzględnienia w wykazie co najmniej robót budowlanych określonych w pkt. III.3.2 niniejszego ogłoszenia, załączając jednocześnie dowody potwierdzające czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. a) Dowodami, o których mowa powyżej, z zastrzeżeniem zapisów §9 ust. 2 Rozporządzenia są: i. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; ii. w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt i) powyżej; b) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 4 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w lit. a) powyżej.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Gwarancja - 20


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1. W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 1.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1.1.1. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 1.1.2. wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 1.1.3. konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji, 1.1.4. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (np. działania osób trzecich), 1.1.5. okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 1.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy konieczności zmiany zakresu zamówienia, o ile jest ona korzystna dla realizacji zadania i dotyczy zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia. 1.3. Dopuszcza się zmianę terminu płatności. 1.4. Zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 1.5. Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę. 1.6. Zmiana zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo-finansowego robót. 2. Powyższe zmiany mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy, określonego w § 2 na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. 3. Wszelkie zmiany od ustaleń niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności oraz mogą być dokonane w zakresie i formie przewidzianej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 4. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga aneksu do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wilanow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa Wydział Zamówień Publicznych i Zezwoleń, p. 223.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa Wydział Zamówień Publicznych i Zezwoleń, p. 223.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Wymagany termin realizacji zamówienia - nie później niż do dnia 30 września 2015 r., przy czym wymagany termin zakończenia robót budowlanych - nie później niż do dnia 31 sierpnia 2015 r..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 104136 - 2015; data zamieszczenia: 05.05.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
92592 - 2015 data 22.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 443 50 00, fax. 22 443 50 04.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa Wydział Zamówień Publicznych i Zezwoleń, p. 223..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa Wydział Zamówień Publicznych i Zezwoleń, p. 223..


Warszawa: Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy na odcinku od ulicy Sarmackiej do Alei Rzeczypospolitej


Numer ogłoszenia: 128150 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 92592 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 443 50 00, faks 22 443 50 04.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy na odcinku od ulicy Sarmackiej do Alei Rzeczypospolitej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na odcinku od ulicy Sarmackiej do Alei Rzeczypospolitej. Zamówienie należy wykonać zgodnie z: opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.05.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8036398,97 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3967527,02


 • Oferta z najniższą ceną:
  3967527,02
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8580288,75


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: wilanow.wzz@um.warszawa.pl
tel: 22 443 50 00
fax: 22 443 50 40
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-05-06
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 9259220150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-04-21
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 146 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 80%
WWW ogłoszenia: www.wilanow.pl
Informacja dostępna pod: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa Wydział Zamówień Publicznych i Zezwoleń, p. 223
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy na odcinku od ulicy Sarmackiej do Alei Rzeczypospolitej Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2015-05-28 3 967 527,00