Maków Mazowiecki: Przetarg znak: 17/2011r (LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE )


Numer ogłoszenia: 93344 - 2011; data zamieszczenia: 28.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital-makow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg znak: 17/2011r (LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE ).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pak Nr. 1- ANALIZATOR BIOCHEMICZNY, Pak. Nr. 2- SPRZĘT JEDNORAZOWY - PROBÓWKI - SYSTEM ZAMKNIĘTY, Pak. Nr. 3- SPRZĘT JEDNORAZOWY Pakiet Nr. 4 - SPRZĘT JEDNORAZOWY, Pakiet Nr. 5- WORKI, Pakiet Nr. 6- SPRZĘT JEDNORAZOWY. Pakiet Nr. 7 - Wirówka, Pakiet Nr 8 - Cieplarka Pak Nr 9 - Podłoża na płytkach i próbkach, Pak Nr 10 - Odczynniki do diagnostyki Laboratoryjnej Pak Nr 11- Odczynniki do wykrywania antygenu Giargia Lamblia w kale, Pak Nr 12-Odczynniki do diagnostyki RKZ na analizatory Corning 248 i Corning 348 wraz z materiałami zużywalnymi, Pak Nr 13 -Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatora Pak Nr 14- Żele do Proteinogramów.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.69.65.00-0, 38.43.00.00-8, 33.19.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 14.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Pak Nr 1 8.000,00 Pak. Nr 2 3.000,00 Pak . Nr 3 580,00 Pak. Nr 4 252,00 Pak. Nr 5 162,00 Pak. Nr 6 30,00 Pak. Nr 7 200,00 Pak. Nr 8 280,00 Pak Nr 9 740,00 Pak Nr 10 70,00 Pak Nr 11 50,00 Pak Nr 12 1.000,00 Pak Nr 13 1.400,00 Pak Nr 14 50,00


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

  Wykonawca dołączy do oferty karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynników, których to dotyczy. Atesty dopuszczające przedmioty zamówienia do użytku na terenie kraju.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie, że Wykonawca spełniania warunki określone w art.22 ust.1 ustawy oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 - w formie dokumentu: OŚWIADCZENIE stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-makow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Pokój 335, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pak Nr. 1- ANALIZATOR BIOCHEMICZNY Z ODCZYNNIKAMI.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pak Nr. 1- ANALIZATOR BIOCHEMICZNY Z ODCZYNNIKAMI.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.65.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pak. Nr. 2- SPRZĘT JEDNORAZOWY - PROBÓWKI - SYSTEM ZAMKNIĘTY.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pak. Nr. 2- SPRZĘT JEDNORAZOWY - PROBÓWKI - SYSTEM ZAMKNIĘTY.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.65.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pak. Nr. 3- SPPRZĘT JEDNORAZOWY.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pak. Nr. 3- SPPRZĘT JEDNORAZOWY.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.65.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet Nr. 4 - SPRZĘT JEDNORAZOWY.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet Nr. 4 - SPRZĘT JEDNORAZOWY.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.65.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 14.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet Nr. 5- WORKI.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet Nr. 5- WORKI.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.65.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet Nr. 6- SPRZĘT JEDNORAZOWY.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet Nr. 6- SPRZĘT JEDNORAZOWY.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.65.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet nr 12 Odczynniki do diagnostyki RKZ na analizatory Corning 248 i Corning 348 wraz z materiałami.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 12 Odczynniki do diagnostyki RKZ na analizatory Corning 248 i Corning 348 wraz z materiałami.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  38.43.40.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet nr 13 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatora.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 13 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatora.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet nr 10 - Odczynniki do diagnostyki Laboratoryjnej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 10 - Odczynniki do diagnostyki Laboratoryjnej.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.65.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pakiet nr 11 Odczynniki do wykrywania antygenu Giargia Lamblia w kale.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 11 Odczynniki do wykrywania antygenu Giargia Lamblia w kale.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.65.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Pakiet nr 14 ŻELE DO PROTEINOGRAMÓW.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 14 ŻELE DO PROTEINOGRAMÓW.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.65.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Pakiet Nr. 7 - Wirówka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet Nr. 7 - Wirówka.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.00.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Pakiet Nr 8 - Cieplarka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet Nr 8 - Cieplarka.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.00.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Pak Nr 9 - Podłoża na płytkach i próbkach.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pak Nr 9 - Podłoża na płytkach i próbkach.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.65.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.


Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-06-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9334420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-27
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 14
Kryterium ceny: 5%
WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
Informacja dostępna pod: Pokój 335, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38430000-8 Aparatura do wykrywania i analizy
38434000-6 Analizatory