Częstochowa: DOSTAWATUSZY I TONERÓW ORAZ PŁYT CD I DVD DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE


Numer ogłoszenia: 93562 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny , ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3673753, faks 034 3651756.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpitalparkitka.com.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWATUSZY I TONERÓW ORAZ PŁYT CD I DVD DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa TUSZY I TONERÓW ORAZ PŁYT CD I DVD DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna, stanowiąca Załącznik Nr 3 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 7 do SIWZ..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.23.43.00-1, 30.23.44.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 27.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia równoważny (tj. zamiennik fabrycznie nowy/zamiennik regenerowany), odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy złożyć następujące dokumenty: 1) dokumenty, oświadczenia i opisy wymagane i opisane w Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ (kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski)


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy: a) Formularz oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 SIWZ (Wykonawca składa te załączniki na które składana jest oferta). 2) Jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to należy dołączyć do oferty. W swojej treści winno wskazywać uprawnienie do reprezentacji podmiotu/wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin dostawy - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawiera Załącznik Nr 7 do SIWZ - wzór umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpitalparkitka.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Siedziba Zamawiającego, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, Dział Zamówień Publicznych, pok 310.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, Kancelaria Szpitala.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Brother.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Brother w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Brother.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Brother w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Canon.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Canon w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Citizen.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Citizen w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Epson.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Epson w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Epson.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Epson w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Asortyment do urządzenia HP.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia HP w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Asortyment do urządzenia HP.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia HP w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Asortyment do urządzenia HP.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia HP w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Konica Minolta.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Konica Minolta w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Konica Minolta.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Konica Minolta w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Lexmark.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Lexmark w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Lexmark.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Lexmark w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Lexmark.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Lexmark w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Nashuatec.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Nashuatec w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Asortyment do urządzenia OKI.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia OKI w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Olivetti.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Olivetti w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Panasonic.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Panasonic w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Panasonic.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Panasonic w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Lexmark.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Lexmark w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Philips.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Philips w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Samsung.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Samsung w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
23
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Xerox Phaser.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Xerox Phaser w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
24
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Xerox Phaser.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Xerox Phaser w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
25
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Rimage.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Rimage w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5, 30.23.43.00-1, 30.23.44.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
26
NAZWA:
Asortyment do urządzenia Dell, Develop, Ricoh.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia Dell, Develop, Ricoh w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


CZĘŚĆ Nr:
27
NAZWA:
Asortyment do urządzenia HP LasrJet.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Asortyment do urządzenia HP LasrJet w ilości i asortymencie określonym w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5


Numer ogłoszenia: 101210 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
93562 - 2016 data 15.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3673753, fax. 034 3651756.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, Kancelaria Szpitala..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, Kancelaria Szpitala..


Częstochowa: DOSTAWA TUSZY I TONERÓW ORAZ PŁYT CD I DVD DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE


Numer ogłoszenia: 112463 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 93562 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3673753, faks 034 3651756.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA TUSZY I TONERÓW ORAZ PŁYT CD I DVD DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa TUSZY I TONERÓW ORAZ PŁYT CD I DVD DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna, stanowiąca Załącznik Nr 3 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 7 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.23.43.00-1, 30.23.44.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Asortyment do urządzenia Brother


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEODRUK EWELINA KABAŁA, {Dane ukryte}, 42-200 CZĘSTOCHOWA, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 614,89 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  603,95


 • Oferta z najniższą ceną:
  603,95
  / Oferta z najwyższą ceną:
  686,42


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Asortyment do urządzenia Canon


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SOLO-KOLOS SP. Z O.O.,, {Dane ukryte}, 42-209 CZĘSTOCHOWA,, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 162,28 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  106,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  106,28
  / Oferta z najwyższą ceną:
  106,28


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
Asortyment do urządzenia Citizen


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEODRUK EWELINA KABAŁA,, {Dane ukryte}, 42-200 CZĘSTOCHOWA, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 389,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  224,97


 • Oferta z najniższą ceną:
  224,97
  / Oferta z najwyższą ceną:
  224,97


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
6   


Nazwa:
Asortyment do urządzenia Epson


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SOLO-KOLOS SP. Z O.O.,, {Dane ukryte}, 42-209 CZĘSTOCHOWA, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 482,09 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  426,07


 • Oferta z najniższą ceną:
  426,07
  / Oferta z najwyższą ceną:
  426,07


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
7   


Nazwa:
Asortyment do urządzenia HP


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAPIRUS SP.J. M. GÓRECKI, A. NOWICKI, J. KARYŚ,, {Dane ukryte}, 42-200 CZĘSTOCHOWA, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 41598,63 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  47832,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  30328,34
  / Oferta z najwyższą ceną:
  47832,24


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
8   


Nazwa:
Asortyment do urządzenia HP


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • IMAGINE SP. Z O.O. SP. K.,, {Dane ukryte}, 30-133 KRAKÓW, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8854,12 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6149,53


 • Oferta z najniższą ceną:
  6149,53
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6149,53


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
9   


Nazwa:
Asortyment do urządzenia HP.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. ŻEBROWSKI JAROSŁAW, RYCIAK MACIEJ, {Dane ukryte}, 04-667 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25818,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25342,92


 • Oferta z najniższą ceną:
  25342,92
  / Oferta z najwyższą ceną:
  30258,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
12   


Nazwa:
Asortyment do urządzenia Lexmark


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAPIRUS SP.J. M. GÓRECKI, A. NOWICKI, J. KARYŚ,, {Dane ukryte}, 42-200 CZĘSTOCHOWA, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3458,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4378,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  2004,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4378,80


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
14   


Nazwa:
Asortyment do urządzenia Lexmark


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. ŻEBROWSKI JAROSŁAW, RYCIAK MACIEJ,, {Dane ukryte} 04-667 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2267,34 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6009,78


 • Oferta z najniższą ceną:
  6009,78
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6009,78


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
20   


Nazwa:
Asortyment do urządzenia Lexmark


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SOLO-KOLOS SP. Z O.O.,, {Dane ukryte}, 42-209 CZĘSTOCHOWA, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13275,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9719,89


 • Oferta z najniższą ceną:
  9719,89
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12099,51


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
22   


Nazwa:
Asortyment do urządzenia Samsung


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • IMAGINE SP. Z O.O. SP. K.,, {Dane ukryte}, 30-133 KRAKÓW, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5258,18 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3459,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  3459,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3459,50


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
23   


Nazwa:
Asortyment do urządzenia Xerox Phaser


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SOLO-KOLOS SP. Z O.O.,, {Dane ukryte}, 42-209 CZĘSTOCHOWA, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26955,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28898,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  28898,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  29021,85


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
24   


Nazwa:
Asortyment do urządzenia Xerox Phaser


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • IMAGINE SP. Z O.O. SP. K.,, {Dane ukryte}, 30-133 KRAKÓW, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6390,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4366,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  4366,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5327,13


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
25   


Nazwa:
Asortyment do urządzenia Rimage


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPUH CONTENT SP. Z O.O.,, {Dane ukryte}, 40-161 KATOWICE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 70327,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  73895,94


 • Oferta z najniższą ceną:
  72662,38
  / Oferta z najwyższą ceną:
  144469,65


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
26   


Nazwa:
Asortyment do urządzenia Dell, Develop, Ricoh


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. ŻEBROWSKI JAROSŁAW, RYCIAK MACIEJ,, {Dane ukryte}, 04-667 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 41150,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  51175,38


 • Oferta z najniższą ceną:
  51175,38
  / Oferta z najwyższą ceną:
  51175,38


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
27   


Nazwa:
Asortyment do urządzenia HP LasrJet.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. ŻEBROWSKI JAROSŁAW, RYCIAK MACIEJ, {Dane ukryte}, 04-667 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 31891,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31438,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  31438,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  40522,09


 • Waluta:
  PLN .


Adres: Bialska 104, 42-200 Częstochowa
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: szp@data.pl
tel: 343 673 753
fax: 343 651 756
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-04-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9356220160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-04-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 27
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.szpitalparkitka.com.pl
Informacja dostępna pod: Siedziba Zamawiającego, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, Dział Zamówień Publicznych, pok 310
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30234300-1 Płyty kompaktowe (CD)
30234400-2 Uniwersalne dyski wideo (DVD)
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Asortyment do urządzenia Brother NEODRUK EWELINA KABAŁA
CZĘSTOCHOWA
2016-06-30 603,00
Asortyment do urządzenia Canon PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SOLO-KOLOS SP. Z O.O.,
CZĘSTOCHOWA,
2016-06-30 106,00
Asortyment do urządzenia Citizen NEODRUK EWELINA KABAŁA,
CZĘSTOCHOWA
2016-06-30 224,00
Asortyment do urządzenia Epson PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SOLO-KOLOS SP. Z O.O.,
CZĘSTOCHOWA
2016-06-30 426,00
Asortyment do urządzenia HP PAPIRUS SP.J. M. GÓRECKI, A. NOWICKI, J. KARYŚ,
CZĘSTOCHOWA
2016-06-30 47 832,00
Asortyment do urządzenia HP IMAGINE SP. Z O.O. SP. K.,
KRAKÓW
2016-06-30 6 149,00
Asortyment do urządzenia HP. JM DATA S.C. ŻEBROWSKI JAROSŁAW, RYCIAK MACIEJ
WARSZAWA
2016-06-30 25 342,00
Asortyment do urządzenia Lexmark PAPIRUS SP.J. M. GÓRECKI, A. NOWICKI, J. KARYŚ,
CZĘSTOCHOWA
2016-06-30 4 378,00
Asortyment do urządzenia Lexmark JM DATA S.C. ŻEBROWSKI JAROSŁAW, RYCIAK MACIEJ,
WARSZAWA
2016-06-30 6 009,00
Asortyment do urządzenia Lexmark PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SOLO-KOLOS SP. Z O.O.,
CZĘSTOCHOWA
2016-06-30 9 719,00
Asortyment do urządzenia Samsung IMAGINE SP. Z O.O. SP. K.,
KRAKÓW
2016-06-30 3 459,00
Asortyment do urządzenia Xerox Phaser PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SOLO-KOLOS SP. Z O.O.,
CZĘSTOCHOWA
2016-06-30 28 898,00
Asortyment do urządzenia Xerox Phaser IMAGINE SP. Z O.O. SP. K.,
KRAKÓW
2016-06-30 4 366,00
Asortyment do urządzenia Rimage PPUH CONTENT SP. Z O.O.,
KATOWICE
2016-06-30 73 895,00
Asortyment do urządzenia Dell, Develop, Ricoh JM DATA S.C. ŻEBROWSKI JAROSŁAW, RYCIAK MACIEJ,
WARSZAWA
2016-06-30 51 175,00
Asortyment do urządzenia HP LasrJet. JM DATA S.C. ŻEBROWSKI JAROSŁAW, RYCIAK MACIEJ
WARSZAWA
2016-06-30 31 438,00