Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NDNr dokumentu94079-2018
PDData publikacji02/03/2018
OJDz.U. S43
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany28/02/2018
DTTermin12/04/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OCPierwotny kod CPV71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

02/03/2018    S43    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2018/S 043-094079

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostki Organizacyjne Administracji Samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie Drogami Wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW nr 768 – etap II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-14/18
II.1.2)Główny kod CPV
71322000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia drogowego węzła autostrady Brzesko z DW nr 768 – Etap II wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DW 768, województwo małopolskie, powiat brzeski, gmina: Brzesko, Szczurowa, Borzęcin, miejscowość: Brzesko, Niedzieliska, Mokrzyska, Rudy Rysie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia drogowego węzła autostrady Brzesko z DW nr 768 – Etap II wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

1. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie:

1) wykonał co najmniej dwa opracowania wielowariantowej koncepcji budowy lub rozbudowy dróg klasy co najmniej G lub dróg odpowiadających tej klasie o długości powyżej 1 km każda,

2) wykonał co najmniej jeden projekt budowlany lub koncepcję budowy lub rozbudowy drogowego obiektu mostowego o długości całkowitej minimum 50 m,

3) pozyskał co najmniej trzy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzje równoważne dotyczące budowy lub rozbudowy dróg klasy co najmniej G lub dróg odpowiadających tej klasie o długości powyżej 1 km każda, w tym:

­- co najmniej jedną decyzję obejmującą również budowę lub rozbudowę drogowego obiektu mostowego o długości całkowitej minimum.

50 m,

­- co najmniej jedną decyzję po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla budowy drogi w nowym śladzie.

UWAGA!

Łączna wartość opracowań wskazanych w ppkt 1 i 2 nie może być mniejsza niż 300 000,00 PLN, (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) brutto.

Wykonanie usług wskazanych w ppkt 1 – 3 mogło nastąpić w ramach jednego, tych samych lub odrębnych zadań.

Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku.

Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania / tych zadań prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego / danych zadania / zadań wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania / zadań (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego / ich przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) dwoma osobami na stanowisko Projektanów Branży Drogowej, z których każda:

• posiada uprawnienia do projektowania w zakresie dróg kołowych,

• wykonała w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej po jednym opracowaniu wielowariantowej koncepcji budowy lub rozbudowy drogi klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości powyżej 1 km;

2) jedną osobą na stanowisko Projektanta branży mostowej,braży mostowej,

• która wykonała w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jeden projekt budowlany lub koncepcję budowy lub rozbudowy drogowego obiektu mostowego o długości całkowitej minimum 50 m;

(...)(dalsza część opisu warunków udziału znajduje się poniżej w rubryce "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów").

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

(c.d. z rubryki "Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji")

3) jedną osobą na stanowisko Autora raportu o oddziaływaniu predsięwzięcia na środowisko/kierownika zespołu autorówenia i doświadczenia określone w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.),

• która w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w procesie pozyskania co najmniej dwóch decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji równoważnych dotyczących budowy lub rozbudowy dróg klasy co najmniej G lub dróg odpowiadających tej klasie o długości powyżej 1 km każda, w tym:

­- co najmniej jednej decyzji obejmującej również budowę lub rozbudowę drogowego obiektu mostowego o długości całkowitej minimum 50 m,

­- co najmniej jednej decyzji po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla budowy drogi w nowym śladzie.

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż przez użyte w ppkt 3 sformułowanie „uczestniczyła w procesie pozyskania (...) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji równoważnych” rozumie udział w pracach zespołów przygotowujących wnioski o decyzję środowiskową i/lub udział w przygotowaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania jednej osoby do pełnienia funkcji Projektanta branży drogowej (ppkt 1 – jednego z dwojga wymaganych) i Projektanta branży mostowej (ppkt 2) oraz pełnienia przez tę osobę tych funkcji łącznie w toku realizacji zamówienia, przy czym w takowej sytuacji odnośnie takiej osoby musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji zgodnie z zapisami ppkt 1 i ppkt 2.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/04/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, II piętro, pok. 218.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2019 r.

4. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ. Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia (zamawiający przewiduje wykluczenie z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp), warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajdują się w cz. II SIWZ (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia- ograniczoną, zbyt malą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia),

— trybu składania ofert znajdują się w cz. IV SIWZ.

5. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego - pok. 220.

6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

7. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy sto złotych 00/100).

8. Kryteria oceny ofert:

1) Cena - 60 %

2) Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko projektanta branży drogowej - 10 %

3) Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko projektanta branży mostowej - 20 %

4) Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko autora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko /kierownika zespołu autorów - 10 %

Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposobu punktacji określony jest w cz. V SIWZ.

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Uwaga!

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na techniczny brak możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat zamówienia (zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.zdw.krakow.pl, gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych-KIO
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 - Odwołanie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych-KIO
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2018
Adres: ul. Kilińskiego 70, 33-300 Nowy Sącz
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: rdwns@zdw.krakow.pl
tel: 184 435 860
fax: 184 442 054
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-12
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 9407920181
ID postępowania Zamawiającego: ZDW-DN-4-271-14/18
Data publikacji zamówienia: 2018-03-02
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 700000 ZŁ
Szacowana wartość* 23 333 333 PLN  -  35 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300-4 Usługi projektowania mostów