TITytułPolska-Warszawa: Usługi sprzątania biur
NDNr dokumentu95011-2018
PDData publikacji02/03/2018
OJDz.U. S43
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiSąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany28/02/2018
DTTermin16/04/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj ofertyZ - Nie określono
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV90919200 - Usługi sprzątania biur
OCPierwotny kod CPV90919200 - Usługi sprzątania biur
RCKod NUTSPL911
IAAdres internetowy (URL)http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

02/03/2018    S43    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania biur

2018/S 043-095011

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
ul. Terespolska 15 a
Osoba do kontaktów: Wiesław Fornal
03-813 Warszawa
Polska
Tel.: +48 225091534
E-mail: gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl
Faks: +48 225091534


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Sąd
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Wymiar Sprawiedliwości
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie oraz części powierzchni wewnętrznych w gmachu przy ul. Owsiana 12 w Warszawie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15a

Kod NUTS PL911

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie oraz części powierzchni wewnętrznych w gmachu przy ul. Owsiana 12 w Warszawie.
2. Usługi sprzątania obejmują:
1) Utrzymanie czystości w ramach serwisu dziennego i popołudniowego powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie, w którym siedzibę ma Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe oraz Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie,
2) Utrzymanie czystości w ramach serwisu dziennego i popołudniowego części powierzchni wewnętrznych (pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne) użytkowanych przez pracowników Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej w gmachu przy ul. Owsiana 12 w Warszawie,
3) Mycie okien wraz z ramami okiennymi i parapetami zewnętrznymi nie więcej niż 2 razy w okresie obowiązywania umowy,
4) Usuwanie śniegu, sopli i lodu oraz nawisów śnieżnych z dachu gmachu Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie, w zależności od potrzeb Zamawiającego - nie więcej niż 1 raz w okresie obowiązywania umowy,
5) Czyszczenie wykładzin dywanowych w gmachu Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie, w zależności od potrzeb zamawiającego - nie więcej niż 1 razy w okresie obowiązywania umowy
6) Ręczny transport ciężkich przedmiotów, w zależności od potrzeb zamawiającego - nie więcej niż 20 roboczogodzin w okresie obowiązywania umowy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90919200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.6.2018. Zakończenie 31.5.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysiące złotych).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza kryteriów w tym zakresie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000 PLN
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zostały wykonane lub są wykonywane dwie usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych, z których każda trwa/trwała co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu/jednej umowy, każda o wartości co najmniej 200.000,00 PLN brutto. Usługi te mają być wykonane/wykonywane w budynkach użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.7.2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Powierzchnia sprzątania w każdej wykazanej usłudze sprzątania powinna wynosić minimum 5000 m2.
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania wymaganie czasu wykonywania danej usługi dotyczy części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert).
W przypadku rozliczeń w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość na PLN, należy stosować przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto oferty. Waga 60

2. Zatrudnienie osób bezrobotnych. Waga 20

3. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-Pd/G/1/2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.4.2018 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 16.4.2018 - 13:00

Miejscowość:

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, 03 - 813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, sala nr 744.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2) Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) Wypełniony JEDZ - w oryginale.
2) Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna.
3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
4) W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).
3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, do złożenia oświadczeń lub dokumentów:
1) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składani ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN.;
3) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty;
6) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
7) Dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.2.2018
Adres: Terespolska 15A, 03-813 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl
tel: (22)5091534
fax: (22)5091534
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-16
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 9501120181
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-03-02
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 409 dni
Wadium: 10000 ZŁ
Szacowana wartość* 333 333 PLN  -  500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
ul. Terespolska 15 a, 03-813 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
90919200-4 Usługi sprzątania biur