Białystok: ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU DRUKUJĄCEGO NA POTRZEBY JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 25 WOG BIAŁYSTOK


Numer ogłoszenia: 95681 - 2013; data zamieszczenia: 31.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku , ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 749 88 13, faks 85 749 88 36.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.25wog.wp.mil.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: wojsko.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU DRUKUJĄCEGO NA POTRZEBY JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 25 WOG BIAŁYSTOK.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem umowy jest zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 25 WOG Białystok 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia zgodnie z asortymentem i przewidywanym zapotrzebowaniem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, nie mogą przed dostarczeniem podlegać procesom regeneracji, recyklingu, refabrykacji, powtórnemu napełnianiu ani wymianie jakichkolwiek elementów, wyprodukowane w całości bez elementów wcześniej użytych. 4. Materiały eksploatacyjne muszą posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt: nazwę producenta, kod (symbol) produktu, pojemność lub wydajność, wszystkie modele sprzętu do którego materiał jest przeznaczony oraz datę ważności. W przypadku braku wymaganych powyższych elementów opisu na opakowaniu dostarczonego materiału eksploatacyjnego Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego nie odebrania. 5. Zaoferowane materiały eksploatacyjne muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta oraz posiadać zabezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny transport. 6. Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą być wprowadzone do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7. Stosowanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych nie może naruszać warunków gwarancji urządzeń. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych. Za równoważne materiały eksploatacyjne , to jest materiały innych producentów niż wymienieni w formularzu asortymentowo - cenowym, Zamawiający uznaje materiały eksploatacyjne kompatybilne ze sprzętem do którego są zamówione, o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych (pojemność, jakość wydruku, wydajność) jak materiały oryginalne (wyprodukowane przez producentów sprzętu) 8. W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyna będzie użycie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych innych niż pochodzące od producenta sprzętu, wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia, a w przypadku takiej konieczności - zleconej przez zamawiającego ekspertyzy rzeczoznawcy. 9. Jeżeli w trakcie trwania umowy zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tonera, wykonawca na żądanie zamawiającego winien materiał oferowany w asortymencie , którego żądanie dotyczy, wymienić na materiał eksploatacyjny spełniający wymagania zamawiającego (np. pochodzący od producenta, do którego materiał eksploatacyjny jest przeznaczony), bez zmiany ceny. 10. Materiały eksploatacyjne równoważne nie mogą ograniczać współpracy z oprogramowaniem sprzętu monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem. W przypadku gdy materiał oryginalny posiada układ elektroniczny (chip) przekazujący informacje o stanie zużycia tuszu lub tonera, oferowany materiał równoważny musi posiadać analogiczny układ, tak samo działający. 11. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne będą wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego. 12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ulotek w języku polskim, zawierających wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytku informacje oraz instrukcje dotyczące przechowywania i magazynowania przedmiotu zamówienia jednorazowo, przy pierwszej dostawie, z zastrzeżeniem, że o każdej zmianie wpływającej na treść ulotki Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie poinformować o tym Zamawiającego. 13. W przypadku materiałów równoważnych Zamawiający żąda od Wykonawców - Raportów z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych, wystawione przez podmiot niezależny od producenta, wykonawcy i dystrybutora tych materiałów. - Certyfikatów potwierdzających że oferowany asortyment będzie wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi, aktualny w terminie składania ofert..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 18.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia, w wysokości 8 000 zł. 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium przetargowe należy wnieść do Zamawiającego w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego NBP o/o Białystok Nr 95 1010 1049 0050 7613 9120 1000 z dopiskiem: Wadium - post. Nr 26/PN/2013 dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego) b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 plt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. Zarówno kserokopia dowodu bankowego jak i kserokopia dowodu pochodzącego z systemu elektronicznych rozliczeń - wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 6. Wadium wnoszone w formie: poręczeń, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych należy złożyć w formie oryginału i kopii (przy czym kopia dokumentu winna być trwale spięta z ofertą).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalność związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł brutto


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Katalogi (w j. polskim) lub opisy szczegółowe oferowanych artykułów wraz ze zdjęciami. 2. W przypadku materiałów równoważnych Zamawiający żąda od Wykonawców - Raportów z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych, wystawione przez podmiot niezależny od producenta, wykonawcy i dystrybutora tych materiałów. - Certyfikatów potwierdzających że oferowany asortyment będzie wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi, aktualny w terminie składania ofert.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. FORMULARZ OFERTOWY ? wypełniony i podpisany wg wzoru Zamawiającego (zał. nr 1 do SIWZ). 2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY wypełniony i podpisany wg wzoru Zamawiającego (zał. nr 2 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.przetargi.army.mil.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Białystok: ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU DRUKUJĄCEGO NA POTRZEBY JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 25 WOG BIAŁYSTOK.


Numer ogłoszenia: 283166 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 95681 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 749 88 13, faks 85 749 88 36.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: wojsko.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU DRUKUJĄCEGO NA POTRZEBY JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 25 WOG BIAŁYSTOK..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem umowy jest zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 25 WOG Białystok 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia zgodnie z asortymentem i przewidywanym zapotrzebowaniem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, nie mogą przed dostarczeniem podlegać procesom regeneracji, recyklingu, refabrykacji, powtórnemu napełnianiu ani wymianie jakichkolwiek elementów, wyprodukowane w całości bez elementów wcześniej użytych. 4. Materiały eksploatacyjne muszą posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt: nazwę producenta, kod (symbol) produktu, pojemność lub wydajność, wszystkie modele sprzętu do którego materiał jest przeznaczony oraz datę ważności. W przypadku braku wymaganych powyższych elementów opisu na opakowaniu dostarczonego materiału eksploatacyjnego Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego nie odebrania. 5. Zaoferowane materiały eksploatacyjne muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta oraz posiadać zabezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny transport. 6. Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą być wprowadzone do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7. Stosowanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych nie może naruszać warunków gwarancji urządzeń. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych. Za równoważne materiały eksploatacyjne , to jest materiały innych producentów niż wymienieni w formularzu asortymentowo - cenowym, Zamawiający uznaje materiały eksploatacyjne kompatybilne ze sprzętem do którego są zamówione, o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych (pojemność, jakość wydruku, wydajność) jak materiały oryginalne (wyprodukowane przez producentów sprzętu) 8. W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyna będzie użycie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych innych niż pochodzące od producenta sprzętu, wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia, a w przypadku takiej konieczności - zleconej przez zamawiającego ekspertyzy rzeczoznawcy. 9. Jeżeli w trakcie trwania umowy zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tonera, wykonawca na żądanie zamawiającego winien materiał oferowany w asortymencie , którego żądanie dotyczy, wymienić na materiał eksploatacyjny spełniający wymagania zamawiającego (np. pochodzący od producenta, do którego materiał eksploatacyjny jest przeznaczony), bez zmiany ceny. 10. Materiały eksploatacyjne równoważne nie mogą ograniczać współpracy z oprogramowaniem sprzętu monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem. W przypadku gdy materiał oryginalny posiada układ elektroniczny (chip) przekazujący informacje o stanie zużycia tuszu lub tonera, oferowany materiał równoważny musi posiadać analogiczny układ, tak samo działający. 11. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne będą wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego. 12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ulotek w języku polskim, zawierających wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytku informacje oraz instrukcje dotyczące przechowywania i magazynowania przedmiotu zamówienia jednorazowo, przy pierwszej dostawie, z zastrzeżeniem, że o każdej zmianie wpływającej na treść ulotki Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie poinformować o tym Zamawiającego. 13. W przypadku materiałów równoważnych Zamawiający żąda od Wykonawców - Raportów z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych, wystawione przez podmiot niezależny od producenta, wykonawcy i dystrybutora tych materiałów. - Certyfikatów potwierdzających że oferowany asortyment będzie wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi, aktualny w terminie składania ofert...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Jarosław Żebrowski i Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 354552,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  251270,55


 • Oferta z najniższą ceną:
  251270,55
  / Oferta z najwyższą ceną:
  510468,47


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok
woj. podlaskie
Dane kontaktowe: email: 25wog.kancelaria@ron.mil.pl
tel: 261 398 839
fax: 261 398 813
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-06-09
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 9568120130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-05-30
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 130 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.25wog.wp.mil.pl
Informacja dostępna pod: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU DRUKUJĄCEGO NA POTRZEBY JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 25 WOG BIAŁYSTOK. JM DATA S.C. Jarosław Żebrowski i Maciej Ryciak
Warszawa
2013-07-19 251 270,00