Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Budowa sieci teleinformatycznej, w ramach projektu p.n. Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostepu do Internetu


Numer ogłoszenia: 95809 - 2011; data zamieszczenia: 24.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci teleinformatycznej, w ramach projektu p.n. Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostepu do Internetu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
W ramach projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu, zrealizowana zostanie, m.in. budowa sieci światłowodowej, która składać się będzie z części pasywnej oraz dostawy urządzeń aktywnych wraz z ich instalacją i konfiguracją. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci światłowodowej, w zakresie części pasywnej oraz prace adaptacyjne (budowlano - instalacyjne), polegające na dostosowaniu pomieszczeń, w których zostaną zainstalowane urządzenia aktywne. Przedmiot zamówienia nie obejmuje natomiast, dostawy urządzeń aktywnych (tj. urządzeń do przesyłu danych, które zostaną zainstalowane w węzłach głównych, punktach dystrybucyjnych i punktach dostępowych) wraz z ich instalacją i konfiguracją. Ten zakres prac będzie przedmiotem odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W zakresie dotyczącym budowy szkieletowej sieci światłowodowej zrealizowane zostaną: 1. budowa rdzenia sieci składającego się z trzech węzłów; 2. podłączenie 17 punktów dystrybucyjnych; 3. podłączenie 76 punktów dostępowych. Sieć światłowodowa zostanie wykonana w istniejącej kanalizacji sanitarnej przełazowej i nieprzełazowej oraz w budowanej w ramach niniejszego postępowania kanalizacji teletechnicznej, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Długość budowanej sieci światłowodowej wynosi około 100 km. Dodatkowo w ramach zamówienia zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne (budowlano-instalacyjne) pomieszczeń w wyznaczonych budynkach, w których znajdować się będą: 1. węzły rdzeniowe (z funkcją punktu dystrybucyjnego POP): 1) W3 (POP31) - ul. Zachodnia 47; 2) W4 (POP40) - Al. Politechniki 32; 3) W5 (POP50) - ul. Krzemieniecka 2B; 2. punkty dystrybucyjne POP: 1) POP 10 - ul. Piotrkowska 104; 2) POP 15 - ul. Kilińskiego 159/163; 3) POP 46 - ul. Łęczycka 23; 4) POP 48 - ul. Naruszewicza 35; 3. oraz centrum monitoringu - ul. Piotrkowska 104. W pozostałych punktach dystrybucyjnych POP, wskazanych w dokumentacji projektowej zostaną wykonane prace instalacyjne polegające na wprowadzeniu do określonego w dokumentacji pomieszczenia, kabli światłowodowych. 1. POP34, ul. Jaracza 44/46; 2. POP14, ul. Sienkiewicza 5; 3. POP12, ul. Pogonowskiego 34; 4. POP13, ul. Struga 24; 5. POP11, ul. Piotrkowska 153; 6. POP16, ul. Zbiorcza 3; 7. POP47, ul. Kossaka 19; 8. POP51, ul. Rajdowa 18; 9. POP53, ul. Batalionów Chłopskich 21; 10. POP49, ul. Astronautów 19. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w cz. II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.30.00.00-0, 45.31.70.00-2, 45.31.43.20-0, 45.40.00.00-1, 32.41.21.00-5, 45.23.16.00-1, 45.23.20.00-2, 32.43.00.00-6, 32.56.20.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający, zgodnie z art. 45 u.p.z.p., żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN). 1. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 u.p.z.p. tj: 1.1.pieniądzu; 1.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 1.3.gwarancjach bankowych; 1.4.gwarancjach ubezpieczeniowych; 1.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 2.Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3.Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania 4.Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to wymagany jest oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty. 5.Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć oryginał dowodu wniesienia wadium. Jeżeli Wykonawca będzie żądał zwrotu oryginału dowodu wniesienia wadium, do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy - w powyższym przypadku w spisie treści oferty należy wyszczególnić zarówno oryginał jak i kserokopię dowodu wniesienia wadium. 6.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 6.1.nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 6.2.określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, 6.3.kwotę wadium, 6.4.termin ważności poręczenia/gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą, 6.5.zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji gdy Wykonawca: 6.5.1.w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, przy czym wątpliwości dotyczące tych okoliczności, nie mogą stanowić podstawy odmowy wypłaty kwoty wadium; 6.5.2.którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów które: 7.1.nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt 6, lub 7.2.nakładają na Zamawiającego obowiązek potwierdzania, w banku prowadzącym rachunek Zamawiającego, autentyczności podpisów osób uprawnionych do złożenia wezwania do wypłaty kwoty wadium. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2, pkt 2 u.p.z.p. 9.Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 u.p.z.p


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że: 1) wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną, w zakresie układania kabli światłowodowych w sieciach kanalizacyjnych nieprzełazowych o długości nie mniejszej niż 2.500,0 m (dwa tysiące pięćset metrów) w ramach jednego kontraktu, i 2) wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną, w zakresie układania kabli światłowodowych w sieciach kanalizacyjnych przełazowych o długości nie mniejszej niż 5.000,0 m (pięć tysięcy metrów) w ramach jednego kontraktu. Wykonawca może wykazać spełnianie powyższych warunków w ramach jednego lub dwóch kontraktów, z których każdy potwierdza spełnianie, co najmniej jednego z warunków. (Przykład: Wykonawca wykonał w ramach jednego kontraktu robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem roboty opisane w warunku nr 1 oraz w ramach drugiego kontraktu robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem roboty opisane w warunku nr 2 lub w ramach jednego kontraktu roboty budowlane obejmujące swoim zakresem roboty opisane w warunkach nr 1 i nr 2). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza sumowania wiedzy i doświadczenia dla potwierdzania każdego z warunków opisanych w pkt. 1 i 2, tj. spełnianie każdego z warunków winien wykazać w całości, co najmniej jeden z Wykonawców. (Przykład: Wykonawca A wykonał robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem roboty opisane w warunku nr 1, zaś Wykonawca B robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem roboty opisane w warunku nr 2). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia oceniane będzie łącznie, jeżeli w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunku nie zastrzeżono inaczej. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: 1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym ww. specjalizacji, 2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, w zakresie układania sieci światłowodowej. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394 z późn. zm.). Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia oceniane będzie łącznie, jeżeli w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunku nie zastrzeżono inaczej. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie, co najmniej 5.000.000,00 PLN (pięć milionów PLN). Zamawiający nie uzna takiej informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w zakresie posiadane środki finansowe, która stwierdza jedynie wielkość obrotów na danym rachunku lub wysokość wpływów. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności finansowych oceniane będzie łącznie, jeżeli w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunku nie zastrzeżono inaczej. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1.Oświadczenie (zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ - wzór formularza oferty), że wszystkie urządzenia i materiały dostarczone w ramach zamówienia, będą spełniały minimalne wymagania określone w dokumentacji projektowej, będą zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy oraz z postanowieniami zawartymi w SIWZ; 2. Opis technologii wykonania montażu sieci światłowodowej w kanalizacji sanitarnej przełazowej i nieprzełazowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: - jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 u.p.z.p. mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 u.p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób z zachowaniem w/w terminu. 2. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punktach 10.2 SIWZ, musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, że oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.2.1 i 10.2.2 SIWZ, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści umowy, zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego postępowania, w sytuacjach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.04.2011 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu. 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2012 r. (z zastrzeżeniem, że prace budowlano - instalacyjne, polegające na dostosowaniu pomieszczeń do instalacji urządzeń aktywnych, zostaną wykonane do dnia 31.03.2012 r.). Z uwagi na fakt, że dostawa urządzeń aktywnych wraz z ich instalacją i konfiguracją będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego i ten zakres prac przewidziany jest do realizacji w terminie 01.04.2012 r. - 31.08.2012 r. należy przekazać wyłonionemu Wykonawcy front robót do dnia 01.04.2012 r. 3. Projekt p.n. Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Priorytet IV Społeczeństwo informacyjne - działanie IV.I Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej ogólnie - korespondencją) Zamawiający i Wykonawcy przekazują (powołując się w tytule korespondencji na nr referencyjny postępowania WZP- IV.271.2.2.2011: - pisemnie na adres: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź - drogą elektroniczną na adres: zamowienia@uml.lodz.pl UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader - faksem na nr +48(42) 638-48-77 5. Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zostało dodatkowo zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w celu zwiększenia dostępu Wykonawców do informacji o zamówieniu.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 114801 - 2011; data zamieszczenia: 13.04.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
95809 - 2011 data 24.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4..

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.04.2011, godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:20.04.2011, godzina 11:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  IV.4.16.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  Zmiany terminu składania ofert dokonuje się w związku z modyfikacją SIWZ..


Numer ogłoszenia: 66226 - 2011; data zamieszczenia: 05.04.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
95809 - 2011 data 24.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2011, godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydziału Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2011, godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydziału Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  IV.4.16.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  Zmiany terminu składania ofert dokonuje się z powodów organizacyjnych, związanych z przygotowaniem odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiajacego, co wymaga przeprowadzenia stosownych konsultacji.


Numer ogłoszenia: 69430 - 2011; data zamieszczenia: 07.04.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
95809 - 2011 data 24.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: 11.04.2011, godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks.Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: 14.04.2011, godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks.Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  IV.4.16.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  W uzasadnieniu informuję, że w/w zmian dokonuje się z powodów organizacyjnych, związanych z przygotowaniem odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, co wymaga przeprowadzenia stosownych konsultacji.


Numer ogłoszenia: 71570 - 2011; data zamieszczenia: 08.04.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
95809 - 2011 data 24.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2011, godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks.Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2011, godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks.Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  IV.4.16.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  Zmiany terminu składania ofert dokonuje się w zwiazku z udzieleniem wyjaśnień na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego i związaną z tym modyfikacją SIWZ..


Numer ogłoszenia: 84198 - 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
95809 - 2011 data 24.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2011, godzina 11:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2011, godzina 11:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


Łódź: Budowa sieci teleinformatycznej, w ramach projektu p.n. Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu.


Numer ogłoszenia: 211579 - 2011; data zamieszczenia: 04.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 95809 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci teleinformatycznej, w ramach projektu p.n. Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
W ramach projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu, zrealizowana zostanie, m.in. budowa sieci światłowodowej, która składać się będzie z części pasywnej oraz dostawy urządzeń aktywnych wraz z ich instalacją i konfiguracją. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci światłowodowej, w zakresie części pasywnej oraz prace adaptacyjne (budowlano - instalacyjne), polegające na dostosowaniu pomieszczeń, w których zostaną zainstalowane urządzenia aktywne. Przedmiot zamówienia nie obejmuje natomiast, dostawy urządzeń aktywnych (tj. urządzeń do przesyłu danych, które zostaną zainstalowane w węzłach głównych, punktach dystrybucyjnych i punktach dostępowych) wraz z ich instalacją i konfiguracją. Ten zakres prac będzie przedmiotem odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W zakresie dotyczącym budowy szkieletowej sieci światłowodowej zrealizowane zostaną: 1. budowa rdzenia sieci składającego się z trzech węzłów; 2. podłączenie 17 punktów dystrybucyjnych; 3. podłączenie 76 punktów dostępowych. Sieć światłowodowa zostanie wykonana w istniejącej kanalizacji sanitarnej przełazowej i nieprzełazowej oraz w budowanej w ramach niniejszego postępowania kanalizacji teletechnicznej, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Długość budowanej sieci światłowodowej wynosi około 100 km. Dodatkowo w ramach zamówienia zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne (budowlano-instalacyjne) pomieszczeń w wyznaczonych budynkach, w których znajdować się będą: 1. węzły rdzeniowe (z funkcją punktu dystrybucyjnego POP): 1) W3 (POP31) - ul. Zachodnia 47; 2) W4 (POP40) - Al. Politechniki 32; 3) W5 (POP50) - ul. Krzemieniecka 2B; 2. punkty dystrybucyjne POP: 1) POP 10 - ul. Piotrkowska 104; 2) POP 15 - ul. Kilińskiego 159/163; 3) POP 46 - ul. Łęczycka 23; 4) POP 48 - ul. Naruszewicza 35; 3. oraz centrum monitoringu - ul. Piotrkowska 104. W pozostałych punktach dystrybucyjnych POP, wskazanych w dokumentacji projektowej zostaną wykonane prace instalacyjne polegające na wprowadzeniu do określonego w dokumentacji pomieszczenia, kabli światłowodowych. 1. POP34, ul. Jaracza 44/46; 2. POP14, ul. Sienkiewicza 5; 3. POP12, ul. Pogonowskiego 34; 4. POP13, ul. Struga 24; 5. POP11, ul. Piotrkowska 153; 6. POP16, ul. Zbiorcza 3; 7. POP47, ul. Kossaka 19; 8. POP51, ul. Rajdowa 18; 9. POP53, ul. Batalionów Chłopskich 21; 10. POP49, ul. Astronautów 19. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w cz. II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.30.00.00-0, 45.31.70.00-2, 45.31.43.20-0, 45.40.00.00-1, 32.41.21.00-5, 45.23.16.00-1, 45.23.20.00-2, 32.43.00.00-6, 32.56.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Priorytet IV Społeczeństwo informacyjne - działanie IV.I Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Technitel Polska Klimkiewicz, Rodziewicz Sp.J., ul. Górnicza12/14, 91-765 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Zakład Usług Specjalistycznych MPWiK Sp. z o.o., os. Złotego Wieku 74, 31-618 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
 • SPRINT S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16723748,59 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20809888,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  20809888,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20809888,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9580920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-24
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 511 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna
32430000-6 Rozległa sieć komputerowa
32562000-0 Kable światłowodowe
45000000-7 Roboty budowlane
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233140-2 Roboty drogowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa sieci teleinformatycznej, w ramach projektu p.n. Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu. Technitel Polska Klimkiewicz, Rodziewicz Sp.J.
ul. Górnicza12/14, 91-765 Łódź, woj. łódzkie
2011-08-04 6 936 629,00
Budowa sieci teleinformatycznej, w ramach projektu p.n. Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zakład Usług Specjalistycznych MPWiK Sp. z o.o.
os. Złotego Wieku 74, 31-618 Kraków, woj. małopolskie
2011-08-04 6 936 629,00
Budowa sieci teleinformatycznej, w ramach projektu p.n. Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu. SPRINT S.A.
ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
2011-08-04 6 936 629,00