Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujacych się na terenie miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 9648 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujacych się na terenie miasta Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi w poszczególnych jego częściach oznaczonych od I do V: część I - Bałuty, część II - Górna, część III - Polesie, część IV - Widzew, część V - Śródmieście w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na utrzymaniu w należytym stanie technicznym urządzeń iluminacyjnych, zapewniającym sprawność urządzeń elektrycznych.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.23.20.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi obejmujące konserwację zewnętrznej instalacji oświetleniowej o łącznej wartości brutto: -dla części I zamówienia - 10.000 PLN; - dla części II zamówienia - 9.000 PLN; - dla części III zamówienia - 9.000 PLN; - dla części IV zamówienia - 6.000 PLN; - dla części V zamówienia - 25.000 PLN. Uwaga: 1.W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość zrealizowanej usługi do dnia składania ofert. 2. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, winien wykazać się usługami odpowiadającymi najwyższej, wymaganej wartości usług, np.: składając ofertę na część I, III i V zamówienia należy wykazać się usługami o łącznej wartości nie mniejszej niż 25.000 PLN brutto;


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, oddzielnie dla każdej części, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia - co najmniej: a) jedną osobą spełniającą wymagania kwalifikacyjne do sprawowania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, o których mowa w § 5 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828), b) dwoma osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828) lub c) w zastępstwie osób wymienionych w pkt a) i b) - jedną osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i należącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Uwaga: Uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 12 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.) W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem ilością osób proporcjonalną do ilości części na które składa ofertę. Wskazane osoby nie mogą się powtarzać w poszczególnych częściach zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90 -532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.01.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, prawa opcji.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących sie na terenie miasta Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Części I - Bałuty, przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na utrzymaniu w należytym stanie technicznym urządzeń iluminacyjnych, zapewniającym sprawność urządzeń elektrycznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.23.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Części 2 - Górna, przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na utrzymaniu w należytym stanie technicznym urządzeń iluminacyjnych, zapewniającym sprawność urządzeń elektrycznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.23.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Części 3 - Polesie, przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na utrzymaniu w należytym stanie technicznym urządzeń iluminacyjnych, zapewniającym sprawność urządzeń elektrycznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.23.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Bieżąca konsewrwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących sie na terenie miasta Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Części 4 - Widzew, przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na utrzymaniu w należytym stanie technicznym urządzeń iluminacyjnych, zapewniającym sprawność urządzeń elektrycznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.23.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Bieżąca konserwacja oświetelenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Części 5 - Śródmieście, przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na utrzymaniu w należytym stanie technicznym urządzeń iluminacyjnych, zapewniającym sprawność urządzeń elektrycznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.23.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 64810 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 9648 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi w poszczególnych jego częściach oznaczonych od I do V: część I - Bałuty, część II -Górna, część III - Polesie, część IV - Widzew, część V - Śródmieście w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na utrzymaniu w należytym stanie technicznym urządzeń iluminacyjnych, zapewniającym sprawność urządzeń elektrycznych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.23.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących sie na terenie miasta Łodzi.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TEN Dariusz Gorzewski, ul. Wólczańska 41 m. 18B, 90-608 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11065,39 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8778,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8778,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9328,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TEN Dariusz Gorzewski, ul. Wólczańska 41 m. 18B, 90-608 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8067,74 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6281,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6281,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7018,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TEN Dariusz Gorzewski, ul. Wólczańska 41 m.18B, 90-608 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8561,18 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6897,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6897,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8726,85


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TEN Dariusz Gorzewski, ul. Wólczańska 41 m. 18B, 90-608 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6451,73 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4961,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4961,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5489,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU ELTIC-IWANIUK Elżbieta i Tadeusz Iwaniuk, ul. Żytnia 57, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 33646,54 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10637,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10637,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  39479,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-01-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 964820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-01-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 350 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90 -532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50232000-0 Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących sie na terenie miasta Łodzi. TEN Dariusz Gorzewski
ul. Wólczańska 41 m. 18B, 90-608 Łódź, woj. łódzkie
2013-02-15 8 778,00
Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi TEN Dariusz Gorzewski
ul. Wólczańska 41 m. 18B, 90-608 Łódź, woj. łódzkie
2013-02-15 6 281,00
Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi TEN Dariusz Gorzewski
ul. Wólczańska 41 m.18B, 90-608 Łódź, woj. łódzkie
2013-02-15 6 897,00
Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi TEN Dariusz Gorzewski
ul. Wólczańska 41 m. 18B, 90-608 Łódź, woj. łódzkie
2013-02-15 4 961,00
Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi PHU ELTIC-IWANIUK Elżbieta i Tadeusz Iwaniuk
ul. Żytnia 57, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie
2013-02-15 10 637,00