Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Kraków: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
ND Nr dokumentu 97044-2011
PD Data publikacji 26/03/2011
OJ Dz.U. S 60
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 21/03/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 28/04/2011
DT Termin 05/05/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
34110000 - Samochody osobowe
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 - Serwery
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
34110000 - Samochody osobowe
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 - Serwery
80500000 - Usługi szkoleniowe
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl

26/03/2011    S60    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

2011/S 60-097044

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Do wiadomości: Janina Kubica
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126382603
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Do wiadomości: Patryk Zakrzewski
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126379000-224
E-mail: p.zakrzewski@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663
Internet: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Do wiadomości: Edyta Grabowska
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126382603
E-mail: e.grabowska@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663
Internet: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Do wiadomości: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126372879
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663
Internet: www.zdw.krakow.pl

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne Jednostka budżetowa
Inne Zarządzanie drogami wojewódzkimi
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy

Kod NUTS PL21

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wdrożenie oraz uruchomienie inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego.
Projekt ma na celu wzrost bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach Podhala oraz zmniejszenie zatłoczenia na drogach w tym regionie, poprzez wdrożenie Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego, pozwalającego na stałe monitorowanie natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni dróg, zarządzanie ruchem oraz na bieżące informowanie użytkowników/kierowców o warunkach panujących na drogach Podhala.
Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego winien składać się z następujących elementów składowych;
— Urządzeń ITS fizycznie zlokalizowanych przy drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych na obszarze powiatów nowotarskiego oraz tatrzańskiego,
— Mobilnego centrum sterowania ruchem,
— Centrum Nadzoru Ruchu,
— Portalu informacji drogowej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34996000, 48820000, 32500000, 80500000, 33195100, 48000000, 34110000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak
II.1.8)Podział na części
Nie
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Bez VAT
Zakres między 3 900 000,00 a 4 000 000,00 PLN
II.2.2)Opcje
Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 70 000 PLN.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - zgodnie z zapisami w cz. III.2.3).
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zgodnie z zapisami III.2.3).
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zgodnie z zapisami w cz. III.2.2).
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zmówienia.
3. Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust.1 Ustawy - składając oświadczenie o braku podstaw do wykluczenie oraz wymagane dokumenty.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
5. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy złożyć następujące dokumenty:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:
1.1 oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu
1.2 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie.
1.3 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
1.4 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
1.5 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.6 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - zgodnie z zapisami w cz.III.2.2).
1.7 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, należy przedłożyć:
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (uwaga! oprócz oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie wykonawca winien również złożyć oświadczenie o którym mowa w pkt. 2.1).
2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.6 aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.7 Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w punkcie 2 ppkt. od 2.1 do 2.6.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt. 2 ppkt. 2.2 - 2.4 i ppkt. 2.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) pkt. 2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1) lit. a i c oraz ppkt. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w cz. III pkt. 1.4 oraz cz. III pkt 3 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy w informacji określonej w pkt. 1 wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wykazana w innych walutach niż 450 000,00 PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku gdy wartość kwoty ubezpieczenia została wykazana w innych walutach niż PLN. Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg kursu NBP na dzień wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o którym mowa w pkt 2 polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w cz. III.2.1) pkt. 2, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 1 i 3, dotyczącej tych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Wykonawcy spełniają warunek jeżeli wykażą, że:
1 dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 450 000,00 PLN;
2 posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 700 000,00 PLN.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie.
Jeżeli wartości dostaw podane w dokumentach potwierdzających, ze dostawy zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg. średniego kursu NBP na dzień wystawienia tych dokumentów.
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy I doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy spełniają warunek jeżeli wykażą, że zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1 Dostarczył i uruchomił urządzenia wideo detekcji pojazdów o łącznej wartości brutto, co najmniej 200 000,00 PLN.
2 Dostarczył 200 radarowych urządzeń pomiaru ruchu drogowego o parametrach tożsamych z opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia, zrealizowane jedna dostawą.
3 Dostarczył i uruchomił urządzenia i oprogramowanie pomiaru czasów przejazdu dla minimum czterech tras przejazdu o wartości brutto, co najmniej 100 000,00 PLN łącznie wykorzystujących transmisję GSM.
4 Dostarczył i uruchomił automatyczne stacje meteorologiczne w tym również stacje meteorologiczne z monitoringiem wizyjnym, z internetowym przekazem danych łączami GPRS na serwer bazodanowy wraz z wykonaniem aplikacji rejestracji i udostępnienia danych przez stronę www, o łącznej wartości brutto co najmniej 1 000 000,00 PLN.
5 Dokonał wdrożenia polegającego na wykonaniu portalu tematycznego w zakresie zarządzania infrastrukturą drogową dróg krajowych lub wojewódzkich w ilości nie mniejszej a niżeli 700 km, którego integralną częścią jest środowisko graficzne typu webGIS wyświetlające wektorowy model układu drogowego. Portal winien posiadać funkcjonalność umożliwiającą dostęp do określonej części danych po uprzedniej autoryzacji. Portal winien posiadać narzędzia administracyjne służące do zarządzania treścią portalu.
6 Posiada i zarządza portalem dostępu do danych o warunkach pogodowych, pomiaru ruchu drogowego i wizualizacji pracy drogowej sygnalizacji świetlnych.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca wykaże, że dysponuje:
1. co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV na stanowisku eksploatacji,
2. co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV na stanowisku dozoru,
3. co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie obsługi i serwisu radarowych urządzeń do pomiaru ruchu drogowego.
Świadectwa kwalifikacyjne, o których mowa powyżej powinny być zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DI-3-271-15/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 28.4.2011 - 10:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 31,05 PLN
Warunki i sposób płatności: Na podstawie faktury - gotówką w kasie zamawiającego, przelewem, za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.5.2011 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.5.2011 - 10:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 - działanie 1.2 - Rozwój społeczeństwa informatycznego 75 %.
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy w tym:
a) Opracowania szczegółowego projektu wykonawczego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, na podstawie, którego Wykonawca wykona wszystkie elementy składające się na Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego - w terminie do 45 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy
b) Umieszczenia na obszarze objętym projektem urządzeń Stacje Pomiaru Ruchu Drogowego wraz z uruchomieniem urządzeń w zakresie gromadzenia danych w ich wewnętrznej pamięci - w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy
c) Umieszczenia na obszarze objętym projektem urządzeń; Tablice Informacji Drogowej, Drogowe Stacje Pomiarów Meteorologicznych stanowiące Płaszcz Ochrony Meteorologicznej, Stacje Monitoringu Wizyjnego wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac budowlanych - w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
d) Stworzenia w siedzibie Zamawiającego Regionalne Centrum Nadzoru Ruchu Drogowego zgodnie z projektem architektonicznym, oraz w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia - w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy
e) Opracowania w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego oraz Zamawiającym procedur postępowania - w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
f) Dostarczenia Mobilne Centrum Nadzoru Ruchu - w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
g) Stworzenia portalu informacji drogowej wraz z kanałami dystrybucji informacji - w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
h) Przeprowadzeniu szkoleń dla operatorów, administratorów oraz kierowników Regionalne Centrum Nadzoru Ruchu Drogowego wraz z przeprowadzeniem egzaminów kwalifikujących do pełnienia obowiązków - w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
i) Świadczenia usługi administrowania Inteligentnym Systemem Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego przez okres 24 miesięcy od dnia uruchomienia systemu w zakresie;
— Przeprowadzania analiz poprawności działania poszczególnych modułów systemu,
— Udzielenie wsparcia Zamawiającemu w zakresie zarządzania i rozwiązywania wszystkich sytuacji awaryjnych występujących w Systemie,
— Prowadzenie bezpośredniego zdalnego nadzoru nad Systemem (nadzór poprzez Internet),
— Przygotowanie raportu (na końcu okresu administracji), w którym wskazane zostaną wykonane prace w czasie okresu administrowania systemami oraz ewentualne wnioski dotyczące poprawy działania systemu czy też poszczególnych jego elementów i ich rozbudowy. Raport sporządzony zostanie w 2-ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej (format MS Office) w okresie 24 miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zgodnie z przepisami działu VI środki ochrony prawnej. Rozdział 2 - Odwołanie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
21.3.2011
TI Tytuł PL-Kraków: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
ND Nr dokumentu 135694-2011
PD Data publikacji 29/04/2011
OJ Dz.U. S 83
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 28/04/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 31/05/2011
DT Termin 06/06/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
34110000 - Samochody osobowe
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 - Serwery
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
34110000 - Samochody osobowe
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 - Serwery
80500000 - Usługi szkoleniowe
RC Kod NUTS PL21

29/04/2011    S83    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

2011/S 83-135694

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, attn: Janina Kubica, POLSKA-30-085Kraków. Tel. +48 126382603. E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl. Fax +48 126382663.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 26.3.2011, 2011/S 60-097044)

Przedmiot zamówienia:
CPV:34996000, 48820000, 32500000, 80500000, 33195100, 48000000, 34110000

Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne.

Serwery.

Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne.

Zamiast: 

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 28.4.2011 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 5.5.2011 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 5.5.2011 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 31.5.2011 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 6.6.2011 (09:30)

IV.3.8) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 6.6.2011 (10:00)


TI Tytuł PL-Kraków: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
ND Nr dokumentu 153031-2011
PD Data publikacji 17/05/2011
OJ Dz.U. S 94
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 12/05/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 31/05/2011
DT Termin 06/06/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
34110000 - Samochody osobowe
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 - Serwery
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
34110000 - Samochody osobowe
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 - Serwery
80500000 - Usługi szkoleniowe
RC Kod NUTS PL21

17/05/2011    S94    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

2011/S 94-153031

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, attn: Janina Kubica, POLSKA-30-085Kraków. Tel. +48 126382603. E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl. Fax +48 126382663.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 26.3.2011, 2011/S 60-097044)

Przedmiot zamówienia:
CPV:34996000, 48820000, 32500000, 80500000, 33195100, 48000000, 34110000

Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne.

Serwery.

Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne.

Zamiast: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego, p. 8

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w cz. III pkt. 1.4 oraz cz. III pkt 3 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

III.2.3) Zdolność techniczna

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

2. Dostarczył 200 radarowych urządzeń pomiaru ruchu drogowego o parametrach tożsamych z opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia, zrealizowane jedną dostawą.

(...) W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach.

Powinno być: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego, p. 8

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w cz. III pkt. 1.8 oraz cz. III pkt 3 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

III.2.3) Zdolność techniczna

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

2. Dostarczył 60 radarowych urządzeń pomiaru ruchu drogowego – zrealizowane jedną dostawą.

(...) Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach z uwzględnieniem art. 54 Prawa energetycznego z dnia 10 kwietnia 1997 roku tekst jednolity Dz. U nr 89 z 2006 r. poz. 625 z późn. zm.


TI Tytuł PL-Kraków: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
ND Nr dokumentu 218701-2011
PD Data publikacji 13/07/2011
OJ Dz.U. S 132
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 11/07/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
34110000 - Samochody osobowe
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 - Serwery
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
34110000 - Samochody osobowe
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 - Serwery
80500000 - Usługi szkoleniowe
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl

13/07/2011    S132    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

2011/S 132-218701

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Do wiadomości: Janina Kubica
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126382603
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.zdw.krakow.pl

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne Jednostka budżetowa
Inne Zarządzanie drogami wojewódzkimi
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy

Kod NUTS PL21

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wdrożenie oraz uruchomienie inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego.
Projekt ma na celu wzrost bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach Podhala oraz zmniejszenie zatłoczenia na drogach w tym regionie, poprzez wdrożenie Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego, pozwalającego na stałe monitorowanie natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni dróg, zarządzanie ruchem oraz na bieżące informowanie użytkowników/kierowców o warunkach panujących na drogach Podhala.
Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego winien składać się z następujących elementów składowych;
— Urządzeń ITS fizycznie zlokalizowanych przy drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych na obszarze powiatów nowotarskiego oraz tatrzańskiego,
— Mobilnego centrum sterowania ruchem,
— Centrum Nadzoru Ruchu,
— Portalu informacji drogowej.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34996000, 48820000, 32500000, 80500000, 33195100, 48000000, 34110000

II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak
II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
ZDW-DI-3-271-15/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S 060-097044 z dnia 26.3.2011

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE NR ZDW-DI-3-271-15/11NAZWA Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego.
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
5.7.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Image Sensing System Europe Limited, Image Sensing Europe Limited Sp. z o.o.- Oddział w Polsce
ul. Czerwonego Prądnika 6
31-431 Kraków
POLSKA
Tel. +48 124101140
Faks +48 124101141

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 3 927 954,10 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 4 219 255,47 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Tak wartość lub część zamówienia, która będzie zlecona stronom trzecim
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, która będzie podzlecana — Umieszczenie na obszarze objętym projektem urządzeń, Drogowe Stacje Pomiarów Meteorologicznych stanowiące Płaszcz Ochrony Meteorologicznej, Stacje Monitoringu Wizyjnego wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac budowlanych,
— Stworzenie w siedzibie Zamawiającego Regionalnego Centrum Nadzoru Ruchu Drogowego zgodnie z projektem architektonicznym oraz w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
— Stworzenie portalu informacji drogowej wraz z kanałami dystrybucji informacji.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013- działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informatycznego.
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Zgodnie z przepisami działu VI środki ochrony prawnej. Rozdział 2 - Odwołanie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 113 poz. 759 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych-KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587800

VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
11.7.2011

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-05-05
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 9704420111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 miesięcy
Wadium: 70000 ZŁ
Szacowana wartość* 2 333 333 PLN  -  3 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 28/04/2011
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
34996000-5 Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000-2 Serwery