Warszawa: Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób, pomieszczeń i mienia w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 w Warszawie.


Numer ogłoszenia: 97114 - 2016; data zamieszczenia: 19.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park , ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 854 01 30 wew. 0140, faks 22 854 01 40.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wodnypark.com.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób, pomieszczeń i mienia w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 w Warszawie..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ochrony fizycznej osób, pomieszczeń i mienia w obiekcie Zamawiającego przy ul. Merliniego 4 w Warszawie w formie dwóch posterunków oraz konwojów/transportów wartości pieniężnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 01.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 pln


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie, że wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną przez MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech usług ochrony fizycznej budynków użyteczności publicznej świadczone przez okres co najmniej 1 roku każda, o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł brutto każda.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest aby Wykonawca oświadczył, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 5 osobami posiadającymi: - wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz musi zawierać co najmniej trzy usługi ochrony fizycznej budynków użyteczności publicznej świadczone przez okres co najmniej 1 roku każda, o wartości nie mniejszej niż 150.000 brutto każda. Zamawiający nie wymaga wykazania usług niewykonanych lub wykonanych nienależycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Druk oferta (wzór druku załącznik nr 1 do SIWZ) - Formularz cenowy ofertowy (wzór druku załącznik nr 8 do SIWZ) - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. - Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Liczba osób posiadających przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy w stopniu podstawowym - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmiany stawki podatku VAT; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.); 3) zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 5) wystąpienia okoliczności wywołanych przez czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy; 6) decyzji administracyjnych właściwych organów uniemożliwiających prowadzenie działalności Zamawiającego, lub wstrzymujących okresowo taką działalność


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wodnypark.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny Park 02-511 Warszawa ul. Merliniego 4. W siedzibie zamawiającego SEKRETARIAT cena 10 zł; płatność - kasa Fundacji -g. 9.00. -15.00..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.05.2016 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 113276 - 2016; data zamieszczenia: 06.05.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
97114 - 2016 data 19.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park, ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 854 01 30 wew. 0140, fax. 22 854 01 40.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Data: 10/05/2016 Godzina: 10:00.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Data: 12/05/2016 Godzina: 10:00.


Warszawa: Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób, pomieszczeń i mienia w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 w Warszawie.


Numer ogłoszenia: 75353 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 97114 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park, ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 854 01 30 wew. 0140, faks 22 854 01 40.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób, pomieszczeń i mienia w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 w Warszawie..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ochrony fizycznej osób, pomieszczeń i mienia w obiekcie Zamawiającego przy ul. Merliniego 4 w Warszawie w formie dwóch posterunków oraz konwojów/transportów wartości pieniężnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RR Security Grupa Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-034 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 390000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  487632,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  487632,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  854346,40


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: kzalewska@wodnypark.com.pl
tel: 22 854 01 30 wew. 0140
fax: 22 854 01 40
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-05-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9711420160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-04-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.wodnypark.com.pl
Informacja dostępna pod: Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny Park 02-511 Warszawa ul. Merliniego 4. W siedzibie zamawiającego SEKRETARIAT cena 10 zł; płatność - kasa Fundacji -g. 9.00. -15.00.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79710000-4 Usługi ochroniarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób, pomieszczeń i mienia w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 w Warszawie. RR Security Grupa Sp. z o.o.
Warszawa
2016-06-08 487 632,00