Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Usługa drukowania materiałów promocyjnych ulotek, folderów, plakatów, mapek, itp


Numer ogłoszenia: 97187 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa drukowania materiałów promocyjnych ulotek, folderów, plakatów, mapek, itp.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Usługa drukowania materiałów promocyjnych ulotek, folderów, plakatów, mapek, itp.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.80.00.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 10.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 27.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.1, III.3.2, III.3.3, III.3.4,III.3.5 oceniane będzie łącznie. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności: 1) zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy; 2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; 3) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 4) możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia; 5) nastąpiła zmiana danych wykonawcy np. zmiana adresu, osób kontaktowych


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 1..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.05.2012 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Terminy realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem; daty te są liczone od daty zaokceptowania przez Miasta wydruku próbnego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Ulotki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ulotki.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Foldery.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Foldery.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Plakaty.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Plakaty.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Mapka dla rowerzystów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Mapka dla rowerzystów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Wizytówki atrakcji turystycznych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wizytówki atrakcji turystycznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Kalendarz książkowy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kalendarz książkowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 40.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Kalenrarz ścienny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kalenrarz ścienny.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
List gratulacyjny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  List gratulacyjny.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 5.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Plakaty do citylightów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Plakaty do citylightów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 4.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Kartka pocztowa.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kartka pocztowa.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Usługa drukowania materiałów promocyjnych ulotek, folderów, plakatów, mapek, itp.


Numer ogłoszenia: 115699 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 97187 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa drukowania materiałów promocyjnych ulotek, folderów, plakatów, mapek, itp..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa drukowania materiałów promocyjnych ulotek, folderów, plakatów, mapek, itp..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.80.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
6   


Nazwa:
Kalendarz ksiązkowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grey Studio Paweł Myszkowski, ul. P.O.W. 23, 90-248 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 27758,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  26831,22


 • Oferta z najniższą ceną:
  26831,22
  / Oferta z najwyższą ceną:
  35724,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Kartka pocztowa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drukarnia WIST Antoni Wierzbowski, Barona 8B, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1165,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1080,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1080,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6150,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Usługa drukowania materiałów promocyjnych ulotek, folderów, plakatów, mapek, itp.


Numer ogłoszenia: 117667 - 2012; data zamieszczenia: 28.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 97187 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa drukowania materiałów promocyjnych ulotek, folderów, plakatów, mapek, itp..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa drukowania materiałów promocyjnych ulotek, folderów, plakatów, mapek, itp..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.80.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
8   


Nazwa:
List gratulacyjny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Oficyna Wydawniczo - Reklamowa Sagalara, ul. Lodowa 106 A, 93-232 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2588,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1476,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1476,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5535,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Usługa drukowania materiałów promocyjnych, ulotek, folderów, plakatów mapek, itp.


Numer ogłoszenia: 186046 - 2012; data zamieszczenia: 04.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 97187 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa drukowania materiałów promocyjnych, ulotek, folderów, plakatów mapek, itp..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa drukowania materiałów promocyjnych, ulotek, folderów, plakatów mapek, itp..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.80.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Ulotki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Oficyna Wydawniczo - Reklamowa Sagalara, ul. Lodowa 106 A, 93-232 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 42008,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39288,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  39288,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  69261,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Foldery


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Oficyna Wydawniczo - Reklamowa Sagalara, ul. Lodowa 106 A, 93-232 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 45682,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40885,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  40885,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  63960,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Plakaty


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Oficyna Wydawniczo - Reklamowa Sagalara, ul. Lodowa 106 A, 93-232 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1189,93 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  713,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  713,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1845,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Mapka dla rowerzystów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pasaż Sp z o.o., ul. Ryglówka 24, 30-363 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5996,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5215,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  5215,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10240,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Wizytówki atrakcji turystycznych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Oficyna Wydawniczo - Reklamowa Sagalara, ul. Lodowa 106 A, 93-232 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 33000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18597,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  18567,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  38753,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Usługa drukowania materiałów promocyjnych, ulotek, folderów, plakatów mapek, itp


Numer ogłoszenia: 204550 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 97187 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa drukowania materiałów promocyjnych, ulotek, folderów, plakatów mapek, itp.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa drukowania materiałów promocyjnych, ulotek, folderów, plakatów mapek, itp.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.80.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
7   


Nazwa:
Kalendarz ścienny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drukarnia WIST Antoni Wierzbowski, Zgierz, 95-100 Barona 8B, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15031,39 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10821,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1805,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23370,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Usługa drukowania materiałów promocyjnych ulotek, folderów, plakatów, mapek,itp


Numer ogłoszenia: 212514 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 97187 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa drukowania materiałów promocyjnych ulotek, folderów, plakatów, mapek,itp.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa drukowania materiałów promocyjnych ulotek, folderów, plakatów, mapek,itp.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.80.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
9   


Nazwa:
Plakaty do citylightów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MiastoMedia Jerzy Erenz, ul. Limanowskiego 10/11, 60-744 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17617,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11367,82


 • Oferta z najniższą ceną:
  11367,82
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19926,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-05-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9718720120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-04-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 203 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 10
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 1.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Ulotki Oficyna Wydawniczo - Reklamowa Sagalara
ul. Lodowa 106 A, 93-232 Łódź, woj. łódzkie
2012-06-04 39 288,00
Foldery Oficyna Wydawniczo - Reklamowa Sagalara
ul. Lodowa 106 A, 93-232 Łódź, woj. łódzkie
2012-06-04 40 885,00
Plakaty Oficyna Wydawniczo - Reklamowa Sagalara
ul. Lodowa 106 A, 93-232 Łódź, woj. łódzkie
2012-06-04 713,00
Mapka dla rowerzystów Pasaż Sp z o.o.
ul. Ryglówka 24, 30-363 Kraków, woj. małopolskie
2012-06-04 5 215,00
Wizytówki atrakcji turystycznych Oficyna Wydawniczo - Reklamowa Sagalara
ul. Lodowa 106 A, 93-232 Łódź, woj. łódzkie
2012-06-04 18 597,00
Kalendarz ścienny Drukarnia WIST Antoni Wierzbowski
Zgierz, 95-100 Barona 8B, woj. łódzkie
2012-06-15 10 821,00
Plakaty do citylightów MiastoMedia Jerzy Erenz
ul. Limanowskiego 10/11, 60-744 Poznań, woj. wielkopolskie
2012-06-20 11 367,00