Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: dostawa Pepsi Coli dla Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 9727 - 2010; data zamieszczenia: 14.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej , ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6384063, faks 042 6384054.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa Pepsi Coli dla Urzędu Miasta Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
dostawa Pepsi Coli dla Urzędu Miasta Łodzi w 2010 r..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.98.20.00-5.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią n/w warunki udziału w postępowaniu: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. W celu spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone dokumenty wymienione w pkt 1. a) dla każdego z nich oddzielnie): a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub aktualność potwierdzoną przez organ wydający dokument; z odpisu musi wynikać, kto jest uprawniony do reprezentowania firmy; w przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno ono być wydane w trybie opisanym w dziale VII Kodeksu postępowania administracyjnego - samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem zaświadczenia); 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie dokumentów załączonych do oferty, wymienionych w rozdziale III specyfikacji. System weryfikacji oparty będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia - nie spełnia)..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 powołanej ustawy, do oferty należy dołączyć: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub aktualność potwierdzoną przez organ wydający dokument; z odpisu musi wynikać, kto jest uprawniony do reprezentowania firmy; w przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno ono być wydane w trybie opisanym w dziale VII Kodeksu postępowania administracyjnego - samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem zaświadczenia); w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z członków konsorcjum zobowiązany jest złożyć jeden z wymienionych w tym punkcie dokumentów. 2. Stosownie do treści § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 266, poz. 1817) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w pkt 1.a rozdz. III - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zachowaniem wskazanych powyżej terminów. 3. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca/y zobowiązany jest złożyć, oprócz wymienionych dokumentów, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy, zawarte w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia..

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1)
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.uml.lodz.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
pok. 063 w siedzibie zamawiającego.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.01.2010 godzina 10:00, miejsce: pok. 063 w siedzibie zamawiającego.


IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


Łódź: dostawa Pepsi Coli dla Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 52498 - 2010; data zamieszczenia: 25.02.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 9727 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6384063, faks 042 6384054.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa Pepsi Coli dla Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
dostawa Pepsi Coli dla Urzędu Miasta Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.98.20.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Handel Hurtowy i Detaliczny Tomasz Pawłowski, ul. Piotrkowska 134/29, 90-062 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11407 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10065


 • Oferta z najniższą ceną:
  10065
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10945


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-01-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 972720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-01-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 343 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: pok. 063 w siedzibie zamawiającego
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
15982000-5 Napoje orzeźwiające
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
dostawa Pepsi Coli dla Urzędu Miasta Łodzi Handel Hurtowy i Detaliczny Tomasz Pawłowski
ul. Piotrkowska 134/29, 90-062 Łódź, woj. łódzkie
2010-02-25 10 065,00