Poznań: Dostawa 4 szt. werbli z głębokimi korpusami oraz 4 szt. statywów do Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87


Numer ogłoszenia: 97461 - 2016; data zamieszczenia: 22.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu , ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8568926, faks 061 8536676.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.amuz.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 4 szt. werbli z głębokimi korpusami oraz 4 szt. statywów do Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa 4 szt. werbli z głębokimi korpusami oraz 4 szt. statywów do Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87. Przedmiot zamówienia realizowany jest na potrzeby prowadzonych badań statutowych przez Katedrę Perkusji Akademii Muzycznej w Poznaniu, pn. Charakterystyka jakości brzmienia kotłów firmy Ludwig wyprodukowanych w II połowie XX wieku i na początku XXI wieku oraz werbli z głębokimi korpusami..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.60.00-6, 37.32.17.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony druk oferta, wypełniony druk - opis oferowanych instrumentów

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 75
 • 2 - Walory brzmieniowe i standard - 20
 • 3 - Gwarancja - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. terminy zależne od producenta lub dystrybutora).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.amuz.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87, pok. 197.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.06.2016 godzina 10:00, miejsce: 61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87, pok. 197.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Część 1 zamówienia.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Werbel Field drum - 1 szt. - model referencyjny field drum - Kolberg Field Drum 514 STS + komplet membran Remo Renaissance, lub równoważny o następujących cechach: - Rozmiar 14 x 14 (rozmiary podane w calach określają kolejno średnicę membrany oraz długość korpusu); - Korpus i obręcze winny być wykonane z drewna bukowego; - System napięcia membran winny stanowić liny konopne wraz ze skórzanymi elementami regulacji; - Werbel winien być wyposażony w membrany skóropodobne oraz mechanizm ze sprężynami. b) Werbel Tambour provencal - 1 szt. - model referencyjny Kolberg Tambour Provencal 613TP + komplet membran Remo Renaissance, lub równoważny o następujących cechach: - Rozmiar 13 x 13 (rozmiary podane w calach określają kolejno średnicę membrany oraz długość korpusu); - System napięcia membran winny stanowić liny konopne wraz ze skórzanymi elementami regulacji; - Werbel winien być wyposażony w system sprężyn wzorowanych na oryginalnych instrumentach z południa Francji; - Niskie matowe brzmienie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.60.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 75
  • 2. Walory brzmieniowe i standard - 20
  • 3. Gwarancja - 5


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Część 2 zamówienia.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 2 przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Werbel Tenor drum - 1 szt. - model referencyjny Pearl Pipe Band TDP2214 Tenor Drum; kolor 155 Scarlet Fade + dedykowany przez producenta komplet naciągów, lub równoważny o następujących cechach: - Rozmiar 22 x 14 (rozmiary podane w calach określają kolejno średnicę membrany oraz długość korpusu); - Korpus wykonany z 4 warstw drewna klonowego; - Obręcze wykonane z 6 warstw drewna klonowego; - Lugi winny być wykonane z aluminium; - Optymalna liczba lugów - 10; - Łapy mocujące winny mieć izolację gumową; - Napięcie obu membran winno być regulowane niezależnie. b) Statywy do werbli - szt. 4 - model referencyjny Pearl S 930, lub równoważny, zapewniający kompatybilność estetyczną i użytkową (prawidłowe umocowanie i stateczność oferowanych werbli)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.60.00-6, 37.32.17.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 75
  • 2. Walory brzmieniowe i standard - 20
  • 3. Gwarancja - 5


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Część 3 zamówienia.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 3 zamówienia obejmuje: a) Werbel Tenor drum - szt. 1 - model referencyjny Majestic XBC1414 (seria XDT) + dedykowany przez producenta komplet naciągów, lub równoważny o następujących cechach: - Rozmiar 14 x 14 (rozmiary podane w calach określają kolejno średnicę membrany oraz długość korpusu); - Korpus bębna winien być wykonany z drewna klonowego; - Korpus winien być wyposażony w stopniowane otwory wentylacyjne; - Łapy mocujące obręcz jak najszersze w celu równomiernego rozłożenia napięcia membrany; - Liczba lugów wraz z łapami mocującymi - 8; - Obręcze membran, zamknięte, winny być wykonane z aluminium..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.60.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 75
  • 2. Walory brzmieniowe i standard - 20
  • 3. Gwarancja - 5


Poznań: Dostawa 4 szt. werbli z głębokimi korpusami oraz 4 szt. statywów do Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87


Numer ogłoszenia: 144663 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 97461 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8568926, faks 061 8536676.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 4 szt. werbli z głębokimi korpusami oraz 4 szt. statywów do Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa 4 szt. werbli z głębokimi korpusami oraz 4 szt. statywów do Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87. Przedmiot zamówienia realizowany jest na potrzeby prowadzonych badań statutowych przez Katedrę Perkusji Akademii Muzycznej w Poznaniu, pn. Charakterystyka jakości brzmienia kotłów firmy Ludwig wyprodukowanych w II połowie XX wieku i na początku XXI wieku oraz werbli z głębokimi korpusami.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.60.00-6, 37.32.17.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Część 1 zamówienia


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gamuz J.P. Gacka Sp. j., {Dane ukryte}, 40-133 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4526,83 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9486,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  9486,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9486,10


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Część 3 zamówienia


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gamuz J. P. Gacka Sp. j., {Dane ukryte}, 40-133 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1658,54 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2938,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2938,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2938,00


 • Waluta:
  PLN .


Ogłoszenie nr 101797 - 2017 z dnia 2017-06-28 r.
Wejherowo: Przebudowa ulicy Paderewskiego w Wejherowie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 97461-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta, krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl. Jakuba Wejhera  8, 84200   Wejherowo, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15, faks , e-mail zzp@wejherowo.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy Paderewskiego w Wejherowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZZP.271.9.2017.EJ

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Paderewskiego w Wejherowie w zakres której wchodzi przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, przebudowa kanalizacji deszczowej, montaż studni kablowych wraz z rurami osłonowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45233222-1, 45231300-8, 32412105-5, 45112710-5
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
348281.13

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
KRUSZYWO sp. z o. o. - Lider Konsorcjum, BITUMINIUM sp. z o.o. - Partner Konsorcjum,  ,  {Dane ukryte},  84-223,  Linia,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
324000,45

Oferta z najniższą ceną/kosztem
324000,45
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
324000,45

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  Zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE Uzasadnieniem faktycznym dla udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn. „Przebudowa ulicy Paderewskiego w Wejherowie” jest: 1. Nieprzekraczalny termin 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego, gdyż zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 30.03.2017 r. (umowa nr ZZP.272.4.2017.EJ). 2. Zamawiający przewidział udzielanie zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego nr 26913 – 2015 z dnia 16.02.2017 r. (sekcja II.7) oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdz. VI SIWZ. 3. Zamawiający w SIWZ dla zamówienia podstawowego wskazał zakres przedmiotowych robót budowlanych, zamieszczając tę informację w załączniku nr 8 do SIWZ. 4. Przedmiotowe zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych co w zamówieniu podstawowym. W związku z tym zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 5. Zamawiający przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego uwzględnił całkowitą wartość przedmiotowego zamówienia. 6. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego: ZZP.271.2.2017.EJ. UZASADNIENIE PRAWNE Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.). Zamawiający ma prawo udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Biorąc pod uwagę powyższe udzielenie przedmiotowego zamówienia jest zasadne i spełnia wszystkie przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Adres: ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zablocki@amuz.edu.pl
tel: 618 568 926
fax: 618 536 676
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-06-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9746120160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-06-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 92 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 75%
WWW ogłoszenia: www.amuz.edu.pl
Informacja dostępna pod: 61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87, pok. 197
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37316000-6 Instrumenty perkusyjne
37321700-1 Stojaki na instrumenty muzyczne lub nuty
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa ulicy Paderewskiego w Wejherowie KRUSZYWO sp. z o. o. - Lider Konsorcjum, BITUMINIUM sp. z o.o. - Partner Konsorcjum
Linia
2017-06-28 324 000,00
Część 3 zamówienia Gamuz J. P. Gacka Sp. j.
Katowice
2016-07-19 2 938,00