TI Tytuł PL-Gliwice: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
ND Nr dokumentu 97654-2012
PD Data publikacji 27/03/2012
OJ Dz.U. S 60
TW Miejscowość GLIWICE
AU Nazwa instytucji Miasto Gliwice, Wydział Organizacyjny
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 23/03/2012
DT Termin 16/04/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
OC Pierwotny kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
RC Kod NUTS PL229
IA Adres internetowy (URL) www.gliwice.eu
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

27/03/2012    S60    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Gliwice: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2012/S 60-097654

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Gliwice, Wydział Organizacyjny
ul. Zwycięstwa 21
Osoba do kontaktów: Jolanta Górecka-Wróbel
44-100 Gliwice
POLSKA
Tel.: +48 322385469
E-mail: or@um.gliwice.pl
Faks: +48 322385467

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gliwice.eu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Miasto Gliwice, Wydział Organizacyjny
ul. Zwycięstwa 21
Punkt kontaktowy: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach
Osoba do kontaktów: Ewa Potrzebska
44-100 Gliwice
POLSKA
Tel.: +48 322391256
E-mail: or@um.gliwice.pl
Faks: +48 322385467
Adres internetowy: www.gliwice.eu

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
Osoba do kontaktów: Ewa Potrzebska
44-100 Gliwice
POLSKA
Tel.: +48 322391256
E-mail: or@um.gliwice.pl
Faks: +48 322385467
Adres internetowy: www.gliwice.eu

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

miejskie jednostki organizacyne
Gliwice
44-100 Gliwice
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych oraz UM w okresie: 1.8.2012 - 31.7.2013.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gliwice.

Kod NUTS PL229

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii dla 568 punktów poboru. Zestawienie punktów poboru zawiera ZAŁĄCZNIK NR 5 i ZAŁĄCZNIK NR 6 do specyfikacji.
Energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie realizacji zamówienia wynosi 20.209,66 MWh w tym energia rozliczana:
— całodobowo (w grupach B21, C11, C21, G11) - 10 041,64 MWh,
— strefa I (grupa C12a) - 2,58 MWh,
— strefa II (grupa C12a) - 18,30 MWh,
— strefa I (grupa C12b) - 3 358,18 MWh,
— strefa II (grupa C12b) - 6 374,98 MWh,
— strefa I (grupa B22) - 125,89 MWh,
— strefa II (grupa B22) - 288,09 MWh.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09300000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie realizacji zamówienia wynosi 20 209,66 MWh.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający zastrzega, że szacunkowe ilości zamawianej energii elektrycznej mogą ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy na podstawie prawa opcji do 10 %.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
Liczba możliwych wznowień: 1
W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:
w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.8.2012. Zakończenie 31.7.2013

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają koncesje na obrót energią elektryczną zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.4.1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pózn. zm.).
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
— oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści Załącznika Nr 2,
— koncesja na obrót energia elektryczna zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.4.1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pózn. zm.).
Wykonawca możne polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:
— oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2,
— aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp o treści załącznika Nr 2,
— aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
— aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
— aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób,
— aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.
Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
~ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
~ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
~ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert.
2) zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści Załącznika Nr 2.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OR.0151.10.2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 010-015075 z dnia 17.1.2012

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.4.2012 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 16.4.2012 - 12:30

Miejscowość:

Gliwice.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
Dopuszcza się zmiany postanowień Umowy w przypadku:
a) zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów poboru,
b) zmian danych zawartych w załączniku nr do umowy,
c) zmiany przedstawicieli oraz reprezentantów Stron umowy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.3.2012
TI Tytuł PL-Gliwice: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
ND Nr dokumentu 169555-2012
PD Data publikacji 31/05/2012
OJ Dz.U. S 102
TW Miejscowość GLIWICE
AU Nazwa instytucji Miasto Gliwice, Wydział Organizacyjny
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 25/05/2012
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
OC Pierwotny kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
RC Kod NUTS PL229
IA Adres internetowy (URL) www.gliwice.eu
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

31/05/2012    S102    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Gliwice: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2012/S 102-169555

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Gliwice, Wydział Organizacyjny
ul. Zwycięstwa 21
Osoba do kontaktów: Jolanta Górecka-Wróbel
44-100 Gliwice
Polska
Tel.: +48 322385469
E-mail: or@um.gliwice.pl
Faks: +48 322385467

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gliwice.eu

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

miejskie jednostki organizacyjne
44-100 Gliwice
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup energii elektrycznej na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych oraz UM w okresie: 1.8.2012 - 31.7.2013.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gliwice.

Kod NUTS PL229

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii dla 568 punktów poboru. Zestawienie punktów poboru zawiera załącznik nr 5 i załącznik nr 6 do specyfikacji.
Energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie realizacji zamówienia wynosi 20 209,66 MWh w tym energia rozliczana:
— całodobowo (w grupach B21, C11, C21, G11) - 10 041,64 MWh,
— strefa I (grupa C12a) - 2,58 MWh,
— strefa II (grupa C12a) - 18,30 MWh,
— strefa I (grupa C12b) - 3 358,18 MWh,
— strefa II (grupa C12b) - 6 374,98 MWh,
— strefa I (grupa B22) - 125,89 MWh,
— strefa II (grupa B22) - 288,09 MWh.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09300000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 6 508 516,28 i najwyższa oferta 6 770 753,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
OR.0151.10.2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 010-015075 z dnia 17.1.2012

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 060-097654 z dnia 27.3.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
44-100 Gliwice
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 482 775,70 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 6 508 516,28 i najwyższa oferta 6 770 753,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
Dopuszcza się zmiany postanowień Umowy w przypadku:
a) zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów poboru,
b) zmian danych zawartych w załączniku nr do umowy,
c) zmiany przedstawicieli oraz reprezentantów Stron umowy.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.5.2012

Adres: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: or@um.gliwice.pl
tel: +48 322385466
fax: +48 322385467
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-16
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 9765420121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-27
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 470 dni
Wadium: 50000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 666 666 PLN  -  2 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gliwice.eu
Informacja dostępna pod: Miasto Gliwice, Wydział Organizacyjny
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 gliwice, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Grupa 13. Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2012-05-23 0,00