Lipsko: Dostawa materiałów do remontów cząstkowych dróg powiatowych: kruszywa kamiennego, emulsji asfaltowej i masy bitumicznej na zimno.


Numer ogłoszenia: 98690 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku , ul. Spacerowa 24, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pzdpl.republika.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów do remontów cząstkowych dróg powiatowych: kruszywa kamiennego, emulsji asfaltowej i masy bitumicznej na zimno..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych: kruszywa kamiennego, emulsji asfaltowej i masy bitumicznej na zimno. Zamówienie obejmuje 5 części - zadania od 1 do 5 1. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy: Dostawy kruszywa kamiennego na bazę Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku mieszczącą się przy ulicy Spacerowej 24, 27-300 Lipsko w ilości: - grys bazaltowy frakcji 2-5 - 200 Mg - grys bazaltowy frakcji 5-8 - 200 Mg. 2. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy: Dostawy kruszywa kamiennego na bazę Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku mieszczącą się przy ulicy Spacerowej 24, 27-300 Lipsko w ilości: - grys dolomitowy frakcji 8-12 - 100 Mg. 3. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy: Dostawy kruszywa kamiennego na plac budowy tj. drogi powiatowe o nawierzchniach: gruntowej, żużlowej i tłuczniowej na terenie gmin: Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec (odległość w promieniu około 20 km od miejscowości Lipsko) w ilości: - mieszanka sortowana 0-32 (0-31,5) - 1000 Mg Zastrzega się dostawy sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego, dostawy będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem. 4. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy: Dostawy emulsji asfaltowej na bazę Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku mieszczącą się przy ulicy Spacerowej 24, 27-300 Lipsko w ilości: - emulsja asfaltowa szybko- rozpadowa C65B3PU/RC (K1-65) - 54 Mg Zastrzega się dostawy sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego, dostawy będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem. 5. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy: Dostawa masy bitumicznej na zimno (w workach) na bazę Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku mieszczącą się przy ulicy Spacerowej 24, 27-300 Lipsko w ilości: - mieszanka mineralno-bitumiczna na zimno - 10 Mg Podane ilości dostaw materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości zamówienia. Zakup mniejszej ilości materiałów niż stanowi zamówienie nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Powyższe kruszywa muszą odpowiadać normom: 1) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych dla ruchu (zad. nr 1,2 i 5), 2) normą PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym-(zad.nr 3). Emulsja asfaltowa kationowa powinna spełniać warunki określone w normie) PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych oraz Wymagania techniczne - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 (zad.nr 4). Masa bitumiczna na zimno powinna spełniać wz. Asfalt upłynniony modyfikowany normę PN-EN 14023:2009 (zad.nr 5).


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia uzupełniającego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.11.37.00-2, 14.21.10.00-6, 14.21.23.30-2, 44.11.36.20-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań w wysokości: 1) dla zadania nr 1 w wysokości: 1 800,00 zł, słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100 2) dla zadania nr 2 w wysokości: 200,00 zł, słownie: dwieście złotych 00/100 3) dla zadania nr 3 w wysokości: 1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 4) dla zadania nr 4 w wysokości: 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100 5) dla zadania nr 5 w wysokości: 200,00 zł, słownie: dwieście złotych 00/100


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz(e) ofertowy(e) w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do 5 - wypełniony(e) i podpisany(e) przez wykonawcę 2) Wzór(y) umowy(ów) - podpisana ostatnia strona jako warunek zobowiązania się wykonawcy do zawarcia umowy na zasadach określonych we wzorze. 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4) Dowód wpłaty wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.: 1) możliwa jest zmiana treści umowy w przypadku zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy, 2) możliwa jest zmiana treści umowy w przypadku przekształcenia organizacyjnego lub zmiany właściciela przedsiębiorstwa Wykonawcy, w tym w szczególności zamiany będące następstwem łączenia, podziału, przekształcenia lub likwidacji, 3) możliwa jest zmiana treści umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pzdpl.republika.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
w siedzibie zamawiającego, tj.: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku ul. Spacerowa 24, 27-300 Lipsko..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.04.2014 godzina 09:45, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku ul. Spacerowa 24, 27-300 Lipsko Pokój nr 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawy kruszywa kamiennego: grys bazaltowy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy kruszywa kamiennego na bazę Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku mieszczącą się przy ulicy Spacerowej 24, 27-300 Lipsko w ilości: - grys bazaltowy frakcji 2-5 - 200 Mg - grys bazaltowy frakcji 5-8 - 200 Mg ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.37.00-2, 14.21.23.30-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawy kruszywa kamiennego: grys dolomitowy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy kruszywa kamiennego na bazę Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku mieszczącą się przy ulicy Spacerowej 24, 27-300 Lipsko w ilości: - grys dolomitowy frakcji 8-12 - 100 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.37.00-2, 14.21.10.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawy kruszywa kamiennego: mieszanka sortowana 0-32(0-31,5).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy kruszywa kamiennego na plac budowy tj. drogi powiatowe o nawierzchniach: gruntowej, żużlowej i tłuczniowej na terenie gmin: Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec (odległość w promieniu około 20 km od miejscowości Lipsko) w ilości: - mieszanka sortowana 0-32 (0-31,5) - 1000 Mg Zastrzega się dostawy sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego, dostawy będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.37.00-2, 14.21.10.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa emulsji asfaltowej szybko-rozpadowej C65B3PU/RC (K1-65).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy emulsji asfaltowej na bazę Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku mieszczącą się przy ulicy Spacerowej 24, 27-300 Lipsko w ilości: - emulsja asfaltowa szybko- rozpadowa C65B3PU/RC (K1-65) - 54 Mg Zastrzega się dostawy sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego, dostawy będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.37.00-2, 44.11.36.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Dostawa masy bitumicznej na zimno.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa masy bitumicznej na zimno (w workach) na bazę Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku mieszczącą się przy ulicy Spacerowej 24, 27-300 Lipsko w ilości: - mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno - 10 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.37.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Lipsko: Dostawa materiałów do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych: kruszywa kamiennego, emulsji asfaltowej i masy bitumicznej na zimno.


Numer ogłoszenia: 146724 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 98690 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku, ul. Spacerowa 24, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie, tel. , faks.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych: kruszywa kamiennego, emulsji asfaltowej i masy bitumicznej na zimno..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych: kruszywa kamiennego, emulsji asfaltowej i masy bitumicznej na zimno. Zamówienie obejmuje 5 części - zadania od 1 do 5 1. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy: Dostawy kruszywa kamiennego na bazę Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku mieszczącą się przy ulicy Spacerowej 24, 27-300 Lipsko w ilości: - grys bazaltowy frakcji 2-5 - 200 Mg - grys bazaltowy frakcji 5-8 - 200 Mg. 2. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy: Dostawy kruszywa kamiennego na bazę Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku mieszczącą się przy ulicy Spacerowej 24, 27-300 Lipsko w ilości: - grys dolomitowy frakcji 8-12 - 100 Mg. 3. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy: Dostawy kruszywa kamiennego na plac budowy tj. drogi powiatowe o nawierzchniach: gruntowej, żużlowej i tłuczniowej na terenie gmin: Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec (odległość w promieniu około 20 km od miejscowości Lipsko) w ilości: - mieszanka sortowana 0-32 (0-31,5) - 1000 Mg Zastrzega się dostawy sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego, dostawy będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem. 4. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy: Dostawy emulsji asfaltowej na bazę Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku mieszczącą się przy ulicy Spacerowej 24, 27-300 Lipsko w ilości: - emulsja asfaltowa szybko- rozpadowa C65B3PU/RC (K1-65) - 54 Mg Zastrzega się dostawy sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego, dostawy będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem. 5. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy: Dostawa masy bitumicznej na zimno (w workach) na bazę Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku mieszczącą się przy ulicy Spacerowej 24, 27-300 Lipsko w ilości: - mieszanka mineralno-bitumiczna na zimno - 10 Mg Podane ilości dostaw materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości zamówienia. Zakup mniejszej ilości materiałów niż stanowi zamówienie nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Powyższe kruszywa muszą odpowiadać normom: 1) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych dla ruchu (zad. nr 1,2 i 5), 2) normą PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym-(zad.nr 3). Emulsja asfaltowa kationowa powinna spełniać warunki określone w normie) PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych oraz Wymagania techniczne - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 (zad.nr 4). Masa bitumiczna na zimno powinna spełniać wz. Asfalt upłynniony modyfikowany normę PN-EN 14023:2009 (zad.nr 5)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.11.37.00-2, 14.21.10.00-6, 14.21.23.30-2, 44.11.36.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawy kruszywa kamiennego: grys bazaltowy.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.04.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo-Transportowa WANIK Anna Dudek, {Dane ukryte}, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 62668,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  48358,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  48358,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  59532,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawy kruszywa kamiennego: grys dolomitowy.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.04.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.U.H. OKSANA TRANS Oksana Bińczak, {Dane ukryte}, 27-530 Ożarów, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7188,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4735,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  4735,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5341,89


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawy kruszywa kamiennego: mieszanka sortowana 0-32(0-31,5).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.04.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.U.H. OKSANA TRANS Oksana Bińczak, {Dane ukryte}, 27-530 Ożarów, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 42024,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33948,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  33948,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  44280,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa emulsji asfaltowej szybko-rozpadowej C65B3PU/RC (K1-65).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.04.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRAKT S.A. (dawniej: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o.), {Dane ukryte}, 26-065 Piekoszów, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121629,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  100094,94


 • Oferta z najniższą ceną:
  100094,94
  / Oferta z najwyższą ceną:
  106471,26


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Dostawa masy bitumicznej na zimno.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.04.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRAKT S.A. (dawniej: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o. ), {Dane ukryte}, 26-065 Piekoszów, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8245,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5313,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  5313,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7490,70


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Spacerowa 24, 27-300 Lipsko
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: pzdpl@poczta.onet.pl
tel: -
fax:
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-04-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9869020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-03-23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.pzdpl.republika.pl
Informacja dostępna pod: w siedzibie zamawiającego, tj.: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku ul. Spacerowa 24, 27-300 Lipsko.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
14211000-3 Piasek
14212330-2 Bazalt kruszony
44113620-7 Asfalt
44113700-2 Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawy kruszywa kamiennego: grys bazaltowy. Firma Handlowo-Transportowa WANIK Anna Dudek
Dębica
2014-04-30 48 358,00
Dostawy kruszywa kamiennego: grys dolomitowy. F.U.H. OKSANA TRANS Oksana Bińczak
Ożarów
2014-04-30 4 735,00
Dostawy kruszywa kamiennego: mieszanka sortowana 0-32(0-31,5). F.U.H. OKSANA TRANS Oksana Bińczak
Ożarów
2014-04-30 33 948,00
Dostawa emulsji asfaltowej szybko-rozpadowej C65B3PU/RC (K1-65). TRAKT S.A. (dawniej: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o.)
Piekoszów
2014-04-30 100 094,00
Dostawa masy bitumicznej na zimno. TRAKT S.A. (dawniej: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o. )
Piekoszów
2014-04-30 5 313,00