Pruszków: Przebudowa ul. Warszawskiej i Mszczonowskiej w Nadarzynie.


Numer ogłoszenia: 98782 - 2010; data zamieszczenia: 08.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego , ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie, tel. 022 7381400, faks 022 7381407.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.powiat.pruszkow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ul. Warszawskiej i Mszczonowskiej w Nadarzynie..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Warszawskiej i Mszczonowskiej w Nadarzynie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 720 do drogi krajowej nr 008 - kategoria ruchu KR-3, w niżej wymienionym zakresie: -Przebudowa istniejącego odwodnienia; -Wymiana słupa telekomunikacyjnego; -Wykonanie konstrukcji jezdni na poszerzeniach; -Budowa azyli na skrzyżowaniach; -Frezowanie istniejącej nawierzchni, wzmocnienie zgodnie z projektem oraz wykonanie warstw bitumicznych; -Budowa zatok autobusowych; -Budowa chodników, przebudowa zjazdów; -Budowa zatok postojowych; -Przebudowa parkingów; -Oznakowanie poziome i pionowe; -Roboty wykończeniowe. Wykonawca wywozi destrukt w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km. Destrukt stanowi własność Zamawiającego. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisuje Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót oraz dokumentacja techniczna, stanowiące załączniki do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.23.31.29-9, 45.23.32.20-7, 45.23.32.21-4, 45.23.32.90-8, 45.23.32.22-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 65.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat minimum 3 (trzy) zamówienia o podobnym zakresie. Za zamówienia o podobnym charakterze i stopniu trudności Zamawiający uzna prace dotyczące przebudowy, budowy dróg i ulic.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają odpowiedni sprzęt własny lub dostęp do niego: rozkładarka do mas bitumicznych szer. 8 m - minimum 1 szt. walec wibracyjny samojezdny 10 t. - minimum 1 szt. walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t. - minimum 1 szt. samochody ciężarowe samowyładowcze 10 t. - minimum 4 szt. koparko - ładowarki - minimum 2 szt. frezarka do nawierzchni bitumicznych - minimum 1 szt.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Przy wykonywanych pracach zatrudnią pracowników nadzoru: kierownika z uprawnieniami do sprawowania funkcji kierownika budowy. Dopuszcza się aby kierownik budowy posiadał uprawnienia budowlane równorzędne z wyżej określonymi wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik budowy powinien należeć do Izby Samorządu Zawodowego.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a. zmiana przepisów prawnych powodujących wzrost cen; b. zmiana terminu realizacji zamówienia ze względu na udzielenie zamówień dodatkowych, warunki atmosferyczne, albo gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, lub wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ za zmianę terminu realizacji, albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; c. zmiana zakresu prac (w tym materiałów) ze względu na sytuacje, których Zamawiający nie mógł przewidzieć;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.powiat.pruszkow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, piętro III, pok. nr 306.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.04.2010 godzina 09:30, miejsce: 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, piętro III, pok. nr 318 (sekretariat) - wejście A.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Pruszków: Przebudowa ul. Warszawskiej i Mszczonowskiej w Nadarzynie


Numer ogłoszenia: 159468 - 2010; data zamieszczenia: 08.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 98782 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Pruszkowski, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie, tel. 022 7381400, faks 022 728 92 47.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ul. Warszawskiej i Mszczonowskiej w Nadarzynie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Warszawskiej i Mszczonowskiej w Nadarzynie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 720 do drogi krajowej nr 008 - kategoria ruchu KR-3, w niżej wymienionym zakresie: - Przebudowa istniejącego odwodnienia; - Wymiana słupa telekomunikacyjnego; - Wykonanie konstrukcji jezdni na poszerzeniach; - Budowa azyli na skrzyżowaniach; - Frezowanie istniejącej nawierzchni, wzmocnienie zgodnie z projektem oraz wykonanie warstw bitumicznych; - Budowa zatok autobusowych; - Budowa chodników, przebudowa zjazdów; - Budowa zatok postojowych; - Przebudowa parkingów; - Oznakowanie poziome i pionowe; - Roboty wykończeniowe. Wykonawca wywozi destrukt w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km. Destrukt stanowi własność Zamawiającego. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisuje Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót oraz dokumentacja techniczna, stanowiące załączniki do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.23.31.29-9, 45.23.32.20-7, 45.23.32.21-4, 45.23.32.90-8, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2248240,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2248240,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  2248240,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3963157,24


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl
tel: 22 7381400
fax: 22 7289247
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-04-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9878220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-04-07
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 525 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.powiat.pruszkow.pl
Informacja dostępna pod: 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, piętro III, pok. nr 306
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45232452-5 Roboty odwadniające
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4 Malowanie nawierzchi
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa ul. Warszawskiej i Mszczonowskiej w Nadarzynie Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2010-06-08 2 248 240,00