Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
NDNr dokumentu99115-2017
PDData publikacji17/03/2017
OJDz.U. S54
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany15/03/2017
DTTermin25/04/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

17/03/2017    S54    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

2017/S 054-099115

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 VeloDunajec (VD) – odc. 1 cz. 3 (od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz).

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-14/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233162
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku. Droga rowerowa prowadzona jest na terenach zielonych, w ciągu dróg publicznych, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 969 oraz na ciągach pieszo-rowerowych i ścieżkach rowerowych. Budowa drogi rowerowej winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno–Użytkowym i Koncepcją Programową pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 – VeloDunajec (VD) – odc. 1 cz. 3 (od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
45233000
45111000
45112000
45233290
45221000
45221113
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga VeloDunajec, województwo małopolskie, powiat nowosądecki, gmina Łącko, Stary Sącz, miejscowość: Zabrzeż, Łącko, Kadcza, Gołkowice Dolne, Mostki, Stary Sącz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku. Droga rowerowa prowadzona jest na terenach zielonych, w ciągu dróg publicznych, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 969 oraz na ciągach pieszo-rowerowych i ścieżkach rowerowych. Budowa drogi rowerowej winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno–Użytkowym i Koncepcją Programową pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 – VeloDunajec (VD) – odc. 1 cz. 3 (od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz).

Budowa trasy rowerowej obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym również wycinka zieleni, rozbiórka istniejących konstrukcji nawierzchni, rozbiórka barieroporęczy), roboty ziemne, wykonanie robót związanych z budową konstrukcji jezdni, poboczy, skarp drogi rowerowej, remont istniejących dróg po śladzie których prowadzona jest trasa, przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy, prace dotyczące obiektów inżynierskich obejmujące remont, przebudowę, rozbudowę obiektów istniejących i budowę obiektów nowych w formie przepustów i obiektów mostowych (kładek), budowę konstrukcji oporowych, wykonanie odwodnienia, usunięcie kolizji z siecią uzbrojenia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie trasy rowerowej.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie 3 mln zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy –

to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 5 mln zł polegającą na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej albo wykonał co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 5 mln zł polegającą na budowie drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej.

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko Projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, decyzji ZRID lub decyzji równoważnej) dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogi publicznej, chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego;

2) osobą na stanowisko Projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej;

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, przebudowę lub odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi publicznej albo w ciągu drogi dla rowerów;

3) osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót polegających na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej albo budowie, rozbudowie, przebudowie lub odbudowie chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy –

to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 5 mln zł polegającą na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej albo wykonał co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 5 mln zł polegającą na budowie drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej.

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko Projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, decyzji ZRID lub decyzji równoważnej) dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogi publicznej, chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego;

2) osobą na stanowisko Projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej;

— oświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, przebudowę lub odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi publicznej albo w ciągu drogi dla rowerów;

3) osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót polegających na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej albo budowie, rozbudowie, przebudowie lub odbudowie chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/04/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/04/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, II piętro, pok. 218.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia: 30.6.2018 r.

5. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ. Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajdują się w cz. II SIWZ;

— trybu składania ofert znajdują się w cz. IV SIWZ

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – pok. 220

7. Termin związania oferta wynosi 60 dni

8. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 250 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

9. Kryteria oceny ofert

1) cena – 60 %

2) okres gwarancji i rękojmi – 10 %

3) sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi – 20 %

4) doświadczenie zawodowe Projektanta o specjalności drogowej – 10 %

Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz opis punktacji opisane są w cz. V SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.1.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/03/2017
TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
NDNr dokumentu150228-2017
PDData publikacji21/04/2017
OJDz.U. S78
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany20/04/2017
DTTermin11/05/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

21/04/2017    S78    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

2017/S 078-150228

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 054-099115)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 VeloDunajec (VD) – odc. 1 cz. 3 (od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz).

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-14/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233162
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku. Droga rowerowa prowadzona jest na terenach zielonych, w ciągu dróg publicznych, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 969 oraz na ciągach pieszo-rowerowych i ścieżkach rowerowych. Budowa drogi rowerowej winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno–Użytkowym i Koncepcją Programową pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 – VeloDunajec (VD) – odc. 1 cz. 3 (od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/04/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 054-099115

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/04/2017
Czas lokalny: 9:30
Powinno być:
Data: 11/05/2017
Czas lokalny: 9:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/04/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/05/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
NDNr dokumentu167362-2017
PDData publikacji04/05/2017
OJDz.U. S86
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany02/05/2017
DTTermin18/05/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

04/05/2017    S86    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

2017/S 086-167362

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 054-099115)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 VeloDunajec (VD) – odc. 1 cz. 3 (od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz).

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-14/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233162
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku. Droga rowerowa prowadzona jest na terenach zielonych, w ciągu dróg publicznych, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 969 oraz na ciągach pieszo-rowerowych i ścieżkach rowerowych. Budowa drogi rowerowej winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno–Użytkowym i Koncepcją Programową pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 – VeloDunajec (VD) – odc. 1 cz. 3 (od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/05/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 054-099115

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku. (...) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie trasy rowerowej.

(...).

Powinno być:

2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku. (...) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie stałej organizacji ruchu i oznakowanie trasy rowerowej.

(...).

Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Koniec: 30/06/2018.

Powinno być:

Koniec: 14/09/2018.

Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

Powinno być:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Termin wykonania zamówienia:

— Etap I robót (obejmujący wykonanie zakresu objętego zamówieniem, tj. budowę trasy rowerowej i budowę obiektów inżynierskich o numerach: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, bez budowy obiektów inżynierskich 22A, 37 oraz wykonania stałej organizacji ruchu) – termin realizacji: 30.6.2018 r.

— Etap II robót (obejmujący wykonanie pozostałego, nieobjętego Etapem I robót, zakresu zamówienia, tj. budowę obiektów inżynierskich 22A i 37 oraz wykonanie stałej organizacji ruchu dla całości przedmiotu zamówienia) – termin realizacji: 14.9.2018 r.

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

4. Termin wykonania zamówienia: 30.6.2018 r.

Powinno być:

4. Termin wykonania zamówienia:

— Etap I robót (obejmujący wykonanie zakresu objętego zamówieniem, tj. budowę trasy rowerowej i budowę obiektów inżynierskich o numerach: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, bez budowy obiektów inżynierskich 22A, 37 oraz wykonania stałej organizacji ruchu) – termin realizacji: 30.6.2018 r.

— Etap II robót (obejmujący wykonanie pozostałego, nieobjętego Etapem I robót, zakresu zamówienia, tj. budowę obiektów inżynierskich 22A i 37 oraz wykonanie stałej organizacji ruchu dla całości przedmiotu zamówienia) – termin realizacji: 14.9.2018 r.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/05/2017
Czas lokalny: 9:30
Powinno być:
Data: 18/05/2017
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/05/2017
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
NDNr dokumentu181333-2017
PDData publikacji13/05/2017
OJDz.U. S92
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany11/05/2017
DTTermin29/05/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

13/05/2017    S92    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

2017/S 092-181333

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 054-099115)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 VeloDunajec (VD) – odc. 1 cz. 3 (od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz).

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-14/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233162
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku. Droga rowerowa prowadzona jest na terenach zielonych, w ciągu dróg publicznych, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 969 oraz na ciągach pieszo-rowerowych i ścieżkach rowerowych. Budowa drogi rowerowej winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno–Użytkowym i Koncepcją Programową pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 – VeloDunajec (VD) – odc. 1 cz. 3 (od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 054-099115

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Data: 14/09/2018.

Powinno być:

Data: 15/10/2018.

Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe – pkt 2
Zamiast:

2. Termin wykonania zamówienia:

Etap I robót (obejmujący wykonanie zakresu objętego zamówieniem tj. budowę trasy rowerowej i budowę obiektów inżynierskich o numerach: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 bez budowy obiektów inżynierskich 22A, 37 oraz wykonania stałej organizacji ruchu) – termin realizacji 30.06.2018 r.

Etap II robót (obejmujący wykonanie pozostałego, nieobjętego Etapem I robót, zakresu zamówienia tj. budowę obiektów inżynierskich 22A, 37 oraz wykonanie stałej organizacji ruchu dla całości przedmiotu zamówienia) – termin realizacji 14.09.2018 r.

Powinno być:

2. Termin wykonania zamówienia:

Etap I robót (obejmujący wykonanie zakresu objętego zamówieniem tj. budowę trasy rowerowej i budowę obiektów inżynierskich o numerach: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 bez budowy obiektów inżynierskich 22A, 37 oraz wykonania stałej organizacji ruchu) – termin realizacji 30.9.2018 r.

Etap II robót (obejmujący wykonanie pozostałego, nieobjętego Etapem I robót, zakresu zamówienia tj. budowę obiektów inżynierskich 22A, 37 oraz wykonanie stałej organizacji ruchu dla całości przedmiotu zamówienia) – termin realizacji 15.10.2018 r.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/05/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 29/05/2017
Czas lokalny: 9:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe – pkt 4
Zamiast:

Termin wykonania zamówienia:

Etap I robót (obejmujący wykonanie zakresu objętego zamówieniem tj. budowę trasy rowerowej i budowę obiektów inżynierskich o numerach: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 bez budowy obiektów inżynierskich 22A, 37 oraz wykonania stałej organizacji ruchu) – termin realizacji 30.06.2018 r.

Etap II robót (obejmujący wykonanie pozostałego, nieobjętego Etapem I robót, zakresu zamówienia tj. budowę obiektów inżynierskich 22A, 37 oraz wykonanie stałej organizacji ruchu dla całości przedmiotu zamówienia) – termin realizacji 14.09.2018 r.

Powinno być:

Termin wykonania zamówienia:

Etap I robót (obejmujący wykonanie zakresu objętego zamówieniem tj. budowę trasy rowerowej i budowę obiektów inżynierskich o numerach: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 bez budowy obiektów inżynierskich 22A, 37 oraz wykonania stałej organizacji ruchu) – termin realizacji 30.9.2018 r.

Etap II robót (obejmujący wykonanie pozostałego, nieobjętego Etapem I robót, zakresu zamówienia tj. budowę obiektów inżynierskich 22A, 37 oraz wykonanie stałej organizacji ruchu dla całości przedmiotu zamówienia) – termin realizacji 15.10.2018 r.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
NDNr dokumentu355762-2017
PDData publikacji12/09/2017
OJDz.U. S174
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany08/09/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

12/09/2017    S174    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

2017/S 174-355762

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 VeloDunajec (VD) – odc. 1 cz. 3 (od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz).

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-14/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233162
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 156 097 560.98 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
45233000
45111000
45112000
45233290
45221000
45221113
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga VeloDunajec, województwo małopolskie, powiat nowosądecki, gmina Łącko, Stary Sącz, miejscowość: Zabrzeż, Łącko, Kadcza, Gołkowice Dolne, Mostki, Stary Sącz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku. Droga rowerowa prowadzona jest na terenach zielonych, w ciągu dróg publicznych, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 969 oraz na ciągach pieszo-rowerowych i ścieżkach rowerowych. Budowa drogi rowerowej winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno–Użytkowym i Koncepcją Programową pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 – VeloDunajec (VD) – odc. 1 cz. 3 (od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz).

Budowa trasy rowerowej obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym również wycinka zieleni, rozbiórka istniejących konstrukcji nawierzchni, rozbiórka barieroporęczy), roboty ziemne, wykonanie robót związanych z budową konstrukcji jezdni, poboczy, skarp drogi rowerowej, remont istniejących dróg po śladzie których prowadzona jest trasa, przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy, prace dotyczące obiektów inżynierskich obejmujące remont, przebudowę, rozbudowę obiektów istniejących i budowę obiektów nowych w formie przepustów i obiektów mostowych (kładek), budowę konstrukcji oporowych, wykonanie odwodnienia, usunięcie kolizji z siecią uzbrojenia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie trasy rowerowej.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący

zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1 Kryteria oceny ofert:

cena – 60 %

okres gwarancji i rękojmi – 10 %

sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi – 20 %

doświadczenie zawodowe Projektanta o specjalności drogowej – 10 %

2. Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 054-099115
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/09/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Budowlane „ESBUD” Stanisław Chryczyk
os. Kapłony 232A
Ochotnica Dolna
34-452
Polska
Kod NUTS: PL21
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 17 144 351.70 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 626 216.45 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r (tekst jednolity Dz.U. 2017 r poz. 1579).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2017

Adres: ul. Ostrogskich , 33-100 Tarnów
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: rdwt@zdw.krakow.pl
tel: 146 211 754
fax: 146 211 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-04-25
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 9911520171
ID postępowania Zamawiającego: ZDW-DN-4-271-14/17
Data publikacji zamówienia: 2017-03-17
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 250000 ZŁ
Szacowana wartość* 8 333 333 PLN  -  12 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 VeloDunajec (VD) – odc. 1 cz. 3 (od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz). Przedsiębiorstwo Budowlane „ESBUD” Stanisław Chryczyk
os. Kapłony 232A, 34-452 Ochotnica Dolna, woj. MAŁOPOLSKIE
2017-09-04 15 626 216,00