Tychy: Wykonanie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (SWOR) dla budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33


Numer ogłoszenia: 99746 - 2011; data zamieszczenia: 04.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach , ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 0-32 3233114, faks 0-32 3233115.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.tychy.sr.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (SWOR) dla budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (SWOR) dla budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33. Na realizację zamówienia publicznego składają się następujące etapy:1. wykonanie sieci okablowania strukturalnego poprzez rozbudowę sieci już istniejącej w budynku wraz z elementami sieci systemu wspomagania organizacji rozpraw (SWOR). Rozbudowana sieć strukturalna winna być wykonana w tej samej technologii co istniejąca w budynku tj. w systemie AMP ACO PLUS, spełniającej następujące wymagania: 1.1. okablowanie strukturalne powinno spełniać parametry kat. 6 (klasy E) - zgodnie z normami międzynarodowymi; 1.2.wybór wydajności i rodzaju interfejsu gniazda ma się odbywać poprzez wymienne wkładki, bez potrzeby zmiany w rozszyciu kabla w gniazdkach; 1.3. system ma gwarantować przyszłą, niekłopotliwą rozbudowę swojej pojemności bez potrzeby wymiany i dokładania elementów stałych systemu, takich jak panele, gniazda lub kable;1.4. ze względu na bezpieczeństwo transmisji danych cały system ma być wykonany w wersji ekranowej, oparty o kabel kat. 6 - klasy E (PIMF), którego konstrukcja jest opisana w normach międzynarodowych (np. ISO/IEC 11801 2nd edition:2002); 2. zakup, dostawa i montaż urządzeń aktywnych do wykonania sieci strukturalnej; 3. zakup, dostawa i montaż sprzętu informatycznego dla Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (terminali graficznych); 4. zakup oprogramowania i wdrożenie systemu SWOR, konfiguracja i uruchomienie; 5. wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej: 5.1. raporty z pomiarów dynamicznych okablowania; 5.2. rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych; 5.3. oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych; 5.4. oznaczenia przebić przez ściany i podłogi. Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu postępowania. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia Zamawiającemu (użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji. 6. przeprowadzenie szkoleń grupowych i indywidualnych. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej budynku, w którym maja byc wykonane powyższe prace oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do ich prawidłowego wykonania oraz wyceny wartości zamówienia publicznego. W ramach wizji lokalnej wykonawca może dokonywać własnych obmiarów, a także innych czynności zmierzających do ustalenia nakładu sił i środków potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udzielić, licząc od dnia odbioru końcowego zamówienia publicznego, co najmniej 3 lat gwarancji na wykonane przez siebie prace i użyte materiały oraz zapewnić uzyskanie przez Zamawiającego 25 -letniej gwarancji na elementy pasywne sieci strukturalnej i jej poprawność (gwarancja systemowa udzielana przez producenta), gwarancji producenta na pozostałe urządzenia, jednak nie krótszej niż 36 miesięcy. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE/B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek, być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą o wyrobach oraz ustawą PB..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.11.00-8, 30.23.13.00-0, 32.42.10.00-0, 32.42.80.00-9, 32.42.60.00-8, 48.98.20.00-5, 72.61.00.00-9, 72.70.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie z uwagi na charakter, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W okresie pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim zakresem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, a to - kompleksowego wykonania kompletnego Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw w obiektach sądowych - obejmujące: dostawę i montaż elektronicznych wokand (min. 1 duża min. 32 oraz min. 5 małych 17 lub 19) wraz z serwerem i oprogramowaniem Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (SWOR) o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000 PLN brutto (Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia dokumentów potwierdzających, że dane dostawy zostały wykonane rzetelnie i profesjonalnie)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Przy wykonaniu zamówienia publicznego zaangażuje co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za kierowanie realizacją zamówienia publicznego. Osoba/y sprawujące funkcje kierownicze muszą posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia do kierowania pracami wymagane przepisami ustawy prawo budowlane odpowiednio do przedmiotu zamówienia publicznego) o specjalności instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wskazana przez Wykonawcę osoba winna posiadać uprawnienia dozoru D dla instalacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV. Nadto Wykonawca musi wskazać co najmniej jednego pracownika z aktualnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi do eksploatacji E instalacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV oraz co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje certyfikowanego instalatora oferowanego systemu okablowania strukturalnego potwierdzone umową zawartą z producentem -instalatora sieci w technologii AMP NETCONNECT (Wykonawca załączy oświadczenie do oferty).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 PLN.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (pod warunkiem, że zmiany te nie będą powodować wzrostu ceny umowy) w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w zakresie: 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia, w stosunku do osób wskazanych w ofercie (specjalistów) w przypadku: 1.1. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących specjalisty,1.2. nie wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z zawartej umowy - i w takim przypadku na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym Wykonawca jest zobowiązany zmienić go na innego specjalistę, spełniającego warunki określone dla danego specjalisty w SIWZ, 1.3. jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy - pod warunkiem, że nowy specjalista będzie spełniał wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty i Wykonawca uprzednio uzyska pisemna zgodę Zamawiającego na dokonanie tej zmiany; 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia po stronie Zamawiającego w przypadku: 2.1. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby, 2.2. nie wywiązywania się danej osoby z obowiązków, 2.3. jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 2.4. zaistnienia innych przyczyn; 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie ewentualnego przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: 3.1. zaistnienia przeszkód uniemożliwiających prowadzenie prac, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 3.2. napotkania przeszkód, których mimo dołożenia należytej staranności zarówno Zamawiający jak i Wykonawca nie mogli przewidzieć; 4. zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę poszczególnego asortymentu przedmiotu umowy, jeśli Wykonawca - pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili złożenia oferty. W takim przypadku Wykonawca musi wykazać, że dołożył należytej staranności, aby uzyskać od producenta informacje odnośnie kontynuowania lub zaprzestania produkcji oferowanego przez siebie asortymentu produktów i zaoferować w zamian przedmiot umowy o porównywalnych (czyli nie gorszych) parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych do złożonych w ofercie. 5. ewentualnej zmiany cen, jedynie w przypadku dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT. Wprowadzenie nowych cen musi się odbyć w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian, uwzględniających proporcjonalne zmiany w/w czynnika cenotwórczego; 6. gdy istnieje inna, niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową; 7. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może Stanowic podstawy roszczeń Wykonawcy o ich dokonanie. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej netto. Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie podając opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonywania zmiany, wpływ zmiany na termin zakończenia realizacji umowy, przedstawia propozycję aneksu do umowy. Wszystkie zmiany wymagają zgody obu stron w formie sporządzonego i podpisanego aneksu. Każda ze stron jest upoważniona do wystąpienia o takie zmiany; 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana podpisze umowę osobiście lub upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Upoważniona osoba w momencie podpisywania umowy winna dysponować i złożyć Zamawiającemu pełnomocnictwo - w oryginale - udzielone przez Wykonawcę na podpisanie umowy w jego imieniu. 9. Zapłata należności wynikającej z zawartej umowy na rzecz Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.tychy.sr.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, pokój Nr 6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, pokój Nr 6.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Tychy: Wykonanie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (SWOR) dla budynku Sądu rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33.


Numer ogłoszenia: 140956 - 2011; data zamieszczenia: 02.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 99746 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 0-32 3233114, faks 0-32 3233115.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (SWOR) dla budynku Sądu rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (SWOR) dla budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33. Na realizację zamówienia publicznego składają się następujące etapy:1. wykonanie sieci okablowania strukturalnego poprzez rozbudowę sieci już istniejącej w budynku wraz z elementami sieci systemu wspomagania organizacji rozpraw (SWOR). Rozbudowana sieć strukturalna winna być wykonana w tej samej technologii co istniejąca w budynku tj. w systemie AMP ACO PLUS, spełniającej następujące wymagania: 1.1. okablowanie strukturalne powinno spełniać parametry kat. 6 (klasy E) - zgodnie z normami międzynarodowymi; 1.2.wybór wydajności i rodzaju interfejsu gniazda ma się odbywać poprzez wymienne wkładki, bez potrzeby zmiany w rozszyciu kabla w gniazdkach; 1.3. system ma gwarantować przyszłą, niekłopotliwą rozbudowę swojej pojemności bez potrzeby wymiany i dokładania elementów stałych systemu, takich jak panele, gniazda lub kable;1.4. ze względu na bezpieczeństwo transmisji danych cały system ma być wykonany w wersji ekranowej, oparty o kabel kat. 6 - klasy E (PIMF), którego konstrukcja jest opisana w normach międzynarodowych (np. ISO/IEC 11801 2nd edition:2002); 2. zakup, dostawa i montaż urządzeń aktywnych do wykonania sieci strukturalnej; 3. zakup, dostawa i montaż sprzętu informatycznego dla Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (terminali graficznych); 4. zakup oprogramowania i wdrożenie systemu SWOR, konfiguracja i uruchomienie; 5. wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej: 5.1. raporty z pomiarów dynamicznych okablowania; 5.2. rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych; 5.3. oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych; 5.4. oznaczenia przebić przez ściany i podłogi. Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu postępowania. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia Zamawiającemu (użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji. 6. przeprowadzenie szkoleń grupowych i indywidualnych. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej budynku, w którym maja byc wykonane powyższe prace oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do ich prawidłowego wykonania oraz wyceny wartości zamówienia publicznego. W ramach wizji lokalnej wykonawca może dokonywać własnych obmiarów, a także innych czynności zmierzających do ustalenia nakładu sił i środków potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udzielić, licząc od dnia odbioru końcowego zamówienia publicznego, co najmniej 3 lat gwarancji na wykonane przez siebie prace i użyte materiały oraz zapewnić uzyskanie przez Zamawiającego 25 -letniej gwarancji na elementy pasywne sieci strukturalnej i jej poprawność (gwarancja systemowa udzielana przez producenta), gwarancji producenta na pozostałe urządzenia, jednak nie krótszej niż 36 miesięcy. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE/B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek, być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą o wyrobach oraz ustawą PB.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.11.00-8, 30.23.13.00-0, 32.42.10.00-0, 32.42.80.00-9, 32.42.60.00-8, 48.98.20.00-5, 72.61.00.09-9, 72.70.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maxto Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 31-421 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 200813,01 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  238528,98


 • Oferta z najniższą ceną:
  238528,98
  / Oferta z najwyższą ceną:
  238528,98


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Budowlanych 33, 43-100 Tychy
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: og@tychy.sr.gov.pl
tel: 32 3233114
fax: 0-32 3233115
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-05-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9974620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 90 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.tychy.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, pokój Nr 6
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30231100-8 Terminale komputerowe
30231300-0 Monitory ekranowe
32421000-0 Okablowanie sieciowe
32426000-5 Sieciowy system publikacji
32428000-9 Modernizacja sieci
48982000-5 Pakiety oprogramowania do zarządzania konfiguracją
72610000-9 Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
72700000-7 Usługi w zakresie sieci komputerowej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (SWOR) dla budynku Sądu rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33. Maxto Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Spółka Jawna
Kraków
2011-06-02 238 528,00