ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

CPV: 51000000-9


Ilość przetargów / części

161 / 244

0,08% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

226

0,05% wszystkich wyników

Wartość przetargów

434 075 120

0,34% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2013. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego). Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2013.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2013 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2013 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
161
       Części:       
244
Przetargi
BZP  /  TED
118 / 43
Części
BZP  /  TED
151 / 93
Udział
w rynku
0,08%
Ogłoszono 161 przetargów (co stanowiło 0,08% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 244 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   226   
BZP
135
 
TED
91
 
Udział w rynku
0,05%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 226 wyników (części), co stanowiło 0,05% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
434 075 120 PLN
BZP
29 094 931
215 518 zł / przetarg
TED
404 980 189
4 450 332 zł / przetarg
Udział w rynku
0,34%
Łączna wartość branży to 434 075 120 zł brutto co stanowi 0,34% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
5
Udzielenie
z wolnej ręki
27
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
2
Udzielono 27 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 14,75% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 2 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 5 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
92
Nierozstrzygnięte
postępowania
69
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
104
Spośród wszystkich opublikowanych w 2013 roku postępowań, rozstrzygnięto 92 co stanowiło 57,14% ich liczby. Nierozstrzygnięto 69 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 104 części przetargów co stanowi 42,86% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
99 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,67

Przetargi z 2+ ofertami
126

Ofert odrzuconych
36 5,96%
Tylko jedną ofertę złożono w 99 przetargach (części) co stanowi 43,81% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 126 co stanowiło 56,19% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,67 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
18,63%
Usługi
77,02%
Roboty budowlane
4,35%
Dostawy
30
Usługi
124
Roboty Budowlane
7
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (124 ogłoszeń), które stanowią 77,02% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (30 / 18,63%) oraz roboty budowlane (7 / 4,35%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
148
NO
1
WR
5
PO
7
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (148 ogłoszeń) stanowiący 91,93% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
411 496
Śr. % wartości wadium
1,12%
Ilość z wadium
56
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 56 przetargów spośród 161 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 34,78% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 411 495,93 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
17 dni
BZP
11 dni
TED
35 dni
Termin od 1-8 dni
26,71%
Średnio wykonawcy mają 17 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 35 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 43 przetargów co stanowi 26,71% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
59 dni
BZP
27 dni
TED
97 dni
Udzielenie do 14 dni
12,83%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 59 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 29 co stanowi 12,83% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
1,24%
BZP
0
TED
2
RAZEM
2
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 2 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1,24% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
7 dokumenty
Śr. długość opisu
1 616 znaków
Śr. długość warunków
5 013 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 7 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1616 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (5013 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 7% WAGAKRYTERIÓW 64% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,27
Ilość z pozacenowymi
11
Śr. waga kryt. ceny
96%
Śr. ilość kryteriów
1,09
W 150 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 93% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 96%. Dla 11 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 36%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 46%
145
zamawiających
 

 54%
165
wykonawców
 
Zamawiający
145
Wykonawcy
165
RAZEM
310
Rozpoznano łącznie 310 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 145 to zamawiający stanowiący 46% tych podmiotów a 165 to wykonawcy, którzy stanową grupę 54%.