Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

CPV: 51000000-9


Ilość przetargów / części

109 / 154

0,08% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

144

0,04% wszystkich wyników

Wartość przetargów

165 482 241

0,12% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego). Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
109
       Części:       
154
Przetargi
BZP  /  TED
79 / 30
Części
BZP  /  TED
114 / 40
Udział
w rynku
0,08%
Ogłoszono 109 przetargów (co stanowiło 0,08% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 154 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   144   
BZP
118
 
TED
26
 
Udział w rynku
0,04%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 144 wyników (części), co stanowiło 0,04% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
165 482 241 PLN
BZP
18 489 908
156 694 zł / przetarg
TED
146 992 333
5 653 551 zł / przetarg
Udział w rynku
0,12%
Łączna wartość branży to 165 482 241 zł brutto co stanowi 0,12% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
2
Udzielenie
z wolnej ręki
21
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 21 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 16,41% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 2 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
63
Nierozstrzygnięte
postępowania
46
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
64
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 63 co stanowiło 57,80% ich liczby. Nierozstrzygnięto 46 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 64 części przetargów co stanowi 42,20% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
80 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,03

Przetargi z 2+ ofertami
64

Ofert odrzuconych
23 7,85%
Tylko jedną ofertę złożono w 80 przetargach (części) co stanowi 55,56% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 64 co stanowiło 44,44% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,03 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
18,35%
Usługi
73,39%
Roboty budowlane
8,26%
Dostawy
20
Usługi
80
Roboty Budowlane
9
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (80 ogłoszeń), które stanowią 73,39% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (20 / 18,35%) oraz roboty budowlane (9 / 8,26%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
101
WR
2
PO
6
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (101 ogłoszeń) stanowiący 92,66% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
51 342
Śr. % wartości wadium
1,31%
Ilość z wadium
41
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 41 przetargów spośród 109 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 37,61% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 51 342,47 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
18 dni
BZP
11 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
33,03%
Średnio wykonawcy mają 18 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 36 przetargów co stanowi 33,03% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
44 dni
BZP
40 dni
TED
57 dni
Udzielenie do 14 dni
14,58%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 44 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 21 co stanowi 14,58% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
1,83%
BZP
0
TED
2
RAZEM
2
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 2 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1,83% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
1 679 znaków
Śr. długość warunków
4 843 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1679 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (4843 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 63% WAGAKRYTERIÓW 11% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,19
Ilość z pozacenowymi
69
Śr. waga kryt. ceny
93%
Śr. ilość kryteriów
1,75
W 40 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 37% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 93%. Dla 69 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 89%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 52%
108
zamawiających
 

 48%
99
wykonawców
 
Zamawiający
108
Wykonawcy
99
RAZEM
207
Rozpoznano łącznie 207 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 108 to zamawiający stanowiący 52% tych podmiotów a 99 to wykonawcy, którzy stanową grupę 48%.