Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

(4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

CPV: 73000000-2


Ilość przetargów / części

351 / 654

0,25% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

473

0,14% wszystkich wyników

Wartość przetargów

164 814 818

0,12% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 73000000-2 - (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
351
       Części:       
654
Przetargi
BZP  /  TED
268 / 83
Części
BZP  /  TED
452 / 202
Udział
w rynku
0,25%
Ogłoszono 351 przetargów (co stanowiło 0,25% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 654 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   473   
BZP
408
 
TED
65
 
Udział w rynku
0,14%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 473 wyników (części), co stanowiło 0,14% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
164 814 818 PLN
BZP
35 517 133
87 052 zł / przetarg
TED
129 297 685
1 989 195 zł / przetarg
Udział w rynku
0,12%
Łączna wartość branży to 164 814 818 zł brutto co stanowi 0,12% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
9
Udzielenie
z wolnej ręki
26
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 26 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 7,07% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 9 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
222
Nierozstrzygnięte
postępowania
129
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
240
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 222 co stanowiło 63,25% ich liczby. Nierozstrzygnięto 129 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 240 części przetargów co stanowi 36,75% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
202 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,64

Przetargi z 2+ ofertami
268

Ofert odrzuconych
212 12,33%
Tylko jedną ofertę złożono w 202 przetargach (części) co stanowi 42,71% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 268 co stanowiło 57,29% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,64 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
1,14%
Usługi
98,58%
Roboty budowlane
0,28%
Dostawy
4
Usługi
346
Roboty Budowlane
1
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (346 ogłoszeń), które stanowią 98,58% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (4 / 1,14%) oraz roboty budowlane (1 / 0,28%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
324
PO
16
WR
9
KON
1
DK
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (324 ogłoszeń) stanowiący 92,31% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
109 106
Śr. % wartości wadium
2,64%
Ilość z wadium
52
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 52 przetargów spośród 351 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 14,81% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 109 105,55 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
15 dni
BZP
11 dni
TED
28 dni
Termin od 1-8 dni
30,48%
Średnio wykonawcy mają 15 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 28 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 107 przetargów co stanowi 30,48% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
78 dni
BZP
81 dni
TED
56 dni
Udzielenie do 14 dni
6,98%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 78 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 33 co stanowi 6,98% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
17,95%
BZP
0
TED
63
RAZEM
63
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 63 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 17,95% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
2 391 znaków
Śr. długość warunków
3 798 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2391 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (3798 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 70% WAGAKRYTERIÓW 33% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,26
Ilość z pozacenowymi
245
Śr. waga kryt. ceny
77%
Śr. ilość kryteriów
1,88
W 106 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 30% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 77%. Dla 245 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 67%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 40%
201
zamawiających
 

 60%
296
wykonawców
 
Zamawiający
201
Wykonawcy
296
RAZEM
497
Rozpoznano łącznie 497 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 201 to zamawiający stanowiący 40% tych podmiotów a 296 to wykonawcy, którzy stanową grupę 60%.