Wynik przetargu

Adres: ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: b.krawczyk@stat.gov.pl
tel: 32 77 91 200
fax: 32 77 91 300
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 13322720100 Data Udzielenia: 2010-05-25
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach Przedsiębiorstwo Handlowe TAMARO
RUDA ŚLĄSKA
68 517,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-05-25
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
301251105
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
68 517,00 zł
Minimalna złożona oferta:
68 517,00 zł
Ilość złożonych ofert:
5
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
68 517,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
78 339,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Katowice: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach


Numer ogłoszenia: 133227 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Materiały eksploatacyjne do drukarek typu: OKI 591, OKI 3410, OKI MX50, OKI B6200/6250, OKI C9650, HP LJ 1200, HP LJ 1300, HP LJ 2015, HP DJ 5150, KYOCERA FS 1300, KYOCERA FS 1016, LEXMARK E232, RICOH AFICIO C420DN, XEROX 4510, OKI C810, OKI C5750, HP COLOR CP1515N, HP COLOR LJ CP2025, RIMAGE 2000I, BROTHER HL 5250DN, LEXMARK C736DN.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe TAMARO, ul. KRĘTA 4A/4, 41-705 RUDA ŚLĄSKA, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 71394,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  68517,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  68517,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  78339,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych (art. 70 ustawy Pzp)