Wynik przetargu

Adres: ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@wscp.wodzislaw.pl
tel: 032 4537110, 4537171
fax: 324 555 325
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 36015220120 Data Udzielenia: 2012-09-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [NB]: Negocjacje bez ogłoszenia
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji elektrycznej dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
297 325,00
0,89
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-09-21
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
093000002
653100009
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
297 325,00 zł
Minimalna złożona oferta:
297 325,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
1
Minimalna złożona oferta:
297 325,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
297 325,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Wodzisław Śląski: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji elektrycznej dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.


Numer ogłoszenia: 360152 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie, tel. 032 4537110, 4537171, faks 032 4555325.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji elektrycznej dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji elektrycznej dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. z możliwością składania ofert niezależnie na każdą z dwóch części: - dostawa energii elektrycznej - dystrybucja energii elektrycznej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Negocjacje bez ogłoszenia


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 276098,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  297325,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  297325,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  297325,44


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacje bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w przypadku zaistnienia łącznie następujących okoliczności: a) przeprowadzono uprzednio postępowanie w trybie konkurencyjnym. b) pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP w dniu 25.05.2012pod. poz. 172988-2012, i w dniu 06.06.2012 r. pod. poz. 191878-2012. W postępowaniu tym w wymaganym terminie, nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 05.06.2012 r.i 20.06.2012 r.postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. pkt 1 Pzp. jako, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.