Wynik przetargu

Adres: ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: b.krawczyk@stat.gov.pl
tel: 32 77 91 200
fax: 32 77 91 300
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 27224720120 Data Udzielenia: 2012-12-27
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach TAURON SPRZEDAŻ GZE sp. z o.o.
Gliwice
124 390,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-27
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
093100005
653100009
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
124 390,00 zł
Minimalna złożona oferta:
124 390,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
124 390,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
124 390,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Katowice: Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach


Numer ogłoszenia: 272247 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1059 j.t. z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 2.Dane i charakterystyka elektroenergetyczna budynku: Punkt poboru energii elektrycznej: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice (budynek biurowy) a. Grupa przyłączeniowa: IV b. Moc przyłączeniowa: 95 kW c. Moc umowna: 70 kW (w I i IV kwartale roku) oraz 90 kW (w II i III kwartale roku) d. Grupa taryfowa: C21 e. Napięcie znamionowe: 230/400 V; tg fi=0,40; zabezpieczenia przelicznikowe 200 A f. Typ przyłącza: kablowe g. Rodzaj zasilania: prąd zmienny h. Układ sumujący: SZR i. Miejscem dostawy i odbioru energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego j. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy szacuje się w wysokości 270 000 kWh.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON SPRZEDAŻ GZE sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 124275,18 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  124390,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  124390,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  124390,24


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W związku z brakiem ofert w ogłoszonych dwóch przetargach nieograniczonych (WAD-2900-III/2012 i WAD-2900-IV/2012) zaproszono do udziału w negocjajcach w trybie z wolnej ręki jednego wykonawcę (TAURON SPRZEDAŻ GZE sp. z o.o.)