Wynik przetargu

Adres: ul. ul. Mossora  1, 49301   Brzeg, woj. opolskie
Dane kontaktowe: email: zozbrzeg@pro.onet.pl
tel: 774 446 521
fax: 774 446 522
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500107443-N-2018 Data Udzielenia: 2018-05-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
33141120-7 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121-4 Szwy chirurgiczne
33141122-1 Klamry chirurgiczne
33141127-6 Hemostatyki wchłanialne
33141128-3 Igły do szycia
33141200-2 Cewniki
33184100-4 Implanty chirurgiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa akcesoriów laparoskopowych BERYL MED LTD London W1F 7PP Wielka Brytania
1st Floor 26 Fouberts Place, London, woj. Zjednoczone Królestwo
24 302,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-05-15
Dotyczy cześci nr:
8
Kody CPV:
33140000
33141000
33141100
33141120
33141121
33141122
33141127
33141128
33141200
33184100
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
24 302,00 zł
Minimalna złożona oferta:
24 302,00 zł
Ilość złożonych ofert:
0
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
24 302,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
24 302,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500107443-N-2018 z dnia 15-05-2018 r.
Brzeskie Centrum Medyczne: Dostawa nici chirurgicznych, siatek chirurgicznych, staplerów, akcesoriów laparoskopowych oraz naczyniowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528727-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500053836-N-2018; 500056047-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Brzeskie Centrum Medyczne, Krajowy numer identyfikacyjny 31343700000, ul. ul. Mossora  1, 49301   Brzeg, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 446 521, e-mail zozbrzeg@pro.onet.pl, faks 774 446 522.
Adres strony internetowej (url): http://bcm.brzeg-powiat.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa nici chirurgicznych, siatek chirurgicznych, staplerów, akcesoriów laparoskopowych oraz naczyniowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
PN / 2 / 2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe – załączniki nr 2.1 – 2.11 do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://bcm.brzeg-powiat.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w: - Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 211), - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416), - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.); - Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r. - dotyczącej wyrobów. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności. Ponadto Wykonawca winien dysponować formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia/Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 211). 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na następujące części zamówienia: część nr 1 – Dostawa nici syntetycznych, jednowłóknowych, niewchłanialnych, niepowlekanych, do szycia skóry – wg załącznika nr 2.1 do SIWZ; część nr 2 – Dostawa nici syntetycznych wchłanianych z igłą i bez igły – wg załącznika nr 2.2 do SIWZ; część nr 3 – Dostawa nici syntetycznych, niewchłanialnych oraz wosku kostnego – wg załącznika nr 2.3 do SIWZ; część nr 4 – Dostawa siatek chirurgicznych jałowych – wg załącznika nr 2.4 do SIWZ; część nr 5 – Dostawa staplerów – wg załącznika nr 2.5 do SIWZ; część nr 6 – Dostawa staplerów – wg załącznika nr 2.6 do SIWZ; część nr 7 – Dostawa siatek przepuklinowych – wg załącznika nr 2.7 do SIWZ; część nr 8 – Dostawa akcesoriów laparoskopowych – wg załącznika nr 2.8 do SIWZ; część nr 9 – Dostawa akcesoriów naczyniowych – wg załącznika nr 2.9 do SIWZ; część nr 10 – Dostawa nici syntetycznych, wchłanianych – wg załącznika nr 2.10 do SIWZ; część nr 11 – Dostawa akcesoriów naczyniowych – wg załącznika nr 2.11 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
33140000-3


Dodatkowe kody CPV:
33141000-0, 33141100-1, 33141120-7, 33141121-4, 33141122-1, 33141127-6, 33141128-3, 33141200-2, 33184100-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Dostawa nici syntetycznych, jednowłóknowych, niewchłanialnych, niepowlekanych, do szycia skóry

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
10213.60

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: 2M Materia Medica Sp. z o.o.
Email wykonawcy: dzp@materiamedica.org.pl
Adres pocztowy: ul. Sudecka 133
Kod pocztowy: 53-128
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
9641.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9641.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12630.27
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Dostawa nici syntetycznych wchłanianych z igłą i bez igły

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
67559.16

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 14
Kod pocztowy: 64-300
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
70757.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 70757.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 70757.44
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Dostawa nici syntetycznych, niewchłanialnych oraz wosku kostnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
5749.60

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 14
Kod pocztowy: 64-300
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
6025.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6025.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6025.19
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Dostawa siatek chirurgicznych jałowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
9608.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: POLHERNIA Beata Galos
Email wykonawcy: info@polhernia.pl
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 28c/7
Kod pocztowy: 80-366
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
10376.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10376.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10376.64
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Dostawa staplerów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
9000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 14
Kod pocztowy: 64-300
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
11559.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11559.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12511.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
Dostawa staplerów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
22680.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAR” Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy: biuro@anmar.tychy.pl
Adres pocztowy: ul. Strefowa 22
Kod pocztowy: 43-100
Miejscowość: Tychy
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
24451.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24451.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24451.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
Dostawa siatek przepuklinowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
12687.40

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Email wykonawcy: joanna.strulak@tzmo.com.pl
Adres pocztowy: ul. Żółkiewskiego 20/26
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
13729.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13729.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13729.71
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
8   

NAZWA:
Dostawa akcesoriów laparoskopowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
22509.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BERYL MED LTD London W1F 7PP Wielka Brytania
Email wykonawcy: bman@beryl-med.com
Adres pocztowy: 1st Floor 26 Fouberts Place
Kod pocztowy:
Miejscowość: London
Kraj/woj.: Zjednoczone Królestwo

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa: GB
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
24302.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24302.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24302.16
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
9   

NAZWA:
Dostawa akcesoriów naczyniowych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie prawne: art. 93. ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


CZĘŚĆ NR:
10   

NAZWA:
Dostawa nici syntetycznych, wchłanianych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
11130.84

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 14
Kod pocztowy: 64-300
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
11603.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11603.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11603.09
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
11   

NAZWA:
Dostawa akcesoriów naczyniowych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie prawne: art. 93. ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.