Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Kontrola zamówień publicznych w służbie zdrowia

Kontrola zamówień publicznych w służbie zdrowiaKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie przygotowane specjalnie z myślą o zamawiających w służbie zdrowia oraz kontrolujących tego rodzaju postępowania.

Odbiorcy szkolenia:

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych w placówkach służby zdrowia
 • Kontrolerzy, audytorzy zamówień publicznych

Trener

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

 

Program

POPRAWNE PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Istotne wady specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 1. Błędy popełniane przy opisie przedmiotu zamówienia – nadużywanie znaków towarowych, wymagania naruszające zasadę uczciwej konkurencji,
 2. Warunki udziału w postępowaniu nieproporcjonalne lub niezwiązane z przedmiotem zamówienia,
 3. Błędnie określone kryteria oceny ofert.
 1. Ocena poprawności ustalenia wartości zamówienia, w tym:
  1. Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części.
  2. Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych.
  3. Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, w sytuacji dopuszczenia składania ofert częściowych.
  4. Szacowanie zamówień dokonywanych w ramach jednego i kilku projektów finansowanych ze środków UE.
  5. Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000€ – w odniesieniu do dostaw i usług oraz  1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych.
 2. Najczęstsze naruszenia dotyczące wyboru trybu z wolnej ręki.

 

KONTROLA POPRAWNOŚCI PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zawartość ogłoszenia, wymagania publikacyjne, zmiana ogłoszenia.
 2. Dopuszczalne zmiany oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Błędy popełniane przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 1. Procedura odwrócona:
 • Na czym polega i kiedy może być stosowana?
 • Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
 • Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?
 1. Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • jednolity europejski dokument zamówienia jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy (struktura, zawartość, zasady wypełnienia i składania);
 • wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich,
 • kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia,
 • zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych – w przypadku wskazania ich przez Wykonawcę,
 • oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.
 1. Badanie i ocena ofert:
  • złożenie, uzupełnianie, poprawienie lub wyjaśnienie brakujących oświadczeń i dokumentów,
  • korekta oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
  • korekta omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.
  • rażąco niska cena – zasady postępowania w tym zakresie po nowelizacji.

 

POPRAWNOŚĆ REALIZACJI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Tożsamość zakresu świadczenia wykonawcy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
 2. Zasady wprowadzania zmian treści umowy – rodzaje klauzul waloryzacyjnych obligatoryjnych po nowelizacji.

Data szkolenia: 2017-09-19 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 4 411

Wszystkie przetargi: 1 472 216
Wyniki i zmiany: 3 310 602
Wszystkie informacje: 4 782 818

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 8

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 4 411


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
314 551 813 zł
97 699 850 zł
66 177 852 zł
54 335 049 zł
52 795 230 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
1 903 948 000 zł
97 500 000 zł
71 088 223 zł
53 031 390 zł
50 069 610 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2018 © Zamówienia 2.0