Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Zamówienia Publiczne w podmiotach leczniczych dla Zamawiających

Zamówienia Publiczne w podmiotach leczniczych dla ZamawiającychKontakt

Katarzyna Kurek

telefon: 222058900
katarzyna.kurek@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie Zamawiających z zasadami udzielania i planowania zamówień publicznych. Na szkoleniu zostanie także poruszony gorący temat elektronizacji zamówień publicznych.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Szkolenie adresowane jest do Zamawiających prowadzących postępowania na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.

Trener

Program

Dzień  I -  Hanna Kraszczyńska

Program szkolenia:

 1. Zasady udzielania zamówień:
 1. Zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców.
 2. Czyny nieuczciwej konkurencji.
 3. Zasada proporcjonalności i przejrzystości, zgodnie z Dyrektywą klasyczną.
 4. Jawność postępowania – otwarcie ofert, protokół, dokumenty postępowania, umowy.
 5. Tajemnica przedsiębiorstwa. Jakich informacji nie można zastrzec w ofercie?
 1. Planowanie zamówień publicznych:
 1. Jakie podmioty mają obowiązek sporządzenia rocznego planu postępowań?
 2. Które zamówienia podlegają publikacji w planie postępowań?
 3. Treść planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 4. Czy jest konieczna aktualizacji planu postępowań w ciągu roku?
 1. Szacowanie wartości zamówień:
 1. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia a sporządzenie planu rzeczowo-finansowego.
 2. Szacowanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.
 3. Tożsamość czasowa zamówienia, podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia oraz możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.
 4. Niedopuszczalny podział zamówienia na części.
 5. Ustalenie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo.
 6. Podział zamówienia na części - decyzja zamawiającego i ograniczenia z tym związane.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Co Zamawiający może zawrzeć a czego nie opisując przedmiot zamówienia na dostawę leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych?
 2. Pojęcie oznakowania w zamówieniach o szczególnych cechach.
 3. Certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność.
 4. Równoważność jako wyjątek od zasady.
 5. Dwojaki charakter próbek. Obowiązek zwrotu próbek wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane. Czy wszystkie próbki można zwrócić?
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty:
 1. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych – nie wpływających istotnie na treści oferty:
 2. Zamknięty katalog możliwości odrzucenia oferty; Kiedy ocenić, że oferta jest niezgodna z treścią SIWZ?
 3. Kryteria oceny ofert – ograniczenia. Kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%.
 1. PANEL DYSKUSYJNY – omówienie bieżących problemów i pytań uczestników.

 

Dzień II – ŁUKASZ CZABAN

 1. Elektronizacja zamówień publicznych:
 1. Projekt Platforma e-Zamówienia:

- Centralne Repozytorium Danych.

- Biuletyn Zamówień Publicznych.

- Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence).

- Aukcje i licytacje elektroniczne.

- eSender.

- Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia.

- Etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia.

b.) Prywatna czy Centralna Platforma Zakupowa - co wybrać?

c.) Kwalifikowany podpis elektroniczny - definicja, koszty, kto musi posiadać?

d.) Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

e.) Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji.

f.) Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.

g.) Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od 18 kwietnia 2018 r.

 1. Błędy popełniane przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 1. Procedura odwrócona:

- Na czym polega i kiedy może być stosowana?

- Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia -oraz poprawienia omyłek?

- Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?

 1. Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Jednolity europejski dokument zamówienia jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy (struktura, zawartość, zasady wypełnienia i składania);

- Wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich,

- Kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia,

- Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych – w przypadku wskazania ich przez Wykonawcę,

- Procedura samooczyszczenia Wykonawcy,

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.

 


Data szkolenia: 2018-02-15 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 4 924

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 7

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 454
Aktualne ogłoszenia: 4 924


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
121 494 523 zł
55 242 804 zł
34 509 178 zł
28 642 890 zł
26 724 076 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
92 558 586 zł
27 641 041 zł
26 511 420 zł
26 296 656 zł
25 809 993 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2019 © Zamówienia 2.0