Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień po 18 kwietnia 2018 r oraz wpływ projektowanych zmian w ustawie o jawności życia publicznego na zamówienia publiczne.

Elektronizacja zamówień po 18 kwietnia 2018 r oraz wpływ projektowanych zmian w ustawie o jawności życia publicznego na zamówienia publiczne.Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Szkolenie ma polegać na analizie obszarów zamówień publicznych, które po elektronizacji mogą stanowić wyzwanie dla uczestników rynku zamówień publicznych i przy których łatwo popełnić błędy.

       ODBIORCY SZKOLENIA

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
 • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Trener

Program

PROGRAM:

 1. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA po 18 kwietnia br.
  1. Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od 18 kwietnia 2018 roku.
 • Dołączenie elektronicznego oświadczenia do oferty składanej w formie pisemnej.
 • Obowiązek opatrzenia oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • Złożenie, poprawienie, uzupełnienie bądź wyjaśnienie elektronicznego oświadczenia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
  1. Struktura JEDZ.
  2. Określanie zakresu wymaganych informacji w JEDZ, przy wykorzystaniu narzędzia opracowanego przez KE.
 1. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 1. Projekt Platforma e-Zamówienia:
 • Centralne Repozytorium Danych
 • Biuletyn Zamówień Publicznych
 • Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence)
 • Aukcje i licytacje elektroniczne
 • eSender
 • Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia
 • etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia
 1. Prywatna czy Centralna Platforma Zakupowa - co wybrać?
 2. Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 3. Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji
 4. Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.
 1. WPŁYW USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO NA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.
 1. Składanie oświadczeń majątkowych przez osoby uczestniczące w systemie zamówień publicznych:
 • Osoby zobligowane do złożenia oświadczenia.
 • Zakres informacji zawartych w oświadczeniu.
 • Jawność oświadczeń.
 1. Poszerzenie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy.
 2. Zmiany związane z miejscem publikacji ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Nowe przesłanki umożliwiające rozwiązanie umowy przez Zamawiającego
 4. Wyjaśnienie treści SIWZ czy wniosek o jej zmianę
 1. NIEUCZCIWA KONKURENCJA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH.
 1. Powiązania kapitałowe pomiędzy wykonawcami składającymi oferty w odrębnych częściach tego samego postępowania.
 2. Powiązania osobowe pomiędzy wykonawcami składającymi ofertę.
 3. Czyny nieuczciwej konkurencji skutkujące odrzuceniem oferty.
 4. Wykonawca zawierający porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami jako obligatoryjna przesłanka wykluczenia z postępowania.
 5. Zatrzymania wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 czy oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1.
 1. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ PRZEZ WYKONAWCÓW O ZAMÓWIENIE
 1. Zasady udostępniania doświadczenia zdobytego w ramach konsorcjum według orzecznictwa KIO.
 2. Wykazywanie spełniania warunków przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie:
 • Przypadki uzasadniające wymaganie, aby tylko jeden z konsorcjantów wykazał dany warunek udziału w postępowaniu.
 • Przypadki uzasadniające wymaganie, aby każdy z konsorcjantów spełniał dany warunek udziału w postępowaniu.
 • Przypadki nakazujące rozpatrywanie łącznego potencjału konsorcjum.
 1. Zabezpieczenie oferty wadium w przypadku Konsorcjum.
 1. PODWYKONAWCY
 1. Obowiązek żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców.  
 2. Zobowiązanie do osobistego wykonania:
 • kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane;
 • prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw.
 1. Zakaz polegania na zasobie podmiotu trzeciego przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu o ile udostępniany potencjał wymaga zrealizowania robót budowlanych lub usług, a Zamawiający ograniczył możliwość posługiwania się podwykonawstwem.
 2. Możliwość zmiany podwykonawcy.

 


Data szkolenia: 2018-04-17 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , SZCZECIN, HOTEL DANA
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 60

Wszystkie przetargi: 1 509 571
Wyniki i zmiany: 3 419 282
Wszystkie informacje: 4 928 853

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 7

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 60


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
21 949 500 zł
21 084 932 zł
16 317 661 zł
13 094 257 zł
9 577 805 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
113 104 639 zł
21 949 500 zł
21 084 932 zł
15 646 371 zł
9 470 000 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2019 © Zamówienia 2.0