Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Zamówienia publiczne w służbie zdrowia. Praktyczne aspekty elektronizacji

Zamówienia publiczne w służbie zdrowia. Praktyczne aspekty elektronizacjiKontakt

Katarzyna Kurek

telefon: 222058900
katarzyna.kurek@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie Zamawiających z zasadami udzielania i planowania zamówień publicznych w służbie zdrowia. Na szkoleniu zostanie także poruszony gorący temat elektronizacji zamówień publicznych.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Zamawiający biorący udział w postępowaniach o zamówienie publiczne na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Trener

Program

Dzień I - Hanna Kraszczyńska


1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Zasady opisu przedmiotu zamówienia.
b) Co Zamawiający może zawrzeć a czego nie opisując przedmiot zamówienia na dostawę leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych?
c) Utrudnianie nieuczciwej konkurencji.
d) Pojęcie oznakowania w zamówieniach o szczególnych cechach.
e) Certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność.
f) Równoważność jako wyjątek od zasady, z uwzględnieniem propozycji zapisów zawartych w Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych.
g) Dwojaki charakter próbek. Obowiązek zwrotu próbek wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane. Czy wszystkie próbki można zwrócić?


2. Dialog techniczny czy wstępne konsultacje rynkowe? Proponowane zapisy w Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych.


3. Podział zamówienia na części – przywilej zamawiającego czy jego obowiązek?
a) Przyczyny braku podziału zamówienia na części.
b) Niedopuszczalny podział zamówienia na części.


4. Podwykonawstwo w branży medycznej jako część zamówienia publicznego w postępowaniach na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.


5. Kryteria oceny ofert – ograniczenia.
a) Kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert.
b) Kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%.
c) Czy koszt cyklu życia produktu leczniczego to cena jego nabycia? Propozycje w Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych.


Dzień II – Łukasz Czaban


1. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych
b) Wejście w życie znowelizowanych przepisów.
c) Zasady przesyłania drogą elektronicznych ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
d) Platforma elektronicznego fakturowania.
e) Wyłączenia stosowania przepisów.


2. Mini portal e-zamówień
a) Wykorzystanie narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach w postępowaniach o udzielenie zamówienia, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług e-PUAP.
b) Pobieranie klucza publicznego do szyfrowania ofert.
c) Składanie, wycofywanie i zamiana ofert elektronicznych.
d) Odszyfrowanie ofert i procedura jawnego ich otwarcia.
e) Zalety i wady portalu.
f) Alternatywa dla miniportalu.


3. Zagadnienia techniczne związane z elektronizacją
a) Kwalifikowany podpis elektroniczny – typy podpisów, podpisywanie dokumentów przez kilka osób, kto musi posiadać, jak weryfikować?
b) Środki komunikacji elektronicznej – „zaawansowany” środek komunikacji i „prosty” środek komunikacji.
c) Elektroniczne potwierdzanie za zgodność z oryginałem.
d) Składanie oferty składającej się z kilku plików elektronicznych.
e) Format zapisu danych.


4. Dokumenty elektroniczne wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
a) Wniosek o dopuszczenie do postępowania.
b) Oferta.
c) Oświadczenie wstępne.
d) Pełnomocnictwo.
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
f) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozporządzeniu.
g) E-wadium – składanie i zwrot wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane.


5. Dokumenty elektroniczne nie wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
a) Sporządzane przez Zamawiającego.
b) Sporządzane przez Wykonawcę.


6. Dokumenty sporządzane w formie pisemnej
a) Protokół postępowania.
b) Oświadczenie o bezstronności i obiektywizmie.
c) Umowa w sprawie zamówienia.
d) Kwestia równoważność formy pisemnej i elektronicznej.


7. Archiwizowanie dokumentów elektronicznych
a) Przechowywanie dokumentów sporządzonych elektronicznie.
b) Wymagania wynikające z przepisów wydanych na podstawie:
− art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne;
− art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086).


KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA


Data szkolenia: 2019-02-19 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 3 486

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 4

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 3 486


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
417 391 256 zł
413 233 536 zł
278 513 092 zł
222 890 880 zł
50 919 494 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
428 265 706 zł
415 760 700 zł
263 013 700 zł
80 752 505 zł
51 501 955 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych