Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Zamówienia sektorowe w świetle elektronizacji

Zamówienia sektorowe w świetle elektronizacjiKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie wyposażenie uczestnika szkolenia w instrumentarium przydatne do profesjonalnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego i efektywnego wydatkowania środków finansowych.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Trener

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk.

W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Autor licznych publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Prawo zamówień publicznych dla szpitali, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych).

Program

1. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ SŁUŻĄCE DO SKŁADANIA OFERT I WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 • definicja „środka komunikacji elektronicznej”
 • wymagania dotyczące środków komunikacji elektronicznej służących składaniu ofert, wniosków o dopuszczenie i oświadczenia JEDZ wynikające z dyrektywy sektorowej 2014/25 oraz rozporządzenia o elektronizacji
 • miniportal e-Zamówienia (wymagania, jakie musi spełniać Zamawiający sektorowy, który chce korzystać z miniportalu e-Zamówienia)
 • prywatne platformy zakupowe (wady i zalety)
 • przypadki, w których można odstąpić od stosowania środków komunikacji elektronicznej


2. WYMAGANE ZAPISY SIWZ ZWIĄZANE Z ELEKTRONIZACJĄ

 • Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
 • Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 • Informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych
 • Wymagania dotyczące formy oraz sposobu sporządzania i składania oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
 • Które oświadczenia i dokumentu muszą być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?


3. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PO ELEKTRONIZACJI

 • Składanie oferty elektronicznej (kodowanie przy użyciu klucza publicznego, opatrywanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
 • Czy można złożyć skan oferty?
 • Przebieg sesji publicznego otwarcia ofert po elektronizacji (deszyfrowanie ofert, otwarcie ofert elektronicznych)
 • Sporządzanie i składanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (narzędzie ESPD służące generowaniu oświadczenia JEDZ)
 • Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych (zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji);
 • Pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w jakiej formie należy sporządzić pełnomocnictwo do złożenia elektronicznej oferty?)
 • Czy można wymagać, aby komunikacja (z wyjątkiem składania ofert i wniosków o dopuszczenie) odbywała się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej?
 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych, np. Nie działa internet?
 • Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nowe zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; składanie wadium po 18.10.2018 r. - postać elektroniczna czy forma pisemna?)


4. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FAKTUROWANIU ELEKTRONICZNYM W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 • Co to są ustrukturyzowane e-faktury?
 • Platforma elektronicznego fakturowania
 • Kto ma obowiązek przyjmowania e-faktur związanych z realizacją zamówień publicznych?
 • Faktury elektroniczne w zamówieniach sektorowych niepodlegających przepisom ustawy PZP.


5. KRYTERIUM KOSZTU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 • Definicja kosztu
 • Rachunek kosztu cyklu życia
 • Koszt cyklu życia budynku ustalany od 14 lipca 2018 r. w świetle przepisów nowego rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach:
 • Kalkulacja kosztów cyklu życia
 • Sposób obliczenia kosztów nabycia, kosztów użytkowania i kosztów utrzymania
 • Formularz danych do określenia kosztu cyklu życia budynku.

Data szkolenia: 2019-03-26 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 3 332

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 5

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 3
Aktualne ogłoszenia: 3 332


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
128 281 130 zł
52 534 685 zł
47 208 408 zł
38 893 410 zł
38 761 279 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
45 561 661 zł
38 893 410 zł
36 005 081 zł
32 278 235 zł
32 110 158 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych