Oborniki: ZPD/03/11 Dostawa materiałów higienicznych, sprzętu jednorazowego użytku, szwów, leków, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz dostawa kardiostymulatora zewnętrznego i ssaka elektrycznego


Numer ogłoszenia: 100199 - 2011; data zamieszczenia: 29.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie, tel. 061 2973600, faks 061 2960079.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital.oborniki.info

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  nie dotyczy


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZPD/03/11 Dostawa materiałów higienicznych, sprzętu jednorazowego użytku, szwów, leków, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz dostawa kardiostymulatora zewnętrznego i ssaka elektrycznego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów higienicznych, sprzętu jednorazowego użytku, szwów, leków, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz dostawa kardiostymulatora zewnętrznego i ssaka elektrycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 2 do SIWZ, który szczegółowo określa asortyment w poszczególnych pakietach opisanych w kolumnach tabeli oraz załączniku nr 5 (dane techniczne ssaka elektrycznego) i załączniku nr 6 (dane techniczne kardiostymulatora).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.16.22.00-5, 33.16.90.00-2, 33.14.16.41-5, 33.14.17.70-8, 33.18.31.00-7, 33.14.10.00-0, 33.75.00.00-2, 33.19.25.00-7, 33.10.00.00-1, 33.15.82.10-7, 22.99.32.00-9, 33.14.11.12-8, 33.69.00.00-3, 33.14.11.21-4, 31.71.11.40-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 28.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedkłada niżej wymienione dokumenty: a) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego wydane na podstawie art. 72 i 74 ustawy z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001, Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.) - dotyczy Pakietu nr 11B. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu według zasady spełnia, nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedkłada niżej wymienione dokumenty: a) Oświadczenie, że zaoferowane wyroby posiadają certyfikaty rejestracyjne lub świadectwa rejestracji wyrobu medycznego zgodnie z ustawą (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 896 ze zm.) i na każde wezwanie Zamawiającego przedłożą niezwłocznie żądany dokument. b) Dotyczy Pakietu nr 8 i 9: Dla wyrobów medycznych (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.) Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę certyfikatów rejestracyjnych dla poszczególnych wyrobów: 1) W klasie I oraz IIa deklarację zgodności CE bądź wpis do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych bądź, świadectw rejestracji zachowujących swoją ważność na dzień składania oferty, 2) W klasie IIb oraz III - zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych bądź świadectw rejestracji zachowujących swoją ważność na dzień składania oferty. Są to dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP wyroby medyczne zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie rejestracji wyrobów medycznych. c) Oświadczenie, że zaoferowane wyroby posiadają certyfikaty rejestracyjne lub świadectwa rejestracji wyrobu medycznego zgodnie z ustawą (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 896 ze zm.) i na każde wezwanie Zamawiającego przedłożą niezwłocznie żądany dokument. d) Oświadczenie, że Wykonawca zapewnia realizację dostawy w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od zgłoszenia zamówienia (sprzęt jednorazowego użytku, materiały higieniczne). e) Oświadczenie Wykonawcy, że zapewnia realizację dostawy w ciągu maksymalnie 24 godzin od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 8 i 9) f) Oświadczenie, że Wykonawca zapewnia realizację dostawy w ciągu maksymalnie 4 tygodni od dnia podpisania umowy - dotyczy Pakietu nr 19 i nr 20 g) Oświadczenie Wykonawcy, że zapewnia realizację dostawy w ciągu maksymalnie 4 tygodni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 40). h) zestawienie parametrów technicznych kardiostymulatora i/lub ssaka - załącznik nr 5 i 6 (dotyczy pakietu nr 19 i 20), i) podpisany wzór umowy - załącznik nr 3 do SIWZ j) podpisany wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ (dotyczy Pakietu nr 19 i 20) j) Oświadczenie, że przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z normą EN13795 - dot. Pakietu nr 14. k) Opis zaproponowanego przedmiotu zamówienia zawierający szczegółowe dane zaproponowanego przedmiotu (np. katalogi lub ulotki) w celu potwierdzenia i zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia, który umożliwi potwierdzenie spełniania przez zaoferowany przedmiot wymagań ustalonych przez zamawiającego. Szczegółowe wymagania określone zostały przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

§ 7 wzoru umowy zawiera zmiany, które mogą być wprowadzone do umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital.oborniki.info/nbip/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, budynek administracji, wejście B, pokój nr 16.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, budynek administracji, wejście B, pokój nr 2 - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Termin otwarcia ofert: 05/04/11 godz. 11:00 Miejsce: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, budynek administracji, wejście B, sala nr 17.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet nr 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 1 wielkość zamówienia: 40 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.22.00-5, 33.16.90.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet nr 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 2 Wielkość zamówienia: 1 pozycja.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.22.00-5, 33.16.90.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet nr 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 3 Wielkość zamówienia: 1 pozycja.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.16.41-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet nr 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 4 Wielkość zamówienia: 13 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.22.00-5, 33.16.90.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet nr 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 5 Wielkość zamówienia: 9 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.22.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet nr 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 6 Wielkość zamówienia: 10 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.17.70-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet nr 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 7 Wielkość zamówienia: 8 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.22.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet nr 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 8 Wielkość zamówienia: 3 pozycje.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.17.70-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet nr 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 9 Wielkość zamówienia: 4 pozycje.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.18.31.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pakiet nr 10.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 10 Wielkość zamówienia: 4 pozycje.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Pakiet nr 11.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 11 Wielkość zamówienia: 2 pozycje.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Pakiet nr 12.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 12 Wielkość zamówienia: 7 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.75.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Pakiet nr 13.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 13 Wielkość zamówienia: 33 pozycje.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Pakiet nr 14.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 14 Wielkość zamówienia: 3 pozycje.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.90.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Pakiet nr 15.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 15 Wielkość zamówienia: 1 pozycja.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Pakiet nr 16.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 16 Wielkość zamówienia: 1 pozycja.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0, 33.19.25.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Pakiet nr 17.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 17 Wielkość zamówienia: 1 pozycja.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Pakiet nr 18.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 18 Wielkość zamówienia: 1 pozycja.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Pakiet nr 19.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 19 oraz załącznik nr 5 do SIWZ Wielkość zamówienia: 1 pozycja.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1, 33.15.82.10-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 28.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Pakiet nr 20.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 20 oraz załącznik nr 4 do SIWZ Wielkość zamówienia: 1 pozycja.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 28.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Pakiet nr 21.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 21 Wielkość zamówienia: 1 pozycja.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.99.32.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Pakiet nr 22B.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 22B Wielkość zamówienia: 3 pozycje.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.12-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
23
NAZWA:
Pakiet nr 11B.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 11B Wielkość zamówienia: 1 pozycja.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 9.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
24
NAZWA:
Pakiet nr 33.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 33 Wielkość zamówienia: 12 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
25
NAZWA:
Pakiet nr 40.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 40 Wielkość zamówienia: 1 pozycja.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.90.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
26
NAZWA:
Pakiet nr 50.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 50 Wielkość zamówienia: 2 pozycje.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
27
NAZWA:
Pakiet nr 52.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 52 Wielkość zamówienia: 10 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
28
NAZWA:
Pakiet nr 58.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 58 Wielkość zamówienia: 4 pozycje.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0, 31.71.11.40-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 10.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 104843 - 2011; data zamieszczenia: 01.04.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
100199 - 2011 data 29.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie, tel. 061 2973600, fax. 061 2960079.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.6.

 • W ogłoszeniu jest:
  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 28..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 30..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.6.

 • W ogłoszeniu jest:
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedkłada niżej wymienione dokumenty: a) Oświadczenie, że zaoferowane wyroby posiadają certyfikaty rejestracyjne lub świadectwa rejestracji wyrobu medycznego zgodnie z ustawą (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 896 ze zm.) i na każde wezwanie Zamawiającego przedłożą niezwłocznie żądany dokument. b) Dotyczy Pakietu nr 8 i 9: Dla wyrobów medycznych (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.) Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę certyfikatów rejestracyjnych dla poszczególnych wyrobów: 1) W klasie I oraz IIa deklarację zgodności CE bądź wpis do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych bądź, świadectw rejestracji zachowujących swoją ważność na dzień składania oferty, 2) W klasie IIb oraz III - zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych bądź świadectw rejestracji zachowujących swoją ważność na dzień składania oferty. Są to dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP wyroby medyczne zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie rejestracji wyrobów medycznych. c) Oświadczenie, że zaoferowane wyroby posiadają certyfikaty rejestracyjne lub świadectwa rejestracji wyrobu medycznego zgodnie z ustawą (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 896 ze zm.) i na każde wezwanie Zamawiającego przedłożą niezwłocznie żądany dokument. d) Oświadczenie, że Wykonawca zapewnia realizację dostawy w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od zgłoszenia zamówienia (sprzęt jednorazowego użytku, materiały higieniczne). e) Oświadczenie Wykonawcy, że zapewnia realizację dostawy w ciągu maksymalnie 24 godzin od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 8 i 9) f) Oświadczenie, że Wykonawca zapewnia realizację dostawy w ciągu maksymalnie 4 tygodni od dnia podpisania umowy - dotyczy Pakietu nr 19 i nr 20 g) Oświadczenie Wykonawcy, że zapewnia realizację dostawy w ciągu maksymalnie 4 tygodni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 40). h) zestawienie parametrów technicznych kardiostymulatora i/lub ssaka - załącznik nr 5 i 6 (dotyczy pakietu nr 19 i 20), i) podpisany wzór umowy - załącznik nr 3 do SIWZ j) podpisany wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ (dotyczy Pakietu nr 19 i 20) j) Oświadczenie, że przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z normą EN13795 - dot. Pakietu nr 14. k) Opis zaproponowanego przedmiotu zamówienia zawierający szczegółowe dane zaproponowanego przedmiotu (np. katalogi lub ulotki) w celu potwierdzenia i zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia, który umożliwi potwierdzenie spełniania przez zaoferowany przedmiot wymagań ustalonych przez zamawiającego. Szczegółowe wymagania określone zostały przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedkłada niżej wymienione dokumenty: a) Oświadczenie, że zaoferowane wyroby posiadają certyfikaty rejestracyjne lub świadectwa rejestracji wyrobu medycznego zgodnie z ustawą (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 896 ze zm.) i na każde wezwanie Zamawiającego przedłożą niezwłocznie żądany dokument. b) Dotyczy Pakietu nr 8 i 9: Dla wyrobów medycznych (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.) Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę certyfikatów rejestracyjnych dla poszczególnych wyrobów: 1) W klasie I oraz IIa deklarację zgodności CE bądź wpis do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych bądź, świadectw rejestracji zachowujących swoją ważność na dzień składania oferty, 2) W klasie IIb oraz III - zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych bądź świadectw rejestracji zachowujących swoją ważność na dzień składania oferty. Są to dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP wyroby medyczne zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie rejestracji wyrobów medycznych. c) Oświadczenie, że zaoferowane wyroby posiadają certyfikaty rejestracyjne lub świadectwa rejestracji wyrobu medycznego zgodnie z ustawą (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 896 ze zm.) i na każde wezwanie Zamawiającego przedłożą niezwłocznie żądany dokument. d) Oświadczenie, że Wykonawca zapewnia realizację dostawy w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od zgłoszenia zamówienia (sprzęt jednorazowego użytku, materiały higieniczne). e) Oświadczenie Wykonawcy, że zapewnia realizację dostawy w ciągu maksymalnie 24 godzin od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 8 i 9) f) Oświadczenie, że Wykonawca zapewnia realizację dostawy w ciągu maksymalnie 4 tygodni od dnia podpisania umowy - dotyczy Pakietu nr 19 i nr 20 g) Oświadczenie Wykonawcy, że zapewnia realizację dostawy w ciągu maksymalnie 4 tygodni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 40). h) zestawienie parametrów technicznych kardiostymulatora i/lub ssaka - załącznik nr 5 i 6 (dotyczy pakietu nr 19 i 20), i) podpisany wzór umowy - załącznik nr 3 do SIWZ j) podpisany wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ (dotyczy Pakietu nr 19 i 20) j) Oświadczenie, że przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z normą EN13795 - dot. Pakietu nr 14. k) Opis zaproponowanego przedmiotu zamówienia zawierający szczegółowe dane zaproponowanego przedmiotu (np. katalogi lub ulotki) w celu potwierdzenia i zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia, który umożliwi potwierdzenie spełniania przez zaoferowany przedmiot wymagań ustalonych przez zamawiającego. Szczegółowe wymagania określone zostały przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ. l) Oświadczenie Wykonawcy, że zapewnia realizację dostawy w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 4 i nr 7). ł) Oświadczenie Wykonawcy, że zapewnia realizację dostawy w ciągu maksymalnie 45 dni od dnia złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 1, nr 2 i nr 3) m) Oświadczenie Wykonawcy, że zapewnia realizację dostawy w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 6)..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, budynek administracji, wejście B, pokój nr 2 - sekretariat..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, budynek administracji, wejście B, pokój nr 2 - sekretariat..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.16.

 • W ogłoszeniu jest:
  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Termin otwarcia ofert: 05/04/11 godz. 11:00 Miejsce: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, budynek administracji, wejście B, sala nr 17.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Termin otwarcia ofert: 08/04/11 godz. 11:00 Miejsce: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, budynek administracji, wejście B, sala nr 17.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.

 • W ogłoszeniu jest:
  Informacje dotyczące ofert częściowych CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 1 wielkość zamówienia: 40 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5, 33.16.90.00-2 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 2 Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5, 33.16.90.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 3 Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.41-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 4 Wielkość zamówienia: 13 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5, 33.16.90.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 5 Wielkość zamówienia: 9 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 6 Wielkość zamówienia: 10 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 7 Wielkość zamówienia: 8 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 8 Wielkość zamówienia: 3 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.17.70-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 9 Wielkość zamówienia: 4 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr 10. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 10 Wielkość zamówienia: 4 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet nr 11. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 11 Wielkość zamówienia: 2 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet nr 12. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 12 Wielkość zamówienia: 7 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.75.00.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet nr 13. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 13 Wielkość zamówienia: 33 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet nr 14. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 14 Wielkość zamówienia: 3 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet nr 15. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 15 Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet nr 16. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 16 Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 33.19.25.00-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet nr 17. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 17 Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet nr 18. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 18 Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet nr 19. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 19 oraz załącznik nr 5 do SIWZ Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.15.82.10-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet nr 20. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 20 oraz załącznik nr 4 do SIWZ Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Pakiet nr 21. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 21 Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.99.32.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Pakiet nr 22B. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 22B Wielkość zamówienia: 3 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.12-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pakiet nr 11B. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 11B Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Pakiet nr 33. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 33 Wielkość zamówienia: 12 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Pakiet nr 40. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 40 Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Pakiet nr 50. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 50 Wielkość zamówienia: 2 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Pakiet nr 52. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 52 Wielkość zamówienia: 10 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Pakiet nr 58. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 58 Wielkość zamówienia: 4 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 31.71.11.40-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Informacje dotyczące ofert częściowych CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 1 wielkość zamówienia: 40 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5, 33.16.90.00-2 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 2 Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5, 33.16.90.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 3 Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.41-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 4 Wielkość zamówienia: 13 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5, 33.16.90.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 5 Wielkość zamówienia: 9 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 6 Wielkość zamówienia: 10 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 7 Wielkość zamówienia: 8 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 8 Wielkość zamówienia: 3 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.17.70-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 9 Wielkość zamówienia: 4 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr 10. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 10 Wielkość zamówienia: 4 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet nr 11. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 11 Wielkość zamówienia: 2 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet nr 12. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 12 Wielkość zamówienia: 7 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.75.00.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet nr 13. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 13 Wielkość zamówienia: 13 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet nr 14. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 14 Wielkość zamówienia: 3 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet nr 15. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 15 Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet nr 16. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 16 Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 33.19.25.00-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet nr 17. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 17 Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet nr 18. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 18 Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet nr 19. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 19 oraz załącznik nr 5 do SIWZ Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.15.82.10-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet nr 20. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 20 oraz załącznik nr 4 do SIWZ Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Pakiet nr 21. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 21 Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.99.32.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Pakiet nr 22B. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 22B Wielkość zamówienia: 3 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.12-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pakiet nr 11B. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 11B Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Pakiet nr 33. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 33 Wielkość zamówienia: 12 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Pakiet nr 40. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 40 Wielkość zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Pakiet nr 50. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 50 Wielkość zamówienia: 2 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Pakiet nr 52. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 52 Wielkość zamówienia: 10 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Pakiet nr 58. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 58 Wielkość zamówienia: 4 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 31.71.11.40-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Pakiet nr 13A. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 13 Wielkość zamówienia: 12 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Pakiet nr 13. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 13 Wielkość zamówienia: 8 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..


Numer ogłoszenia: 106739 - 2011; data zamieszczenia: 05.04.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
100199 - 2011 data 29.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie, tel. 061 2973600, fax. 061 2960079.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, budynek administracji, wejście B, pokój nr 2 - sekretariat..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, budynek administracji, wejście B, pokój nr 2 - sekretariat..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.16.

 • W ogłoszeniu jest:
  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Termin otwarcia ofert: 08/04/11 godz. 11:00 Miejsce: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, budynek administracji, wejście B, sala nr 17..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Termin otwarcia ofert: 11/04/11 godz. 11:00 Miejsce: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, budynek administracji, wejście B, sala nr 17..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.

 • W ogłoszeniu jest:
  (...) CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Pakiet nr 33. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 33 Wielkość zamówienia: 12 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. (...) CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Pakiet nr 13A. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 13A Wielkość zamówienia: 12 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Pakiet nr 13B. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 13B Wielkość zamówienia: 8 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  (...) CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Pakiet nr 33. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 33 Wielkość zamówienia: 15 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. (...) CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Pakiet nr 13A. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 13A Wielkość zamówienia: 9 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Pakiet nr 13B. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 13B Wielkość zamówienia: 9 pozycji. CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Pakiet nr 13C. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Pakiet nr 13C Wielkość zamówienia: 2 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.6.

 • W ogłoszeniu jest:
  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 30.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 31.


Oborniki: ZPD/03/11 Dostawa materiałów higienicznych, sprzętu jednorazowego użytku, szwów, leków, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz dostawa kardiostymulatora zewnętrznego i ssaka elektrycznego


Numer ogłoszenia: 140755 - 2011; data zamieszczenia: 18.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 100199 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie, tel. 061 2973600, faks 061 2960079.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZPD/03/11 Dostawa materiałów higienicznych, sprzętu jednorazowego użytku, szwów, leków, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz dostawa kardiostymulatora zewnętrznego i ssaka elektrycznego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów higienicznych, sprzętu jednorazowego użytku, szwów, leków, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz dostawa kardiostymulatora zewnętrznego i ssaka elektrycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 2 do SIWZ, który szczegółowo określa asortyment w poszczególnych pakietach opisanych w kolumnach tabeli oraz w załącznikach nr 4 (dane techniczne ssaka elektrycznego) i nr 5 (dane techniczne kardiostymulatora).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.16.22.00-5, 33.16.90.00-2, 33.14.16.41-5, 33.14.17.70-8, 33.18.31.00-7, 33.14.10.00-0, 33.75.00.00-2, 33.19.25.00-7, 33.10.00.00-1, 33.15.82.10-7, 22.99.32.00-9, 33.14.11.12-8, 33.69.00.00-3, 33.14.11.21-4, 31.71.11.40-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POLCOMED Włodzimierz Olejniczak, {Dane ukryte}, 62-080 Tarnowo Podgórne, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15467,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10709,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10709,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14014,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet nr 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENDEMED sp. z o.o., {Dane ukryte}, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 869,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  737,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  737,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  737,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet nr 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POLCOMED Włodzimierz Olejniczak, {Dane ukryte}, 62-080 Tarnowo Podgórne, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 340,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  333,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  333,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1021,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet nr 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENDEMED Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11780,39 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13062,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13062,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16953,54


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet nr 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POLCOMED Włodzimierz Olejniczak, {Dane ukryte}, 62-080 Tarnowo Podgórne, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9012,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3995,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3995,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3995,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet nr 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.U.H. MEDGAL, {Dane ukryte}, 15-122 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 27934,47 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29617,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  29617,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  29617,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet nr 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDEN - INMED Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 75-847 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6999,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7714,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  7714,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7714,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet nr 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STRYKER POLSKA Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-822 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 99576,77 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  101410,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  101410,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  101410,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pakiet nr 9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.U.H. MEDGAL, {Dane ukryte}, 15-122 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6107,31 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7495,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7495,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7495,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet nr 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CENTROWET CEZAL Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7401,61 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8996,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  8996,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8996,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Pakiet nr 12


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6594,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6746,35


 • Oferta z najniższą ceną:
  6746,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6746,35


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Pakiet nr 13


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HAND - PROD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 27462,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  26787,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  26787,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  26787,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Pakiet nr 14


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Promedica Toruń Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6138,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3570,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3570,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3830,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Pakiet nr 15


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7774,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Pakiet nr 16


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALPOZ Sp. z o.o. DIAGNOSTYKA, {Dane ukryte}, 62-010 Pobiedziska, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2332,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2320,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2320,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2320,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Pakiet nr 17


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ORTHOBONE, {Dane ukryte}, 62-090 Rogierówko, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4092,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Pakiet nr 18


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2608,65 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  714,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  714,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  714,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Pakiet r 21


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 117,65 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  205,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  205,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  675,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
23   


Nazwa:
Pakiet nr 11B


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Linde Gaz Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 31-864 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4911,01 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11250,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11250,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11250,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
Pakiet nr 33


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • YAVO Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2376,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2786,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  2786,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2786,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
25   


Nazwa:
Pakiet nr 40


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CENTROWET CEZAL Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 199,49 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  219,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  219,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  219,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
27   


Nazwa:
Pakiet nr 52


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6468,89 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4470,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  4470,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4470,64


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
29   


Nazwa:
pakiet nr 13A


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 37012,14 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22508,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  22508,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22508,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
30   


Nazwa:
Pakiet nr 13B


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HAND - PROD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21565,86 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16382,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  16382,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16692,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
31   


Nazwa:
Pakiet nr 13C


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7570,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2780,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2780,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3380,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Szpitalna 2, 64-600 Oborniki
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: mariasak@szpital.oborniki.info
tel: +48(61)2973600
fax: +48(61)2960079
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10019920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-28
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 28
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpital.oborniki.info
Informacja dostępna pod: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, budynek administracji, wejście B, pokój nr 16
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
22993200-9 Papier termoczuły lub tektura
31711140-6 Elektrody
33100000-1 Urządzenia medyczne
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141112-8 Plastry
33141121-4 Szwy chirurgiczne
33141641-5 Sondy
33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
33158210-7 Stymulatory
33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych
33169000-2 Przyrządy chirurgiczne
33183100-7 Implanty ortopedyczne
33192500-7 Probówki
33199000-1 Odzież medyczna
33690000-3 Różne produkty lecznicze
33750000-2 Produkty do pielęgnacji niemowląt
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet nr 1 POLCOMED Włodzimierz Olejniczak
Tarnowo Podgórne
2011-05-18 10 709,00
Pakiet nr 2 ENDEMED sp. z o.o.
Siedlce
2011-05-18 737,00
Pakiet nr 3 POLCOMED Włodzimierz Olejniczak
Tarnowo Podgórne
2011-05-18 333,00
Pakiet nr 4 ENDEMED Sp. z o.o.
Siedlce
2011-05-18 13 062,00
Pakiet nr 5 POLCOMED Włodzimierz Olejniczak
Tarnowo Podgórne
2011-05-18 3 995,00
Pakiet nr 6 P.P.U.H. MEDGAL
Białystok
2011-05-18 29 617,00
Pakiet nr 7 MEDEN - INMED Sp. z o.o.
Koszalin
2011-05-18 7 714,00
Pakiet nr 8 STRYKER POLSKA Sp. z o.o.
Warszawa
2011-05-18 101 410,00
Pakiet nr 9 P.P.U.H. MEDGAL
Białystok
2011-05-18 7 495,00
Pakiet nr 10 CENTROWET CEZAL Sp. z o.o.
Poznań
2011-05-18 8 996,00
Pakiet nr 12 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2011-05-18 6 746,00
Pakiet nr 13 HAND - PROD Sp. z o.o.
Warszawa
2011-05-18 26 787,00
Pakiet nr 14 Promedica Toruń Sp. z o.o.
Toruń
2011-05-18 3 570,00
Pakiet nr 15 RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2011-05-18 7 200,00
Pakiet nr 16 ALPOZ Sp. z o.o. DIAGNOSTYKA
Pobiedziska
2011-05-18 2 320,00
Pakiet nr 17 ORTHOBONE
Rogierówko
2011-05-18 5 000,00
Pakiet nr 18 ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2011-05-18 714,00
Pakiet r 21 ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2011-05-18 205,00
Pakiet nr 11B Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Kraków
2011-05-18 11 250,00
Pakiet nr 33 YAVO Sp. z o.o.
Bełchatów
2011-05-18 2 786,00
Pakiet nr 40 CENTROWET CEZAL Sp. z o.o.
Poznań
2011-05-18 219,00
Pakiet nr 52 ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2011-05-18 4 470,00
pakiet nr 13A ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2011-05-18 22 508,00
Pakiet nr 13B HAND - PROD Sp. z o.o.
Warszawa
2011-05-18 16 382,00
Pakiet nr 13C Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2011-05-18 2 780,00