Warszawa: Roboty budowlane związane z przebudową: a) pomieszczeń na parterze budynku frontowego, w budynku biurowym wpisanym do rejestru zabytków (nr A-699) przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie, b) pomieszczeń węzłów sanitarnych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku wpisanym do rejestru zabytków (nr A-699) przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie


Numer ogłoszenia: 103599 - 2010; data zamieszczenia: 29.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa , Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 443 14 00, faks (+48 22) 443 14 02.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.um.warszawa.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane związane z przebudową: a) pomieszczeń na parterze budynku frontowego, w budynku biurowym wpisanym do rejestru zabytków (nr A-699) przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie, b) pomieszczeń węzłów sanitarnych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku wpisanym do rejestru zabytków (nr A-699) przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową: a) pomieszczeń na parterze budynku frontowego, w budynku biurowym wpisanym do rejestru zabytków (nr A-699) przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie, b) pomieszczeń węzłów sanitarnych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku biurowym wpisanym do rejestru zabytków (nr A- 699) przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie. Ad a) - Przebudowa obejmuje, min.: wyburzenie niektórych ścianek działowych, dobudowę nowych, przebicie przejścia z hallu do klatki schodowej, wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych oraz montaż drugiej pary takich samych drzwi, zainstalowanie platformy schodowej dla niepełnosprawnych, roboty wykończeniowe. Ad b) - Przebudowa obejmuje dwa węzły sanitarne na piętrach od I. do V włącznie (kondygnacje II.-VI. włącznie) Pomieszczenia węzłów sanitarnych objęte opracowaniem są dostępne z głównego korytarza na każdym piętrze. Pion północny A i południowy B pozostają w obecnych lokalizacjach. W pomieszczeniach piwnicznych w pobliżu węzłów zostaną umieszczone pojemnościowe podgrzewacze wody dla każdego z pionów. Roboty obejmują, m.in., demontaż istniejącego wyposażenia, wyburzenie niektórych ścian działowych, wymurowanie nowych ścian działowych, roboty wykończeniowe (tynki, posadzki, okładziny ścienne, malowanie, montaż urządzeń sanitarnych, montaż drzwi). W pierwszej kolejności będzie realizowany węzeł A. Po zakończeniu węzła A i odbiorze prac przez nadzór inwestorski będzie realizowany węzeł B. Powyżej wskazano ogólny zakres prac do wykonania. Dokładny zakres oraz sposób wykonania prac zawiera załączona dokumentacja, w tym: Projekty Techniczne, składający się z części opisowej i rysunkowej, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiary, oddzielne dla zadań a) i b). Przedmiary stanowią element pomocniczy do określenia ceny ryczałtowej. Zamawiający dysponuje decyzjami o pozwoleniu na budowę oddzielnie dla zadań a) i b). Wykonawca w harmonogramie prac uwzględnić musi konieczność prowadzenia robót głośnych poza godzinami pracy urzędu (8.00-16.00) Wykonawca winien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej obiektu oraz dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Do 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 60.000,00 zł.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej 3 roboty budowlane polegające na na przebudowie i/lub remoncie budynku użyteczności publicznej, o wartości min. 2,5 mln. zł. brutto każda, z których przynajmniej 2 roboty budowlane prowadzone były w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 ze zm.) przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują i zapewnią objęcie kierownictwa budowy i nadzór nad prowadzonymi robotami przez osoby wpisane na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) oraz posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), w zakresie odpowiednich specjalności do: a) kierownik budowy - kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, - kierowania robotami przy zabytkach nieruchomych, spełniające wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004r. Nr 150 poz. 1579), b) pracownicy nadzoru - kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, - kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz urządzeń energetycznych,


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że: - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1,5 mln. zł., - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1,0 mln zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  a) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru - np. Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. b) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wniesienia wadium w dopuszczalnych formach niepieniężnych. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt III.4.1) a w szczególności z zapisem III.6) a). ze szczególnym uwzględnieniem aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.


  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
  nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.


  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
  nie.


  IV.3) ZMIANA UMOWY


  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  tak


  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony w przypadku: a) istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, b) zaistnienia siły wyższej, c) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. d) realizacji robót dodatkowych e) realizacji zamówień uzupełniających, jeżeli w trakcie realizacji Umowy zaistnieje potrzeba ich wykonania.


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1)
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  www.um.warszawa.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy ul. Senatorska 36, IV piętro, pok. 19 00-095 Warszawa Numer Sprawy: ZP/MK/341/II-109/10.


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  14.05.2010 godzina 12:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy ul. Senatorska 36, IV piętro, pok. 19 00-095 Warszawa Numer Sprawy: ZP/MK/341/II-109/10.


  IV.4.5) Termin związania ofertą:
  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Otwarcie ofert nastąpi w dniu i miejscu ich składania, o godz. 13:00, w sali nr 16. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: imię i nazwisko: Pani Barbara Sopotnicka stanowisko służbowe: Naczelnik w BAG tel.: (022) 338-71-76 2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno - prawnych: imię i nazwisko: Pan Mirosław Karaś stanowisko służbowe: Główny specjalista w BZP tel.: (022) 443-14-12.


  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie


  Warszawa: Roboty budowlane związane z przebudową: a) pomieszczen na parterze budynku frontowego, w budynku biurowym wpisanym do rejestru zabytków (nr A-699) przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie, b) pomieszczeń węzłów sanitarnych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku wpisanym do rejestru zabytków (nr A-699) przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie.


  Numer ogłoszenia: 147067 - 2010; data zamieszczenia: 08.06.2010

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 103599 - 2010r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 443 14 00, faks (+48 22) 443 14 02.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane związane z przebudową: a) pomieszczen na parterze budynku frontowego, w budynku biurowym wpisanym do rejestru zabytków (nr A-699) przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie, b) pomieszczeń węzłów sanitarnych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku wpisanym do rejestru zabytków (nr A-699) przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie..


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
  Roboty budowlane związane z przebudową: a) pomieszczen na parterze budynku frontowego, w budynku biurowym wpisanym do rejestru zabytków (nr A-699) przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie, b) pomieszczeń węzłów sanitarnych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku wpisanym do rejestru zabytków (nr A-699) przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie..


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.00.00.00-7.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  01.06.2010.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  1.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  1.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • AMP Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 2603278,69 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   2436620,62


  • Oferta z najniższą ceną:
   2436620,62
   / Oferta z najwyższą ceną:
   2436620,62


  • Waluta:
   PLN.

  Adres: Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
  woj. mazowieckie
  Dane kontaktowe: email: mkaras@um.warszawa.pl
  tel: +48 22 4431400
  fax: +48 22 4431402
  Termin składania wniosków lub ofert:
  2010-05-13
  Dane postępowania
  ID postępowania BZP/TED: 10359920100
  ID postępowania Zamawiającego:
  Data publikacji zamówienia: 2010-04-28
  Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
  Czas na realizację: 90 dni
  Wadium: -
  Oferty uzupełniające: TAK
  Oferty częściowe: NIE
  Oferty wariantowe: NIE
  Przewidywana licyctacja: NIE
  Ilość części: 1
  Kryterium ceny: 100%
  WWW ogłoszenia: www.um.warszawa.pl
  Informacja dostępna pod: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy ul. Senatorska 36, IV piętro, pok. 19 00-095 Warszawa Numer Sprawy: ZP/MK/341/II-109/10
  Okres związania ofertą: 30 dni
  Kody CPV
  45000000-7 Roboty budowlane
  Wyniki
  Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
  Roboty budowlane związane z przebudową: a) pomieszczen na parterze budynku frontowego, w budynku biurowym wpisanym do rejestru zabytków (nr A-699) przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie, b) pomieszczeń węzłów sanitarnych z dostosowaniem do potrzeb osób AMP Sp. z o.o.
  Warszawa
  2010-06-08 2 436 620,00